PL EN


Journal
2014 | 1 | 1 | 46-60
Article title

Staropolskie mowy winszujące narodzin potomka. Rekonesans

Content
Title variants
EN
Old-Polish genethliac speeches. An exploratory study
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This study is dedicated to the issue of Old-Polish oratory genethliac variant, that is congratulatory speech delivered on occasion of offspring’s birth – in either theoretical and practical aspect. The main part of the study comprises an analysis of a few selected rhetorical lectures from 17th and 18th century manuscripts, which reveals changes occurring in the text’s structure and composition.
Keywords
Journal
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
46-60
Physical description
Dates
published
2014-11
Contributors
 • Instytut Badań Literackich PAN
References
 • Bystroń, J. S. (1976). Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. Tom II. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Bulaeo, C. E. (1658). Speculum eloquentiae in quo nova et facili tabularummethodo praecepta rhetorices rediguntur ad praxim tam commode et dilucide opposistis exemplis, ut vel sine magistro Tirones possin artem dicendi comparare. Parisiis, Claudius Thiboust
 • Język a kultura, tom 6: Polska etykieta językowa (1991), ed. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław
 • Kuchowicz, Z. (1975). Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku. Łódź, Wydawnictwo Łódzkie
 • Partyka, J. (1995) Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper
 • Pseudo-Dionysius (1981). On Epideictic Speeches. Menander Rhetor, ed. D.A. Russell, N.G. Wilson, Oxford, Clarendon Press, pp. 362- 381
 • Radau, M. (1661) Orator Extemporaneus seu Artis Oratoriae Breviarium Bipartitum, Cuius Prior pars praecepta continet generalia, Posterior praxin ostendit in triplici dicendi genere praesertim Demonstrativo; Nec non supellectilem Oratoriam, Sententias, Historias, Apophtegmata Hieroglyphica suppeditat. Auctore R.P. Michaele Radau, Societatis Jesu. S. Theologiae Doctore et Proff. Nunc secundo emendatius et teria parte auctius, editum, ac rapina Georgii Beckheri vindicatum, Per Adamum Motkowsky, gratum discipulum admodum R. Patris. Amstelodami, apud Jacobum à Meurs.
 • Sarbiewski, M. K. (1954) O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer. (oprac. Marian Plezia, Stanisław Skimina). Wrocław, Zakład im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
 • Słownik terminów literackich (1998), ed. Janusz Sławiński, Wrocław, wyd. III
 • Ślękowa, L. (1991). Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Trębska, M. (2008). Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła. Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN
 • Trębska, M. (2011). Mówca domowy, czyli o staropolskim oratorstwie dnia powszedniego. “Barok” nr XVIII/2 (36), p. 71-87
 • Trębska, M. (2013a) «Powinny trybut synowskiej miłości», czyli o oratorskich obowiązkach wobec rodziców. “Śląskie Studia Polonistyczne” nr 2 (4), p. 207-225.
 • Trębska, M. (2013b) Epistolae invitatoriae – staropolskie listy zapraszające na uroczystości rodzinne. In: Epistolografi a w dawnej rzeczypospolitej. Tom III. Stulecie XV-XIX. Perspektywa historycznoliteracka, ed. Piotr Borek, Marceli Olma. Kraków, Wydawnictwo Collegium Columbinum, p. 181-196.
 • Żeromska-Ciesielska, M. (2001) Narodziny i chrzciny. Próba charakterystyki fragmentu obyczajowości czasów saskich. In: Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, ed. Henryk Suchojad. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, p. 65-74
 • Żołądź-Strzelczyk, D. (2002) Dziecko w dawnej Polsce. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie
 • Manuscripts:
 • Biblioteka Narodowa (BN): akc 5551, akc 6411
 • Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (PAN Krak): 1736
 • Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego (BUWil): F3-1376
 • Biblioteka Jagiellońska (BJ): 2567 I
 • Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk (BLAN): F29-256, F17-259, F41-527
 • Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (BUAM): 524
 • Archiwum Historyczne w Wilnie (AHWil): F1135-40
 • Muzeum Narodowe w Krakowie (MNK): 34
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17380_rr_v1i1_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.