PL EN


Journal
2016 | 60 | 27-35
Article title

Kontynuacyjno-innowacyjna aktualizacja zadań onomastyki

Authors
Content
Title variants
EN
The continuing and innovative update of onomastic tasks
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The changes in the paralinguistic (social, economic, cultural) and linguistic sphere influence the quantitative and qualitative changes in a categorically diversified onomastic resource and the communicative flow of its elements on three levels of linguistic contact - nationwide, local and individual. The flow is additionally determined in the sphere of spontaneous everyday communication and in higher communicative functions (official linguistic behaviour). The accumulation of determinants which allow the usage of appropriate names and appellative forms (official and unofficial, e.g. diminutives, feminisms) involves the application of cumulative research methods, including psycho-, socio- and pragmalinguistic description of proper names functioning in communication. The contemporary theory of discourse in its three dimensions - formal, functional and interactional gives this possibility. It also requires the constant specification and standardization of Neoslavonic onomastic terminology.
Journal
Year
Volume
60
Pages
27-35
Physical description
Dates
published
2016-11-15
Contributors
References
 • Blanár, V. (1996). Teória vlastného mena (status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii). Bratislava: Veda. Vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied.
 • Blanár, V. (1998). K základom porovnávacej onomastyki. W: M. Majtán, P. Žigo (red.), Zborník materiálov. 13. Slovenská Onomastická Konferencia, Modra–Piesok 2.–4. októbra 1997. Bratislava: Filoz. Fak. Univ. Komenského, s. 9–13.
 • Gajda, S. (2000). Współczesna polska rzeczywistość komunikacyjno-językowa i jej modelowanie. W: R. Mrózek (red.), Kultura - język - edukacja, 3. Katowice, s. 105–115.
 • Karaś, M. (1968). W sprawie polskiej terminologii onomastycznej. Onomastica, 13, s. 352–360.
 • Lubaś, W. (1984). Metoda socjolingwistyczna w badaniach onomastycznych. Makedonski jazik, 35, s. 159–164.
 • Mrózek, R. (1990). System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyńskiego XVIII wieku. Katowice: UŚ.
 • Mrózek, R. (1993). Mikrotoponimiczne motywacje rekonstrukcji historycznodialektalnych na pograniczu językowym. W: S. Warchoł (red.), Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich. Księga referatów Międzynarodowej Slawistycznej Konferencji Naukowej w Lublinie i Zamościu 25–28 kwietnia 1989 roku. Lublin: UMCS, s. 165–170.
 • Mrózek, R. (1994). System onimiczny a badania regionalne. W: J. Svoboda (red.), Jazyk a literatura v česko-polském kontextu. Ostrava: Universitatis Ostraviensis, s. 33–38.
 • Mrózek, R. (1998). Historyczna onomastyka a badania historycznojęzykowe (aspekty metodologiczne). W: M. Majtán, P. Žigo (red.), Zborník materiálov. 13. Slovenská Onomastická Konferencia, Modra–Piesok 2.–4. októbra 1997. Bratislava: Filoz. Fak. Univ. Komenského, s. 33–37.
 • Mrózek, R. (2003). Mikrotoponimy jako językowe wyznaczniki przestrzeni kulturowej. W: Z. Kaleta (red.), Nazwy własne a kultura. Polska i inne kraje słowiańskie. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 197–202.
 • Mrózek, R. (2006). Apelatywna sfera językowa a sfera onimiczna - przed- i poglobalizacyjny problem onomastyki. W: Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz (red.), Onimizacja i apelatywizacja. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, s. 153–164.
 • Mrózek, R. (2007). Innowacyjność onimiczna a innowacje badawcze. W: A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek (red.), Nowe nazwy własne - nowe tendencje badawcze. Kraków: Wyd. Pandit, s. 20–28.
 • Šrámek, R. (1986). Teorie onomastiky a roviny propriálního pojmenováni. Slovo a slovesnost, 47, s. 16–28.
 • Šrámek, R. (1999). Úvod do obecné onomastyki. Brno: Masarykova univerzita.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_ONOMAST_60_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.