PL EN


Journal
2019 | 63 | 115-125
Article title

The Basic Principles of the Standardization of the Names of Physiographic Objects in Poland. Part I

Content
Title variants
PL
Podstawowe zasady standaryzacji nazw obiektów fizjograficznych w Polsce. Cz. I
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Basic Principles of the Standardization of the Names of Physiographic Objects in Poland. Part I The article contains preliminary considerations on the principles of the standardization of geographical names in Poland, in particular the names of physiographic objects. The notion of a country’s language policy has been referred to as one of its tools is the standardization of geographical names. The general objectives of the Polish language policy were listed as such: the assertion of legal status of the Polish language as the first language in Poland; the assertion of conditions for the development of national and ethnic minority languages in the country; the construction of a Polish-language national and state community. Legal acts concerning Polish language and geographical nomenclature were indicated. It was stated that the assumed effect of political and linguistic actions should be to develop a nomenclature in correct Polish, one which is pragmatically effective, rooted in tradition and, as a result of this study, one should expect to achieve an optimal course of the language communication process in each communicative community. Then, the criteria of the linguistic correctness of geographical names applied to date were discussed and similarities indicated in the standardization procedure with regards to geonyms and specialist terms. The rules of the detailed standardization procedure will be presented in the second part of the article.
Journal
Year
Volume
63
Pages
115-125
Physical description
Dates
published
2019-12-27
Contributors
References
 • Buławski, R. (1930). Metoda opracowania wykazu osiedli zawartego w „Skorowidzu miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej” [The Method of the Drawing up of the Settlement Register Included in the “Index of Localities of the Republic of Poland”]. Wiadomości Służby Geograficznej, II, s. 124–140.
 • Cieślikowa, A., Wolnicz-Pawłowska, E. (2006). Przedmowa [Preface]. W: Nazewnictwo geograficzne Polski. T. I. Hydronimy. Cz. 1. Wody płynące, źródła, wodospady [Geo graphical Names of Poland. Vol. 1. Hydronyms. Part 1. Flowing Waters, Springs, Waterfalls] (s. VII–XIV). Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
 • Gajda, S. (1999). Program polskiej polityki językowej [Programme for the Polish Language Policy]. W: J. Mazur (red.). Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci [Polish Language Policy at the Turn of the Millennia] (s. 37–46). Lublin: Wyd. UMCS.
 • Grucza, F. (red.) (1991). Teoretyczne podstawy terminologii [Theoretical Foundations of Terminology]. Wrocław: Ossolineum.
 • Kacprzak, J., Zieliński, J. (2017). Problematyka standaryzacji i wizualizacji danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) [Standardization and Visualization of Data in the National Register of Geographical Names (NRGN)]. Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim, t. 2, nr 1, s. 85–92.
 • Karpiński, Ł. (2008). Zarys leksykografii terminologicznej [An Outline of Terminological Lexicography]. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych, Uniwersytet Warszawski.
 • Lubaś, W. (2009). Polityka językowa [Language Policy], seria „Komparacja współczesnych języków słowiańskich” [series: Comparation of Modern Slavic Languages] nr 4, Opole.
 • Pisarek, W. (2011). Polityka językowa Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego Unii Europejskiej [Language Policy of the Republic of Poland, a Member State of the European Union]. Pobrano z: www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1382ltemid=50 (dostęp: 5 VII 2017).
 • PN-ISO 704 (2012). Działalność terminologiczna - Zasady i metody [Terminological Work - Principles and Methods]. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny
 • Rieger, J. (1989). Praktyka i polityka językowa a tradycja [Practice and Language Policy versus Tradition]. W: M. Majtán (red.). Aktuálne úlohy onomastiky z hľadiska jazykovej politiky a jazykovej kultury [Current Tasks of Onomastics from the Point of View of Language Policy and Language Culture]. Zborník príspievkov z 2. československej onomastickej konferencie (6.–8. Maja 1987 v Smoleniciach) (s. 21–26). Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akademie vied.
 • Rospond, S. (1951). Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej, według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego [Dictionary of Geographical Names of the Western and Northern Poland, according to Resolutions Passed by the Commission on Locality Names Chaired by Stanisław Srokowski]. Cz. I–II. Wrocław–Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne.
 • Rymut, K. (1984). Działalność powojennej Komisji Ustalania Nazw Miejscowości z perspektywy kilkudziesięciu lat [The Activities of the Post-war Commission on Locality Names from the Perspective of Several Decades]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze, 10, s. 87–91.
 • Rymut, K. (1989). W sprawie zasad ustalania nazw geograficznych [On the Principles of Standardizing Geographical Names]. W: M. Majtán (red.). Aktuálne úlohy onomastiky z hľadiska jazykovej politiky a jazykovej kultury [Current Tasks of Onomastics from the Point of View of Language Policy and Language Culture]. Zborník príspievkov z 2. československej onomastickej konferencie (6.–8. Maja 1987 v Smoleniciach) (s. 36–42). Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akademie vied.
 • Rymut, K. (1993). The Principles Applied in the Standardizing Geographical Names of Poland. W: The Polish Toponymic Guidelines (s. 15–19). Warsaw: The National Geodetic and Cartographic Service, Surveyor General of Poland.
 • Wolnicz-Pawłowska, E. (2017). Polityka nazewnicza a polityka językowa w Polsce [Name Policy and Language Policy in Poland]. Komunikacja Specjalistyczna 13, s. 35–60.
 • Wolnicz-Pawłowska, E., Górnicz, M. (2018). Standaryzacja terminologii w Polsce w końcu XX i na początku XXI wieku [Terminology Standardization in Poland at the End of the 20th and at the Beginning of the 21st Century]. W: Slovȃnsk’e terminoznavstvo kincȃ XX - počatku XXI stolit’ [Slavic Terminology Studies at the End of the 20th and at the Beginning of the 21st Century] (s. 410–422). Kiiv: Vidavnictvo „Žnec’”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_ONOMAST_63_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.