PL EN


Journal
2020 | 64 | 229-238
Article title

Nowy etap badań nad toponimią słowacką (uwagi po lekturze książki Ivety Valentovej „Lexika slovenských terénnych názvov. Koncepcia lexikografického spracovania”)

Authors
Content
Title variants
EN
A new phase of investigation of the Slovak toponymy (reading Iveta Valentová’s book “The lexis of Slovak anoikonyms: Conception of lexicographical processing”)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zainspirowany tytułową książką tekst jest poświęcony współczesnym badaniom nad słowackim nazew­nictwem terenowym, prezentując je polskiemu czytelnikowi. Głównymi poruszonymi zagadnie­niami są perspektywy badań nad archaicznym, głównie słowiańskiego pochodzenia złożem leksykal­nym zakonserwowanym w toponimii słowackiej, jak również obecna organizacja hasła słownikowego, oceniona jako daleka od optymalnej. Zasugerowano również pewną liczbę uwag do konkretnych rozwią­zań etymologicznych w zakresie haseł na A-.
EN
The text, inspired by the book in question, is devoted to contemporary investigations of Slovak terrain names, presenting them to the Polish reader. The main questions discussed are perspectives of a study of the archaic lexical stock, chiefly  of Slavic origin, conserved in Slovak toponymy, as well as the current organization of the dictionary entry, which is judged to be far from optimal. Some corrections to the entries in A- regarding concrete etymological solutions are suggested as well.
Journal
Year
Volume
64
Pages
229-238
Physical description
Dates
published
2020-12-31
Contributors
References
 • Babik, Z. (2019). Tzw. akcja UN-owska (1954?–1970?) - projekt, przebieg, efekty, próba oceny [The action of gathering terrain names in Poland (1954?–1970?) - project, realization, effects, attempt of its evaluation]. Onomastica, 63, 291–313.
 • Borek, H. (1972). W sprawie badań nad polskim słownictwem toponimicznym [Concerning the study of the lexical stock reflected in the Polish toponymy]. W: S. Rospond, B. Siciński (red.), Atlas onomastyczny Słowiańszczyzny. Księga referatów z konferencji (Wrocław, 1–3 VI 1970) [Onomastic Atlas of Slavdom. Book of conference papers (Wrocław, 1–3.06.1970)] (s. 42–53). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • ÈSSJa - Trubačev, O.N. i in. (red.). (1981–2010) Ètimologičeskij slovarʹ slavânskih âzykov. Praslavânskij leksičeskij fond (t. 1–39) [An etymological dictionary of the Slavic languages. The lexical fund of Common Slavic (vols. 1–39)]. Moskva: Nauka.
 • Gałkowski, A., Gliwa, R. (red.). (2014). Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna [Macrotoponymy and microtoponymy. Preliminary problems]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Habovštiak, A. (1957). Oravské chotárne názvy [Terrain names of Orava]. Bratislava: Veda.
 • HSSJ I - Majtán, M. (red.). (1991). Historický slovník slovenského jazyka (t. 1) [Historical dictionary of the Slovak language (vol. 1)]. Bratislava: Veda.
 • Majtán, M. (1972). Názvy obcí na Slovensku za ostatných dvesto rokov [Names of the localities of Slovakia in the recent two hundred years]. Bratislava: Veda.
 • Majtán, M. (1996). Z lexiky slovenskej toponymie [From the lexis of Slovak toponymy]. Bratislava: Veda.
 • Majtán, M. (1998). Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773–1997) [Names of the localities of the Slovak Republic (Development in the years 1773–1997)]. Bratislava: Veda.
 • Majtán, M. i Rymut, K. (1985). Hydronimia dorzecza Orawy [Hydronomy of the Orava basin]. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Malʹko, R.N. (1974). Geografičeskaâ terminologiâ češskogo i slovackogo âzykov (na obŝeslavânskom fone) [Geographical terminology of the Czech and Slovak languages (against the background of Slavic)]. Minsk: Nauka i tehnika.
 • Mączyński, J. (2001). O zeszycie próbnym Słownika nazw terenowych Polski. Część I [On trial fascicle of Dictionary of terrain names of Poland]. W: K. Michalewski (red.), Współczesna leksyka (s. 208–215). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Pavlenko, S. (2013). Mìkrotoponìmi Černìgovo-Sìverščini [Microtoponyms of the Chernigov and Novgorod-Siverskyj areas]. Černìgìv: PVK Desna.
 • Petrov, A. (1929). Karpatoruské pomístní názvy [Terrain names of Transcarpathian Ruthenia]. Praha: Česká akademie věd i umění.
 • SGP I - Karaś, M. (red.) (1982). Słownik gwar polskich (t. 1) [Dictionary of Polish dialects (Vol. 1)]. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
 • Sławski, F. (1958). rec. J. Schütz, Die geographische Terminologie des Serbokroatischen, Berlin 1957. Onomastica, 4, 398–400.
 • SP VIII - Sławski, F. (red.). (2001). Słownik prasłowiański (t. 8) [Dictionary of Common Slavic (Vol. 8)]. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • SSN - Ferenčíková, A. i Ripka, I. (red.). (1995–2006). Slovník slovenských nárečí (t. 1–2) [Dictionary of Slovak dialects (Vols. 1–2)]. Bratislava: Veda.
 • Šmilauer, V. (1970). Příručka slovanské toponomastiky [Handbook of Slavic toponomastics]. Praha: Academia.
 • UN LI I: Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych . 52: powiat wieluński, województwo łódzkie [Official names of localities and physiographical objects. 52: Wieluń County, Łódź Voivodeship]. (1974). Warszawa: Urząd Rady Ministrów.
 • Valentová, I. (2017). Anojkonymia v spoločenskom a kultúrnom kontexte [Anoikonymy in a social and cultural context]. Onomastica, 61, 25–41.
 • Valentová, I. (2018). Lexika slovenských terénnych názvov (koncepcia lexikografického spracovania) [The lexis of Slovak anoikonyms (conception of lexicographical processing)]. Bratislava: Slovak Academic Press.
 • VSOS - Kropilák, M. i in. (red.). (1977–1978). Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (t. 1–3) [Homeland studies dictionary of localities of Slovakia (Vols 1–3)]. Bratislava: Veda.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_ONOMAST_64_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.