PL EN


Journal
2020 | 64 | 259-265
Article title

Dokonania profesor Aleksandry Cieślikowej w zakresie słowotwórstwa onomastycznego

Authors
Content
Title variants
EN
Achievements of professor Aleksandra Cieślikowa in the field of onomastic word-formation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono dokonania profesor Aleksandry Cieślikowej w zakresie słowotwórstwa nazw własnych. Na podstawie wybranych monografii i artykułów naukowych przedstawiono kolejno najważniejsze zagadnienia dotyczące kreacji antroponimów w dobie staropolskiej. Należą do nich problemy motywacji w słowotwórstwie onomastycznym, procesu onimizacji i sposobu opisu nazw niederywowanych słowotwórczo oraz udziału derywacji paradygmatycznej w powstawaniu staropolskich nazw osobowych. Poglądy A. Cieślikowej dotyczące staropolskiej antroponimii przyczyniły się do rozwoju słowotwórstwa onomastycznego, integralnej części gramatyki nazw własnych i dały podstawy metodologiczne do opisu staropolskich nazw osobowych z perspektywy synchronicznej.
EN
The article presents the achievements of professor Aleksandra Cieślikowa in the field of word-formation of proper names. The most important issues concerning the creation of anthroponyms in the Old Polish era selected from monographs and scientific articles are detailed. These issues include the problems of motivation in onomastic word-formation, the onimization process and the way of describing non-derivatized words by word formation and the participation of paradigmatic derivation in the emergence of Old Polish personal names. The views of Aleksandra Cieślikowa regarding Old Polish anthroponymy contributed to the development of onomastic word-formation, an integral part of the grammar of proper names and gave methodological foundations for the description of Old Polish personal names from a synchronic perspective.
Journal
Year
Volume
64
Pages
259-265
Physical description
Dates
published
2020-12-31
Contributors
author
References
 • Biolik, M. (1992). Toponimia byłego powiatu ostródzkiego [Toponymy of the former Ostróda district] (Pomorskie Monografie Toponomastyczne nr 10). Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
 • Borek, H. (1988). Nazwy relacyjne w toponimii [Referential names in toponymy]. W: K. Zierhoffer (red.), Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna [Fifth National Onomastic Conference] (s. 43–51). Poznań.
 • Breza, E. (1974). Toponimia powiatu kościerskiego [Toponymy of the Kościerzyna district] (Pomorskie Monografie Toponomastyczne nr 1). Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
 • Cieślikowa, A. (1990a). Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji. [Old Polish personal names from appellatives. The process of onymisation]. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Cieślikowa, A. (1990b). Problemy derywacji paradygmatycznej w antroponimii [Problems of paradigmatic derivation in anthroponymy]. Onomastica, 35, 18–29.
 • Cieślikowa, A. (1991). Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii [Paradigmatic derivation in Old Polish anthroponymy]. Kraków: IJP PAN.
 • Cieślikowa, A. (1994). O motywacji w onomastyce [On motivation in onomastics]. Polonica, 16, 193–199.
 • Cieślikowa, A. (2003). O współczesnych słowotwórczych analizach onomastycznych [On contemporary word-formation onomastic analyzes]. W: M. Biolik (red.), Metodologia badań onomastycznych [Methodology of onomastic research] (s. 50–57). Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego.
 • Cieślikowa, A. (2006). Onimizacja, apelatywizacja a derywacja [Onymisation, appellativization and derivation]. W: Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz (red.), Onimizacja i apelatywizacja [Onymisation and appellativization] (s. 47–56). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 • Duma, J. (1999). Nazwy rzek lewobrzeżnego Mazowsza (z całym dorzeczem Pilicy) [River Names of the Left Bank of Mazovia (with the whole of the Pilica River Basin)]. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
 • Górnowicz, H. (1980). Toponimia Powiśla Gdańskiego [Toponymy of Gdańsk Powiśle region] (Pomorskie Monografie Toponomastyczne nr 4). Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
 • Grzegorczykowa, R., Laskowski, R. i Wróbel, H. (red.) (1984). Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia [A grammar of contemporary Polish. Morphology]. Warszawa: PWN.
 • Klemensiewicz, Z., Lehr-Spławiński, T. i Urbańczyk, S. (1965). Gramatyka historyczna języka polskiego (wyd. 3) [Historical grammar of Polish (3rd edition)]. Warszawa: PWN.
 • Kowalik-Kaleta, Z. (1981). Staropolskie nazwy osobowe motywowane przez nazwy miejscowe [Old Polish personal names motivated by place names]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Lubaś, W. (1968). Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa krakowskiego [Place names of the southern part of the former Cracow voivodeship]. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Perlin, J. (2004). Metodologia językoznawstwa diachronicznego [Methodology of diachronic linguistics]. Warszawa: Dialog.
 • Przybytek, R. (2006). Bibliografia prac naukowych Profesor Aleksandry Cieślikowej [Bibliography of scientific works by Professor Aleksandra Cieślikowa]. W: K. Rymut i in. (red.), Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata (s. 555–569). Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Raszewska-Klimas, A. (2018). Wieloznaczność nazwisk Polaków [The ambiguity of the surnames of Poles]. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Rospond, S. (1957). Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw miejscowych [Grammatical structural classification of Slavic place names]. Wrocław: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Rymut, K. (2006). Zamiast wstępu - słów kilka o Profesor Aleksandrze Cieślikowej [Instead of an introduction - a few words about Professor Aleksandra Cieślikowa]. W: K. Rymut i in. (red.), Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata (s. 7–11). Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Saussure, F. de. (1991). Kurs językoznawstwa ogólnego [Course in general linguistics] (wyd. 2), tłum. K. Kasprzyk, oprac. K. Polański. Warszawa: PWN.
 • Taszycki, W. (1958), Słowiańskie nazwy miejscowe. Ustalenie podziału [Slavic place names. Establishing a division]. Kraków 1946. Przedruk w: Rozprawy i studia polonistyczne [Dissertations and Polish Studies], t. I (s. 228–268). Wrocław - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Taszycki, W. (1968). Klasyfikacja słowiańskich nazw miejscowych znaczeniowa a formalna [Classification of Slavic place names - semantic vs. formal], W: Rozprawy i studia polonistyczne [Dissertations and Polish Studies], t. IV. Onomastyka i historia języka polskiego [Onomastics and the history of the Polish language] (s. 64–69). Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Wolnicz-Pawłowska, E. (1993). rec. A. Cieślikowa, Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii [Paradigmatic derivation in Old Polish anthroponymy], Kraków 1991. Onomastica, 38, s. 289–295.
 • Wolnicz-Pawłowska, E. (2006). Nazwy wodne dorzecza Warty od źródeł do ujścia Prosny [Hydronyms of the Warta river basin from its sources to the mouth of the Prosna river]. Warszawa: DiG.
 • Wolnicz-Pawłowska, E. (2013). O nazwach wodnych w Polsce [On hydronyms in Poland]. Warszawa: DiG.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_ONOMAST_64_23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.