PL EN


Journal
2020 | 64 | 83-92
Article title

Nazwotwórstwo w języku chińskim

Content
Title variants
EN
Name-creation in Chinese
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istnieje wiele sposobów wybierania czy tworzenia nazwy, różniących się w zależności od kultury czy języka. Chińskie onimy są zazwyczaj konstruowane z jednego elementu lub większej ich liczby, będących jednostkami leksykalnymi (morfemami semantycznymi lub wyrazami) i zachowującymi w większości swoje znaczenie leksykalne, są więc na ogół semantycznie transparentne. Jednakże „prawdziwy” sens niektórych nazw bywa czasem bardzo trudny do odkrycia, a jego stwierdzenie często jest oparte jedynie na domysłach. Chińskie onimy ewidentnie nie tworzą przypadkowych kombinacji, mają pewne zasadnicze, ukryte znaczenie, odzwierciedlające przyczynę lub przyczyny wykorzystania konkretnych jednostek leksykalnych w procesie nazwotwórczym. Chińscy badacze zazwyczaj nie wymieniają “znaczenia” nazw jako kryterium klasyfikacji semantycznej. Ich klasyfikacje bazują na różnie określanych “przyczynach”, “metodach” lub “motywacjach” powstania nazwy, czy też na ich “źródle nazewniczym”. Stąd artykuł przedstawia wybrane, typowe i nietypowe “metody” tworzenia chińskich onimów, przede wszystkim imion osobowych i nazw geograficznych.
EN
There are many ways of choosing or creating a name, the ways of which vary from culture to culture, and from language to language. Chinese onyms are usually constructed of one or more elements, being mostly lexical items (morphemes or words), and retaining in most cases their own lexical meaning in a name, therefore they are usually semantically transparent. However, the “true” significance of some names is sometimes very difficult to discover, and the conclusion is often based upon guesswork. What is evident, Chinese onyms are not random combinations; they usually have a certain underlying significance, reflecting the reason or reasons why particular lexical items are used in the naming process. Chinese researchers usually do not mention “the meaning” of names as a criterion for their semantic divisions. Their classifications are mainly based upon the variously termed “reasons”, “methods”, “motivations”, or “sources of naming”. Therefore, this paper deals with some selected, typical and untypical, “methods” of creating Chinese names, especially given names and place names.
Journal
Year
Volume
64
Pages
83-92
Physical description
Dates
published
2020-12-31
Contributors
References
  • Deng, Z. 邓智海. (2002). Quming yidian tong 取名一点通 [Some knowledge of creating names]. Beijing: Zhongguo Dangan Chubanshe.
  • Hui, Y. 慧缘. (2002). Xingshi tanyuan yu quming yishu 姓氏探源与取名艺术 [Research into surnames and the art of naming]. Jilin: Yanbian Daxue Chubanshe.
  • Ji, X. 籍秀琴. (1993). Zhongguo renming tanxi 中国人名探析 [Research on Chinese personal names]. Beijing: Zhongguo Guangbo Dianshi Chubanshe.
  • Kałużyńska, I. (2002). Contemporary Chinese Place Names. Names of Administrative Divisions at County and City Level. Bern: Peter Lang AG.
  • Kałużyńska, I. (2008). Chinese Female Namings. Past and Present. Warszawa: Wydawnictwo AGADE.
  • Li, R. 李然. (2004). Qi ge hao ming hao yun yisheng 起个好名好运一生 [Good name, good fate]. Beijing: Jincheng Chubanshe.
  • Luo, S. 罗森. (2000). Qiming shouce 起名手冊 [Naming manual]. Beijing: Zhongguo Shehui Chubanshe.
  • Ma, Y. 马永立. (1982). Dimingde texing jiqi zai dili zhitu zhong de yingyong 地名的特性及其在地理制图中的应用 [The characteristics of place names and their application in geographic mapping]. Diming Zhishi 地名知识, 1, 2–5, 2, 4–8.
  • Wanyan, S. 完颜绍元. (1994). Zhao Qian Sun Li, Zhongguo xingming wenhua 趙钱孫李, 中国姓名文化 [Zhao, Qian, Sun, Li - The culture of Chinese personal names]. Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe.
  • Xu, J. 徐健顺, Xin X. 辛宪. (1999). Mingming. Zhongguo xingming wenhua de aomiao 命名.中国姓名文化的奥妙 [Naming. Secrets of the Chinese culture of personal names]. Beijing: Zhongguo Shudian.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_ONOMAST_64_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.