PL EN


Journal
2015 | 35 | 209-218
Article title

Animal Names in Polish and Arabic

Authors
Content
Title variants
Animal Names in Polish and Arabic
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The analysis of names of animals in Polish and Modern Standard Arabic shows that in both languages the most diverse names refer to domestic animals and game animals (the latter particularly in Polish). In both languages those names differentiate between animals in terms of sex, age, group organization and in case of Polish language also in terms of their functionality. These semantic categories are represented by lexical-semantic classes of names being both derivatives and separate lexemes (the latter mainly in case of farm animals).
Journal
Year
Volume
35
Pages
209-218
Physical description
Dates
published
2015-11-26
Contributors
author
References
 • Baranov H.K., 2008, Bolszoj arabsko-russkij slovar, t. 1–2, Żivoj jazyk, Moskva.
 • Bartmiński J. (red.), 2001, Współczesny język polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Brückner A., 1970, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Buckley R., 2004, Modern Literary Arabic. A Reference Grammar, Librairie du Liban Publishers, Beirut.
 • Budziszewska W., 1965, Słowiańskie słownictwo dotyczące przyrody żywej, Zakład Narodowy im. Osso lińskich - Wydawnictwo, Wrocław.
 • Danecki J., 2001, Gramatyka języka arabskiego, t. 1, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa.
 • Danecki J., Kozłowska J., 2010, Słownik arabsko-polski, Wiedza Powszechna,Warszawa.
 • Dunaj B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa.
 • EI, 2: The Encyclopaedia of Islam, t. 2, red. B. Lewis, C. Pellat, J. Schacht, E.J. Brill, Leiden 1991.
 • EI, 3: The Encyclopaedia of Islam, t. 3, red. B. Lewis, C. Pellat, J. Schacht, E.J. Brill, Leiden, Luzac & CO., London 1986.
 • Ferrando I., 2008, Collective, [w:] Ve r s t e e g h (red.) 2008, s. 433–434.
 • Fleisch H., 1990, Traité de philologie arabe. Préliminaires, phonétique, morphologie nominale, t. 1, Dar el-Machreq Éditeurs, Beyrouth.
 • Grzegorczykowa R., 1982, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Państwowe Wy - dawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rze - czow niki sufiksalne rodzime, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • GWJPM: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Holes C., 2004, Modern Arabic. Structures, Functions, and Varieties, Georgetown University Press, Washington.
 • Kopalińsk i W., 1985, Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Król I., 2013, Słowotwórstwo rzeczowników arabskich i polskich w ujęciu kontrastywnym, Księgarnia Aka demicka, Kraków.
 • Lipiński E., 1997, Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar, Peters, Leuven.
 • Nagórko A., 2007, Zarys gramatyki polskiej,Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa.
 • Al-Munǧid fī l-luġa, 1996, Beirut.
 • Ryding K.C., 2005, A Reference Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge University Press.
 • Tokarski R., 2001, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] B a r t m i ń s k i (red.) 2001, s. 343–370.
 • Versteegh K. (red.), 2008, Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, t. 3, Brill, Leiden–Boston.
 • Wanot M., 2010, Vegetabilia versus Animalia. Gniazda i paradygmaty słowotwórcze nazw roślin i zwierząt, LingVaria 1, s. 91–102.
 • Wehr H., 1976, A Dictionary of Modern Written Arabic, red. J. Milton Cowan, New York.
 • WMSAP: Wielki multimedialny słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_POLON_35_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.