PL EN


Journal
2015 | 35 | 87-101
Article title

Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego do 1500 roku. Perspektywy i problemy

Content
Title variants
Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego do 1500 roku. Perspektywy i problemy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to present the project called Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego (ETRSS - Digital Thesaurus of Scattered Old Polish Lexis). The planned database will gather digital editions of linguistic sources preserved to our times, from the oldest until 1500, which contain Polish vocabulary. The authors present the assumptions of the project, describe the characteristics of scattered Old Polish lexis, outline history of its research, as well as formulate basic principles of the database structure and functionality. They provide examples showing the diversity of the material and some issues related to its presentation and interpretation. The paper also describes the prospects for the development of the project and cooperation with researchers pursuing related projects.
Journal
Year
Volume
35
Pages
87-101
Physical description
Dates
published
2015-11-26
Contributors
References
 • Teksty źródłowe (skróty wg OźSstp)
 • GlKazB IV: E. Belcarzowa, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Część IV, Kraków 2001.
 • GlWinc: H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz, Polskie glosy w rękopisie Kroniki Wincentego Kadłubka, Slavia Occidentalis XXXIV, 1977, s. 134–153.
 • KodWP: A. Gąsiorowski, T. Jasiński (wyd.), Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 10, Poznań 1993.
 • MamLub: W. Żurowska-Górecka, V. Kyas (opr.), Mamotrekty staropolskie. Cz. I–III, Wro cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977–1980.
 • RocznKrak: J. Ptaśnik, Studia nad patrycjatem krakowskim wieków średnich. Część druga, Rocznik Krakowski XVI, 1914, s. 1–90.
 • VergGeorg: B. Bolz, W. Żurowska-Górecka, Vergili Georgicorum schedae Gnesnenses, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae at Latinae III, 1977, s. 41–89.
 • Literatura
 • Belcarzowa E., 1981–2001, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Część I–IV, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
 • Bolz B., Żurowska-Górecka W., 1977, Glosy staropolskie w gnieźnieńskim rękopisie Wergilego, Sym bolae Philologorum Posnaniensium Graecae at Latinae III, s. 61–72.
 • Brückner A., 1894, Średniowieczna poezja łacińska w Polsce. Część trzecia, [w:] Rozprawy Akademii Umiejętności 23, Kraków, s. 268–319.
 • - 1895, Kazania średniowieczne. Część pierwsza, [w:] Rozprawy Akademii Umiejętności 24, Kraków, s. 38–97.
 • - 1899, Z rękopisów petersburskich. Część II: Średniowieczne słownictwo polskie, [w:] Prace Filologiczne 5, Warszawa, s. 1–52.
 • Deptuchowa E., Frodyma M., Szelachowska-Wi n i a r z o w a L., Wa n i c o w a Z., Wy s o c - k a F., 2014, Skarbnica leksyki staropolskiej, Język Polski XCIV, s. 250–264.
 • Klapper M., Kołodziej D., 2014, Elektroniczny Korpus Tekstów Staropolskich do 1500 r. Perspektywy i problemy, Prace Filologiczne LXV, s. 205–212.
 • Klemensiewicz Z., 2009, Historia języka polskiego, Warszawa.
 • Łoś J., 1922, Początki piśmiennictwa polskiego. Przegląd zabytków językowych, Lwów–Warszawa– –Kraków.
 • Michałowska T., 1995, Średniowiecze, Warszawa.
 • OźSstp: W. Twardzik, E. Deptuchowa, L. Szelachowska-Winiarzowa (red.), Opis źródeł Słownika staropolskiego, Kraków 2005.
 • Sstp: Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, Warszawa–Wrocław–Kraków 1953–2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_POLON_35_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.