PL EN


Journal
2016 | 36 | 229-238
Article title

Słowotwórstwo przymiotnika w gwarach polskich – perspektywy badawcze

Authors
Content
Title variants
Słowotwórstwo przymiotnika w gwarach polskich – perspektywy badawcze
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject matter of the hereby article is constituted by the word formation of simple adjectives motivated within Polish dialects from the point of view of the monograph. The so far available literature of the subject matter does not elaborate on the synthetic description of dialectal word formation. The study of the adjectives may turn out to be a starting point for the general study. In order to be able to obtain symmetry in parallel to the execution of research of the word formation within the general language, the research of the word formation within dialects should be intensified. It is of significant importance to find the answer to the question about the separateness of the dialectal word formation and it is necessary to provide word formation characteristics to achieve full description of examined dialects.
Journal
Year
Volume
36
Pages
229-238
Physical description
Dates
published
2019-11-25
Contributors
References
 • Cyran W., 1977, Tendencje słowotwórcze w gwarach polskich, Łódź.
 • Doroszewski W., 1962, Słowotwórstwo a geografia lingwistyczna (mechanizm działania analogii w słowotwórstwie gwarowym), [w:] Doroszewski W., Studia i szkice językoznawcze, Warszawa, s. 245–255.
 • Falińska B., 1996, Problematyka słowotwórcza w kartografii lingwistycznej, w: Studia Dialektologiczne I, red. B. Dunaj, J. Reichan, s. 177–184.
 • Gala S., 2000, O pewnych wyznacznikach słowotwórstwa gwarowego, Prace Filologiczne 45, s. 173–178.
 • Gala S., 2002a, O potrzebie badań słowotwórstwa gwarowego, [w:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki, red. S. Gala, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, Łódź, s. 147–154.
 • Gala S., 2002b, Założenia badań słowotwórstwa gwarowego w gwarach Polski środkowej, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XLVII, s. 41–50.
 • Gala S., 2003, Podstawy kwestionariusza do badań słowotwórstwa gwarowego, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XLVIII, s. 31–38.
 • Gala S., 2005, Autonomiczna czy suplementarna rola słowotwórstwa w definiowaniu gwar, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego L, s. 47–54.
 • Gala S., 2006, Diachronia czy synchronia w badaniach słowotwórstwa gwarowego, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego LI, s. 79–84.
 • Gala S., 2008, Od słowotwórstwa w gwarach do słowotwórstwa gwarotwórczego, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego LIII, s. 109–115.
 • Gala S., 2011, Chronia w słowotwórstwie gwarowym, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego LVI, s. 57–64.
 • Górnowicz H., 1967, Formanty przyrostkowe w gwarach malborskich (cz. I), Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XIII, s. 13–53.
 • Grochola-Szczepanek H., 2006, Przymiotniki złożone w gwarach polskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 41, s. 59–81.
 • Grzegorczykowa R., 1984, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, wyd. 6, Warszawa.
 • Habrajska G., 1996, Z zagadnień słowotwórstwa gwarowego, [w:] Studia Dialektologiczne I, red. B. Dunaj, J. Reichan, s. 185–190.
 • Kallas K., 1984, Słowotwórstwo przymiotników, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa, s. 408–455.
 • Karaś M., 1959, O strukturach słowotwórczych typu białny, którny w języku polskim, Biuletyn PTJ XVIII, s. 113–135. Przedruk w: M. Karaś, Język polski i jego historia. Wybór pism, Warszawa–Kraków 1986, s. 228–256.
 • Karaś M., 1964, Z problematyki słowotwórstwa gwarowego (Formacje przymiotnikowe), s. 153–162, Prace Filologiczne XVIII, cz. 3.
 • Kleszczowa K., 2003, Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja, Katowice.
 • Kowalska A., 1975, 1979, Zróżnicowanie słowotwórcze gwar Mazowsza i Podlasia. Rzeczownik, t. 1. Atlas, cz. 1, Mapy 1–100, cz. 2. Wykazy i komentarze do map 1–100, t. 2. Atlas, cz. 1, Mapy 101–200, cz. 2. Wykazy i komentarze do map 101–200, Wrocław.
 • Kowalska A., 1991, Podziały językowe Mazowsza na tle podziałów pozajęzykowych, Warszawa.
 • Kreja B., 1996, Nadtypy i typy słowotwórcze – ich struktura i dynamika, Język Polski LXXVI, s. 11–16.
 • Kucała M., 1955, Znaczenie i zasięg przymiotników na –ni (przedni, letni), Język Polski XXXV, s. 8–26.
 • Malec T., 1976, Budowa słowotwórcza rzeczowników i przymiotników w gwarze wsi Rachanie pod Tomaszowem Lubelskim, Wrocław, Prace Językoznawcze PAN 79.
 • Nagórko A., 1987, Zagadnienia derywacji przymiotników, Warszawa.
 • Osowski B., 2008, Przymiotnik w gwarach wielkopolskich jako przedmiot zainteresowania dialektologa, LingVaria III, nr 2 (6), s. 188–194.
 • Pałka P., Żmigrodzki P., 2008, Z zagadnień opisu leksykograficznego przymiotników relacyjnych (na przykładzie przymiotników z sufiksem -owy), [w:] Nowe studia leksykograficzne, t. 2, red. naukowa P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 91–104.
 • Reichan J., 1996, Problem syntetycznego ujęcia polskiego słowotwórstwa gwarowego. Zarys koncepcji, [w:] Studia Dialektologiczne I, red. B. Dunaj, J. Reichan, Kraków, s. 191–195.
 • Reichan J., 1998, Polskie słowotwórstwo gwarowe w aspekcie geograficznojęzykowym, [w:] Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. S. Gala, Łódź, s. 259–264.
 • Reichan J., 2000, Problem kategorii i nadkategorii słowotwórczych (na przykładzie gwarowych cech nosicieli cech i nazw wykonawców czynności), [w:] Studia Historycznojęzykowe III, red. K. Rymut, W. R. Rzepka, Kraków, s. 123–128.
 • Reichan J., 2010, Typologia izomorf słowotwórczych a granice języków i dialektów (z doświadczeń dialektologii polskiej, [w:] Studia Dialektologiczne IV, red. H. Kurek, A. Tyrpa, J. Wronicz, Kraków, s. 227–230.
 • SGP PAN – Słownik gwar polskich, oprac. przez Zakład Dialektologii Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, t. 1 pod kier. M. Karasia, t. 2–5 pod kier. J. Reichana, t. 6–9, z. 1 pod kier. J. Okoniowej, Wrocław, Kraków 1982–2014.
 • Sierociuk J., 1996, Wybrane problemy metodologii badań i opisu słowotwórstwa gwarowego, [w:] Studia Dialektologiczne I, red. B. Dunaj, J. Reichan, Kraków, s. 197–205.
 • Sierociuk J., 1998, Słowotwórstwo języka współczesnej wsi (zarys problemu), [w:] Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. S. Gala, Łódź, s. 265–272.
 • Sierociuk J., 2001, Założenia metodologiczne badań słowotwórstwa gwarowego, [w:] Gwary dziś, 1. Metodologia badań, s. 153–160, Poznań, Prace Komisji Językoznawczej PTPN 34.
 • Sierociuk J., 2003, Słownik gwarowy a możliwość opisu gwarowego słowotwórstwa, [w:] Gwary dziś, 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, s. 249–255, Poznań, Prace Komisji Językoznawczej PTPN 40.
 • Sierociuk J., 2004, W sprawie swoistości morfonologicznej gwarowego słowotwórstwa, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XLIX, s. 315–320.
 • Sierociuk J., 2006, Specyfika wariantywności słowotwórczej w gwarach, [w:] Gwary dziś, 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, red. J. Sierociuk, Poznań, s. 209–214, Prace Komisji Językoznawczej PTPN 45.
 • Skarżyński M., 1999, Powstanie i rozwój polskiego słowotwórstwa opisowego, Kraków.
 • Sobierajski Z., 1995, Teksty gwarowe ze środkowej Wielkopolski, Poznań.
 • Trześniowska L., 1975, Przymiotniki odprzymiotnikowe w polskich dialektach (charakter i zakres derywacji; formacje produktywne), [w:] Słownictwo gwarowe a kultura, red. M. Karaś, Wrocław, s. 139–150.
 • Trześniowska L., 1996, Przymiotniki odprzymiotnikowe o znaczeniu niepełnej cechy w dialektach zachodniosłowiańskich, [w:] Studia Dialektologiczne I, red. B. Dunaj, J. Reichan, Kraków, s. 207–220.
 • Urbańczyk S., 1953, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa.
 • Winkler-Leszczyńska I., 1964, Sufiksy przymiotnikowe -ity, -isty, -aty, -asty w języku polskim na tle ogólnosłowiańskim, Wrocław, Prace Językoznawcze PAN 40.
 • Wróbel A., 1992, Z dziejów chełmińskiej terminologii rolniczej, cz. 2. Nazwy maści zwierząt domowych, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska XXXVIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 243, Toruń, s. 79–92.
 • Zaręba A., 1954, Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego, Wrocław, Prace Językoznawcze PAN 3.
 • Zarębina M., 1973, Statystyczna struktura wyrazowa tekstu gwarowego (na przykładzie wsi Ząb w powiecie nowotarskim), Język Polski, z. 1, s. 5–16.
 • Zarębina M., 1985, Próba statystycznej analizy słownictwa polszczyzny mówionej. Synteza danych liczbowych, Wrocław.
 • Zierhofferowa Z., 1960, Przymiotniki gwarowe z przyrostkiem -(ej)szy ze szczególnym uwzględnieniem typu rańszy, południejszy, Język Polski XL, s. 169–176.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_POLON_36_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.