PL EN


Journal
2019 | 39 | 111-148
Article title

Status i istota leksykografii. Stanowiska i kontrowersje

Content
Title variants
Status i istota leksykografii. Stanowiska i kontrowersje
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono różne, często sprzeczne opinie na temat statusu i istoty leksykografii oraz omówiono m.in. następujące zagadnienia: Czy leksykografia to praktyka, teoria czy też jedno i drugie? Czy leksykografia jest częścią lingwistyki, lingwistyki stosowanej, leksykologii, leksykologii stosowanej czy odrębną dyscypliną? Według autorki leksykografię należy rozumieć jako praktykę i teorię. Leksykografia, której przedmiotem badań jest słownik, nie stanowi części językoznawstwa, którego przedmiotem badań jest język. Metaleksykografia powinna być traktowana jako odrębna dyscyplina naukowa, natomiast leksykografia jako całość obejmująca komponent praktyczny i teoretyczny może być traktowana jako dyscyplina akademicka.
EN
The article presents different, often contradictory, opinions on the status and nature of lexicography and discusses, among others, the following issues: is lexicography practice, theory or both? Is lexicography a part of linguistics, applied linguistics, a sub-discipline of lexicology or applied lexicology, or a separate discipline? The main aim of the article is to show how lexicography should be understood both as practice and theory, and that lexicography, whose object of study is a dictionary, is not a part of linguistics, whose object of study is language. According to the author, metalexicography should be considered a separate scientific discipline, while lexicography as a whole, i.e. its practical and theoretical components, can be considered an academic discipline.
Journal
Year
Volume
39
Pages
111-148
Physical description
Dates
published
2019-12-28
Contributors
References
 • Słowniki językowe (ogólne):
 • CALDT: Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus [wersja online z portalu Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english (14.09.2018)].
 • COBUILD: COBUILD Advanced English Dictionary [wersja online z portalu Collins Dictionary: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ (dostęp: 14.09.2018)].
 • Collins: Collins English Dictionary [wersja online z portalu Collins Dictionary: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ (dostęp: 14.09.2018)].
 • D10: Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 10 Bänden, 1999, red. W. Scholze-Stubenrecht i in., Mannheim i in.
 • D6: Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 6 Bänden, 1976–1981, red. G. Drosdowski i in., Mannheim.
 • DUW1983: Duden. Deutsches Universalwörterbuch, 1983, red. G. Drosdowski i in., Mannheim.
 • DUW2003: Duden. Deutsches Universalwörterbuch, 2003, red. K. Kunkel-Razum, W. Scholze-Stubenrecht, M. Wermke, Mannheim.
 • HDG: Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, 1984, red. G. Kempcke, Berlin.
 • ISJP: Inny słownik języka polskiego, 2000, red. M. Bańko, Warszawa.
 • LDOCE: Longman Dictionary of Contemporary English. Third Edition with new words supplement, 2001, red.
 • D. Summers, Harlow i in.
 • Macmillan: Macmillan Dictionary [wersja online z portalu Macmillan Dictionary: https://www.macmillandictionary.com (dostęp: 14.09.2018)].
 • OEDshort: The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1993, red. L. Brown, Oxford.
 • ODE: Oxford Dictionary of English, 2010, red. C. Soanes, A. Stevenson, Oxford [eBook].
 • PSWP: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, 1994–2005, red. H. Zgółkowa, Poznań.
 • SJPDor: Słownik języka polskiego, 1958–1969, red. W. Doroszewski, Warszawa.
 • SJPSz: Słownik języka polskiego, 1978–1981, red. M. Szymczak, Warszawa.
 • słownik Arcta: Słownik ilustrowany języka polskiego, 1929, M. Arct, Warszawa.
 • słownik warszawski: Słownik języka polskiego, 1900–1927, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiecki, Warszawa.
 • słownik wileński: Słownik języka polskiego, 1861, A. Zdanowicz i in., Wilno.
 • Ullstein-LdS: Ullstein Lexikon der deutschen Sprache. Wörterbuch für Rechtschreibung, Silbentrennung, Aussprache, Bedeutungen, Synonyme, Phraseologie, Etymologie, 1969, R. Köster i in., Frankfurt a. M.
 • USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, 2008, red. S. Dubisz, Warszawa [wersja elektroniczna].
 • Wahrig: Deutsches Wörterbuch, 1986, red. G. Wahrig i in., München.
 • WDG: Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, 1964–1977, red. R. Klappenbach, H. Malige-Klappenbach, Berlin [wersja online z portalu Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache: https://www.dwds.de/wb/wdg (dostęp: 14.09.2018)].
 • Webster: Webster’s New World College Dictionary [wersja online z portalu Collins Dictionary: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ (dostęp: 14.09.2018)].
 • WSJP: Język polski. Współczesny słownik języka polskiego, 2007, red. B. Dunaj, Warszawa.
 • Pozostała literatura (leksykony, artykuły, monografie):
 • Adamska-Sałaciak A., 2019, Lexicography and Theory: Clearing the Ground, International Journal of Lexicography 32/1, s. 1–19.
 • d’Alembert J. le Rond, 1754, Dictionnaire, [w:] Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts
 • et métiers (1751–1780), t. 4, red. D. Diderot i in., Paris, s. 958–969.
 • Atkins B.T.S., Rundell M., 2008, The Oxford Guide to Practical Lexicography, Oxford.
 • Atkins B.T.S., Rundell M., 2013, Lexicographic training: An overview, [w:] HSK 5.4, s. 569–574.
 • Bahr J., 1978, Ist Lexikographie eine Wissenschaft? Bemerkungen zu einer Tagung, Zeitschrift für germanistische Linguistik 6, s. 97–98.
 • Bakos F., 1983, Gegenseitige Bedingungen von Lexikologie und Lexikographie, [w:] Die Lexikographie von heute und das Wörterbuch von morgen. Analysen – Probleme – Vorschläge, red. J. Schildt, D. Viehweger, Berlin, s. 128–140.
 • Bańko M., 2001, Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa, Warszawa.
 • Béjoint H., 2010, The Lexicography of English, Oxford.
 • Bergenholtz H., 1995, Wodurch unterscheidet sich Fachlexikographie von Terminographie?, Lexicographica 11, s. 50–59.
 • Bergenholtz H., 1996, Grundfragen der Fachlexikographie, [w:] Euralex ’96. Proceedings I-II. Papers submitted to the Seventh EURALEX International Congress on Lexicography in Göteborg, red. M. Gellerstam i in., Göteborg, s. 731–758.
 • ---
 • Bergenholtz H., 1998, Das Schlaue Buch. Vermittlung von Informationen für textbezogene und textunabhängige Fragestellungen, [w:] Symposium on Lexicography VIII. Proceedings of the Eighth International Symposium on Lexicography May 2–5, 1996 at the University of Copenhagen, red. A. Zettersten i in., Tübingen, s. 93–110.
 • Bergenholtz H., Gouws R., 2012, What is Lexicography?, Lexikos 22, s. 31–42.
 • Bergenholtz H., Kaufmann U., 1997, Terminography and Lexicography. A Critical Survey of Dictionaries from a Single Specialised Field, Hermes. Journal of Linguistics 18, s. 91–125.
 • Bergenholtz H., Tarp S., 2002, Die moderne lexikographische Funktionslehre. Diskussionsbeitrag zu neuen und alten Paradigmen, die Wörterbücher als Gebrauchsgegenstände verstehen, Lexicographica 18, s. 253–263.
 • Bergenholtz H., Tarp S., 2003, Two opposing theories: On H.E. Wiegand’s recent discovery of lexicographic functions, Hermes. Journal of Linguistics 31, s. 171–196.
 • Bielińska M., 2014, Methoden der Übersetzungswissenschaft und der zweisprachigen Lexikographie, Lexicographica 30, s. 213–246.
 • Bielińska M. (artykuł w druku): Kontroversen um lexikographische Theorie.
 • Bielińska M. (w przygotowaniu): Leksykografia. Podstawowe pojęcia (roboczy tytuł leksykonu).
 • Bielińska M., Schierholz S.J., red., 2017, Wörterbuchkritik – Dictionary Criticism, Berlin i in.
 • BLS: Lexikon der Sprachwissenschaft, 1990, H. Bußmann, Stuttgart.
 • Bobrowski I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków.
 • Bogaards P., 1994, Tuning the dictionary to the skills of intermediate learners, [w:] Wörterbücher und ihre Benutzer [=Fremdsprachen Lehren und Lernen 23], red. G. Henrici, E. Zöfgen, Tübingen, s. 192–205.
 • Bogusławski A., 1988, Język w słowniku. Desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny, Wrocław i in.
 • Bogusławski A., 1988a, Dwujęzyczny słownik ogólny. Projekt instrukcji z komentarzami, [w:] Studia z polskiej leksykografii współczesnej, red. Z. Saloni, Wrocław i in., s. 19–65.
 • Bondzio W. i in., 1980, Einführung in die Grundfragen der Sprachwissenschaft, Leipzig.
 • Caie G.D. i in., red., 2006, The Power of Words: Essays in Lexicography, Lexicology and Semantics, Amsterdam.
 • Czochralski J., 1981, Zur theoretischen und praktischen Lexikographie, Kwartalnik Neofilologiczny 28, s. 167–180.
 • DLP: Diccionario de lexicografía práctica, 1995, J. Martínez de Sousa, Barcelona.
 • DoL: Dictionary of Lexicography, 2001, R.R.K. Hartmann, G. James, London i in.
 • EJO: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, 21999/1993, red. K. Polański, Wrocław i in.
 • EJP: Encyklopedia języka polskiego, 31999/1978, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, Wrocław i in.
 • Filipec J., 1994, Lexicology and Lexicography: Development and State of the Research, [w:] The Prague School of Structural and Functional Linguistics: A Short Introduction, red. Ph.A. Luelsdorff, Amsterdam, s. 163–183.
 • Geeraerts D., 1987, Types of Semantic Information in Dictionaries, [w:] A Spectrum of Lexicography. Papers from AILA, Brussels 1984, red. R. Ilson, Amsterdam, s. 1–10.
 • Grochowski M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń.
 • Grochowski M., 2004, Informacja semantyczna w słownikach popularnych i naukowych. Postulaty metodologiczne, Poradnik Językowy 9, s. 8–18.
 • Hanks P., 1979, To what extent does a dictionary definition define?, [w:] Dictionaries and Their Users. Papers from the 1978 B.A. A.L. Seminar on Lexicography, red. R.R.K. Hartmann, Exeter, s. 32–38.
 • Hartmann R.R.K., 2013, Lexicographic associations, [w:] HSK 5.4, s. 580–586.
 • ---
 • Hartmann R.R.K., 2013a, Aids in metalexicographic research, [w:] HSK 5.4, s. 596–611.
 • Hartmann R.R.K., 2001, Teaching and Researching Lexicography, Harlow i in.
 • Hausmann F.J., 1977, Einführung in die Benutzung der neufranzösischen Wörterbücher, Tübingen.
 • Hausmann F.J., 1985, Lexikographie, [w:] Handbuch der Lexikologie, red. Ch. Schwarze, D. Wunderlich, Königstein/Ts., s. 371–411.
 • Hausmann F.J., 1989, Kleine Weltgeschichte der Metalexikographie, [w:] Wörterbücher in der Diskussion. Vorträge aus dem Heidelberger Lexikographischen Kolloquium, red. H.E. Wiegand, Tübingen, s. 75–109.
 • Henne H., 1972, Semantik und Lexikographie. Untersuchungen zur lexikalischen Kodifikation der deutschen Sprache, Berlin i in.
 • Henne H., 1980, Lexikographie, [w:] Lexikon der Germanistischen Linguistik, red. H.P. Althaus, H. Henne,
 • H.E. Wiegand, t. 4, Tübingen, s. 778–787.
 • Householder F.W., 1962, Summary Report, [w:] Problems in lexicography, red. F.W. Householder, S. Saporta, Bloomington, s. 279–282.
 • HSK 5.1–5.3: Hausmann F.J., Reichmann O., Wiegand H.E., Zgusta L., red., 1989–1991, Wörterbücher – Dictionaries – Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. t. 1–3. Berlin i in.
 • HSK 5.4: Gouws R., Heid U., Schweickard W., Wiegand, H.E., red., 2013, Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography. Supplementary Volume: Recent Developments with Fokus on Electronic and Computational Lexicography, Berlin i in.
 • Iskos A., Lenkowa A., 31970/1960, Deutsche Lexikologie für pädagogische Hochschulen und Fremdsprachenfakultäten, Leningrad.
 • Jachnow H., 1990, Russische Lexikographie, [w:] HSK 5.2, s. 2309–2329.
 • Jesenšek V., Enčeva M., red., 2018, Wörterbuchstrukturen zwischen Theorie und Praxis, Berlin i in.
 • Kania S., Tokarski J., 1984, Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa.
 • Kempcke G., 1982, Lexikologie, lexikographische Theorie und lexikographische Praxis, [w:] Wortschatzforschung heute. Aktuelle Probleme der Lexikologie und Lexikographie, red. E. Agricola i in., Leipzig, s. 42–61.
 • Kromann H.-P., Riiber T., Rosbach P., 1984, Überlegungen zu Grundfragen der zweisprachigen Lexikographie, [w:] Studien zur neuhochdeutschen Lexikographie V, red. H.E. Wiegand, Hildesheim i in., s. 159–238.
 • Kučera A. i in., 1985, Introduction, Lexicographica 1, s. IX–X.
 • Kühn I., 1994, Lexikologie. Eine Einführung, Tübingen.
 • ---
 • Laskowski R., 1999, Leksykografia, [w:] EJP, s. 209.
 • LDBT: Lexicography. A Dictionary of Basic Terminology, 1998, I. Burkhanov, Rzeszów.
 • Lewicki A.M., 1999, Leksykografia, [w:] EJO, s. 331–334.
 • Lewkowskaja X.A., 1968, Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache, Moskau.
 • Link, E. Schaeder B., 1989, Fachsprache der Lexikographie, [w:] HSK 5.1, s. 312–322.
 • Lobenstein-Reichmann A., Müller P.O., red., 2016, Historische Lexikographie zwischen Tradition und Innovation, Berlin i in.
 • Lyons P.A., 1877, Dictionary, [w:] Encyclopaedia Britannica, 91875–1889, t. 7, red. S.T. Baynes, W. Robertson Smith, London, s. 179–193.
 • McConchie R., Tyrkkö J., 2018, Historical Dictionaries in their Paratextual Context, Berlin i in.
 • Meier H.H., 2003, Lexicography as Applied Linguistics, [w:] Lexicography. Critical Concepts III, red. R.R.K. Hartmann, London i in., s. 307–318.
 • Miodunka W., 1989, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa.
 • Miodunka W., 1995, [rec.] T. Piotrowski, Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994, Poradnik Językowy 1, s. 70–74.
 • MLS: Metzler Lexikon Sprache, 2000, red. H. Glück, Stuttgart i in.
 • Müller-Spitzer C., red., 2014, Using Online Dictionaries, Berlin i in.
 • New Approaches to Specialized English Lexicology and Lexicography, 2011, red. I. Balteiro, Newcastle upon Tyne.
 • NLO: Nordisk leksikografisk ordbok, 1997, H. Bergenholtz, I. Cantell i in., Oslo.
 • Otwinowska B., 1998, Słowniki, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, renesans, barok, red. T. Michałowska i in., Wrocław, s. 879–885.
 • Piotrowski T., 1994, Z zagadnień leksykografii, Warszawa.
 • Piotrowski T., 2001, Zrozumieć leksykografię, Warszawa.
 • Piotrowski T., 2013, A Theory of Lexicography – Is There One?, [w:]. The Bloomsbury Companion to Lexicography, red. H. Jackson, London i in., s. 303–320.
 • PhW: Philosophisches Wörterbuch, 1971, t. 1–2, red. M. Buhr, G. Klaus, Berlin.
 • Posner R., 1988, What is an Academic Discipline?, [w:] Gedankenzeichen. Festschrift für Klaus Oehler zum 60. Geburtstag, red. R. Clausen, R. Daube-Schackat, Tübingen, s. 165–185.
 • Quemada B., 1972, Lexicology and Lexicography, [w:] Current Trends in Linguistics IX: Linguistics in Western Europe, red. Th. Sebeok i in., The Hague, s. 395–475.
 • Quemada B., 1987, Notes sur lexicographie et dictionnairique, Cahiers de lexicologie LI, s. 229–242.
 • Schaeder B., 1981, Lexikographie als Praxis und Theorie, Tübingen.
 • Schaeder B., 1987, Germanistische Lexikographie, Tübingen.
 • Schaeder B., 2000, Lexikographie, [w:] MLS, s. 410.
 • Schippan Th., 1984, Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig.
 • Schippan Th., 1992, Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache, Tübingen.
 • Schlaefer M., 2002, Lexikologie und Lexikographie. Eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbücher, Berlin.
 • SDJO: Słownik dydaktyki języków obcych, 1997, A. Szulc, Warszawa.
 • Sinclair J.M., 1984, Lexicography as an Academic Subject, [w:] LEXeter’83 Proceedings. Papers from the International Conference on Lexicography at Exeter, 9–12 September 1983, red. R.R.K. Hartmann, Tübingen, s. 3–12.
 • Szczerba (1940): Ščerba L.V., 1982, Versuch einer allgemeinen Theorie der Lexikographie, [w:] Aspekte der sowjetrussischen Lexikographie. Übersetzungen, Abstracts, bibliographische Angaben, red. W. Wolski, Tübingen, s. 17–62./ Ščerba L.V., 1995, Towards a General Theory of Lexicography, International Journal of Lexicography 8(4), s. 315–350.
 • Tarp S., 1994, Funktionen in Fachwörterbüchern, [w:] Fachlexikographie. Fachwissen und seine Repräsentation in Wörterbüchern, red. H. Bergenholtz, B. Schaeder, Tübingen, s. 229–246.
 • Tarp S., 1995, Wörterbuchfunktionen: Utopische und realistische Vorschläge für die bilinguale Lexikographie, [w:] Studien zur zweisprachigen Lexikographie mit Deutsch II, red. H.E. Wiegand, Hildesheim i in., s. 17–51.
 • Tarp S., 2001, Lexicography and the linguistic concepts of homonymy and polysemy, Lexicographica 17, s. 22–39.
 • Tarp S., 2008, Lexicography in the Borderland between Knowledge and Non-Knowledge. General Lexicographical Theory with Particular Focus on Learner’s Lexicography, Tübingen.
 • Tarp S., 2010, Reflections on the Academic Status of Lexicography, Lexikos 20, s. 450–465.
 • ten Hacken P., 2009, What is a Dictionary? A View from Chomskyan Linguistics, International Journal of Lexicography 22(4), s. 399–421.
 • Ttt: Lukszyn J., red., 1998, Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa.
 • Urdang L., 1963, Review: Problems in Lexicography. Report of the Conference on Lexicography, Language 39(3), s. 586–594.
 • Wiegand H.E., 1983, Überlegungen zu einer Theorie der lexikographischen Sprachbeschreibung, [w:] Symposium on Lexicography, red. K. Hyldgaard-Jensen, A. Zettersten, Hildesheim i in., s. 35–72.
 • Wiegand H.E., 1983a, Ansätze zu einer Allgemeinen Theorie der Lexikographie, [w:] Die Lexikographie von heute und das Wörterbuch von morgen. Analysen – Probleme – Vorschläge, red. J. Schildt, D. Viehweger, Berlin,
 • s. 92–127.
 • Wiegand H.E., 1984, On the Structure and Contents of a General Theory of Lexicography, [w:] LEXeter’83 Proceedings. Papers from the International Conference on Lexicography at Exeter, 9–12 September 1983,
 • red. R.R.K. Hartmann, Tübingen, s. 13–30.
 • Wiegand H.E., 1985, Zum Verhältnis von germanistischer Lexikologie und Lexikographie, [w:] Germanistik. Forschungsstand und Perspektiven. t. 1, red. G. Stötzel, Berlin i in., s. 69–73.
 • Wiegand H.E., 1989, Der gegenwärtige Status des Lexikographie und ihr Verhältnis zu anderen Disziplinen, [w:] HSK 5.1, s. 246–280.
 • Wiegand H.E., 1998, Wörterbuchforschung. Untersuchungen zur Wörterbuchbenutzung, zur Theorie, Geschichte, Kritik und Automatisierung der Lexikographie, t. 1, Berlin i in.
 • Wiegand H.E., 2006–2015, Internationale Bibliographie zur germanistischen Lexikographie und Wörterbuchforschung: mit Berücksichtigung anglistischer, nordistischer, romanistischer, slavistischer und weiterer metalexikographischer Forschungen, t. 1–5, Berlin i in.
 • Wiegand H.E., 2013, Lexikographie und Angewandte Linguistik, Zeitschrift für angewandte Linguistik, s. 13–39.
 • Wierzbicka A., 1985, Lexicography and Conceptual Analysis, Ann Arbor.
 • WLWF: Wörterbuch zur Lexikographie und Wörterbuchforschung / Dictionary of Lexicography and Dictionary Research, t. 1–2, 2010–2017, H.E. Wiegand i in., Berlin i in.
 • Wolski W., 1997, Die Fachsprache der Metalexikographie, [w:] Linguistische Theorie und lexikographische Praxis. Symposiumsvortraege. Heidelberg 1996, red. K.-P. Konerding, A. Lehr, Tübingen, s. 219–228.
 • Wolski W., 2005, Lexikologie und Lexikographie, [w:] Lexikologie. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen/ Lexicology. An international handbook on the nature and structure of words and vocabularies, t. 2, red. A. Cruse, F. Hundsnurscher i in., Berlin i in., s. 1816–1828.
 • Żmigrodzki P., 2008, Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_POLON_39_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.