PL EN


Journal
2016 | 7 |
Article title

Pozyskiwanie odbiorcy w tytułach prasowych. Analiza wybranych przykładów z tygodników opinii

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem szkicu jest pokazanie sposobów realizacji interakcyjności przekazu prasowego za pomocą tytułów. Zjawisko pozyskiwania odbiorcy w tytułach zostało zaprezentowane na przykładzie struktur tytułowych artykułów publicystycznych zamieszczonych w tygodnikach opinii.Jedną z dominujących cech współczesnych mediów pisanych staje się interakcyność. Prasa, wzorem mediów mówionych i elektronicznych, stawia na kontakt z odbiorcą. Pozyskanie adresata jest jednak w mediach drukowanych zadaniem trudniejszym. Z procesu tego są wyłączone przede wszystkim bezpośrednie formy kontaktu. Budowaniu relacji z odbiorcą i pozyskaniu czytelnika służą przede wszystkim tytuły, które stały się wyróżnikami tekstów prasowych. Zostały one wyspecjalizowane do budowania więzi czytelnika z nadawcą, stały się łącznikiem między nadawcą, tekstem i odbiorcą. Szczególną rolę w tym mechanizmie zajmują ciągi różnych tytułów prasowych, które tworzą swoiste konstrukcje tytułowe. Dzięki swojej złożoności pełnią one wielorakie funkcje – od identyfikacji odbiorcy, przez nawigację tekstową, po podtrzymanie kontaktu z czytelnikiem.// //
EN
The main objective of the article is to show the ways of implementing interactivity of communication by means of press titles. The phenomenon is shown on the example of title structure of the articles published in opinion weeklies. Interactivity has become one of the main features of modern written media. Press (following television and electronic media) emphasizes the contact with the recipient. Unfortunately, it is more difficult for press, and generally for print media, to gain audience. The direct forms of contact are excluded in the process. The titles have become the major means of establishing relations with the readers. As a result, they have become a distinguishing feature of press texts in today’s press communication. The titles function as a tool and a way of building relations between the sender and the reader. Finally, they have become a link between the sender and recipient on the one hand and the main text on the other. An important role in this respect is played by the series of different press titles. The author treats them here as specific title structures. Due to their complexity, they have a variety of roles – from the identification of the recipient and the navigation of the text to maintaining contact with the reader.
Journal
Year
Volume
7
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-30
Contributors
References
 • Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Warszawa 2009.
 • Bereś S., Problemy metaforyczności i komunikatywności nagłówków prasowych na przykładzie „Słowa Polskiego”, „Wrocławski Rocznik Prasoznawczy” 1974, s. 92–119.
 • Borkowski J., Aluzje i stylistyczne powinowactwa nagłówków prasowych lat 80. i 90., [w:] Język, media, literatura. Korespondencje i transpozycje, red. A. Woźny, Wrocław 2002, s. 157–175.
 • Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2007.
 • Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, wyd. 2, Wrocław 2005.
 • Kasiak M., Tytuł wiele ci powie – krótki tekst, wiele informacji. O tytułach artykułów publicystycznych, [w:] Współczesne media – media informacyjne, t. 1, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2016, s. 161-179.
 • Kępa-Figura D., Intencje (czy intencja) nadawców medialnych, czyli fatyczność współczesnej komunikacji medialnej, [w:] Współczesne media – status, aksjologia, funkcjonowanie, t. 1, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2009, s. 416–425.
 • Kępa-Figura D., Istota fatyczności a komunikacja medialna, [w:] Teorie komunikacji i mediów, t. 3, red. M. Graszewicz, J. Jastrzębski, Wrocław 2010, s. 89–100.
 • Kępa-Figura D., Performatywność komunikacji medialnej, [w:] Performatywne wymiary kultury, red. K. Skowronek, K. Leszczyńska, Kraków 2012, s. 243–257.
 • Kępa-Figura D., Pragmatyka komunikacji medialnej – wybrane zagadnienia, [w:] Obraz človeka v jazyku. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 11. septembra 2013 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ed. J. Vaňko, Nitra 2014, s. 266–281.
 • Majkowska G., Satkiewicz H., Język w mediach, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999, s. 181–196.
 • Miodek J., Szablon metaforyki nagłówków w prasie sportowej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 1974, t. XVI, s. 91–102.
 • Miodek J., Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku polskim, Wrocław 1976.
 • Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001.
 • Pisarek W., Język służy propagandzie, Kraków 1976.
 • Stawnicka J., Innowacje frazeologiczne we współczesnych nagłówkach prasowych, [w:] Język trzeciego tysiąclecia. Zbiór referatów z konferencji, Kraków 2–4 marca 2000, red. G. Szpila, Kraków 2000, s. 207–214.
 • Ślawska M., Tytuł – najmniejszy tekst prasowy, „Rocznik Prasoznawczy” 2008, t. II, s. 117–126.
 • Warchala J., Kategoria potoczności w języku, Katowice 2003.
 • Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.
 • Wojtak M., Wzmianki do zadań specjalnych, „Media – Kultura – Społeczeństwo” 2008, nr 2, s. 7–17.
 • Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ah_2016_7_119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.