PL EN


Journal
2016 | 7 |
Article title

Bośnia Ivo Andricia: przemiany w rozwoju historycznym jako przedmiot interpretacji artystycznej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
В центре внимания автора данной статьи находится творчество сербского писателя, Нобелевского лауреата Иво Андрича, который многие из своих произведений посвятил истории родного края – Боснии и Герцеговины. В его творчестве заключена оригинальная художественная концепция данного региона. В статье рассматривается ряд исследовательских трактовок концепции Боснии у Иво Андрича. Автор статьи обращается к неоднозначному вопросу интерпретации образов боснийских мусульман в произведениях писателя. Предлагается толковать их с точки зрения общего видения Андричем истории данного края. Концепцию исторического прошлого Боснии в романах писателя можно рассматривать как систему перемен и противопоставлений, повлиявших на становление коллективной идентичности и обусловивших определенные коллизии в истории края. Автор статьи также обращается к труду английского ученого Арнольда Тойнби как историко-философскому обоснованию роли различных вмешательств в устоявшуюся культурную систему и другого рода перемен. Также рассматривается докторская диссертация Иво Андрича с точки зрения оценки последствий культурного слома, произошедшего на территории Боснии в результате ее завоевания турками.
EN
The article focuses on the works of a Serbian writer, Nobel Prize winner, Ivo Andrić. Many of his works are dedicated to the history of his native land –Bosnia and Herzegovina. There is an original artistic concept of this region in his work. The article deals with a number of research interpretations of Ivo Andrić’s concept ofBosnia. The author refers to the controversial issue of the interpretation of the images of Bosnian Muslims in the writer’s works. The suggestion is to analyze them in terms of Andrić’s vision of history of the region. The concept of the historical past ofBosniain the writer’s novels can be considered as a system of changes and contrasts which has influenced the development of collective identity and determined certain conflicts in the history of the region. The author also refers to the work of a British scientist Arnold Toynbee as a historical and philosophical justification of the role of various changes and different interventions in an established cultural system. Ivo Andrić’s doctoral thesis is also considered in terms of assessing the impact of cultural demolition which occurred on theterritoryofBosniabecause of its conquest by the Turks.
PL
W centrum uwagi autora artykułu znajduje się dorobek serbskiego pisarza, noblisty Ivo Andricia, który wiele swoich utworów poświęcił historii ojczystego kraju – Bośni i Hercegowiny. W jego twórczości ukazana została oryginalna wizja artystyczna tego regionu. Artykuł przedstawia szereg interpretacji badawczych koncepcji Bośni w dziełach Ivo Andricia. Zwraca się uwagę na problem niejednoznacznych interpretacji obrazów bośniackich muzułmanów w utworach pisarza, proponując ujmować je przez pryzmat ogólnego rozumienia przez Ivo Andricia historii kraju bośniackiego. Koncepcję przeszłości historycznej Bośni w powieściach pisarza przedstawia się jako system zmian i przeciwieństw, które wpłynęły na konstytuowanie się tożsamości społecznej i spowodowały pewne konflikty w historii kraju. W celu historiozoficznego uzasadnienia roli różnych ingerencji do ukształtowanego systemu kulturowego i innych zmian, autor artykułu sięga do pracy angielskiego badacza Arnolda Toynbeego. Analizie zostaje poddana także rozprawa habilitacyjna Ivo Andricia, z punktu widzenia oceny konsekwencji przełomu kulturowego, który dokonał się na terytorium Bośni w wyniku jej podboju przez Turków.
Journal
Year
Volume
7
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-30
Contributors
author
References
  • Андрић И., Развој духовног живота у Босни под утицајем турске владавине, „Свеске Задужбине Иве Андрића” 1982, № 1, с. 6–258.
  • Андрич И., Травницкая хроника. Мост на Дрине, пер. с серб.-хорв. М. Волконский, Т. Вирта, Москва 1974.
  • Богдановић М., Иво Андрић, [в:] Критичари о Андрићу, ур. П. Џаџић, Београд 1962, с. 3–56.
  • Константиновић З., О Андрићевом докторату, „Свеске Задужбине Иве Андрића” 1982, № 1, с. 259–276.
  • Секулић И., «Турско» у Босни и босанској причи. Доступно в Интернете: http://ubsm.bg.ac.rs/cirilica/dokument/403/ [дата доступа: 17 августа 2016]
  • Тойнби А.Д., Постижение истории: сборник, пер. с анг. Е.Д. Жаркова, Москва 1996.
  • Тутњевић С., Андрић и Муслимани (о једном виду рецепције дјела Иве Андрића), „Свеске Задужбине Иве Андрића” 2002, № 19, с. 221–236.
  • Rizvić M., Bosanski muslimani u Andrićevu svijetu, „Свеске Задужбинe Иве Андрића” 1997, № 13, с. 159–175.
  • Vučković R., Velika sinteza (o Ivi Andriću), Sarajevo 1974.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ah_2016_7_195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.