PL EN


Journal
2017 | 8 |
Article title

Przemiany i przeobrażenia gatunków prasowych na przykładzie wybranych tekstów o modzie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia przeobrażenia gatunkowe wybranych tekstów dotyczących mody. Autorka prześledziła ukształtowanie kompozycyjne materiałów ukazujących się w prasie kobiecej od wieku XIX, przez wiek XX, aż do współczesności. W aspekcie pragmatycznym publikacje modowe adaptują wyznaczniki gatunkowe korespondencji, felietonu, relacji, recenzji czy reklamy. Nie można jednak tej generycznej identyfikacji absolutyzować. Analiza ciągów gatunkowych ze szczególnym uwzględnieniem architektoniki realizujących je tekstów pokazuje, że typowe dla współczesnej prasy układy, czyli gatunki w formie kolekcji złożone ze wzmianek (stowarzyszonych z materiałem ikonograficznym) nie są redakcyjną nowością. Wprost przeciwnie – mają długą tradycję. Kolejna różnica w stosunku do współczesności dotyczy bogactwa genologicznego tekstów o modzie. W przeszłości o ich ukształtowaniu decydowały dwa schematy: gatunek w formie kolekcji złożony ze wzmianek oraz kolekcja gatunków z dominującą korespondencją.
EN
The article shows genre transformation on the basis of chosen texts about fashion. The author followed through the compositional formation of texts about fashion, published in women lifestyle magazines from 19th  through 20th to 21st century. Taking into consideration pragmatic aspect, texts about fashion adapt genre indicators such as correspondence, column, story, review or advertisement. However, the genre identification should not be absolutized. The analysis of genre strings, with particular consideration of architectonics of the texts, shows that typical for contemporary magazines layouts – genres in the form of collection, composed of references (affiliated with iconographical material) are not editorial novelty. They have a long tradition, on the contrary. Another difference, according to the contemporary times, is genre richness of texts about fashion. Two schemes decided about the form of texts in the past: the genre in the form of collection that was composed of references and collection of genres with the domination of correspondence.
Journal
Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-08-20
Contributors
author
References
 • Best K.N., The History of Fashion Journalism, London–New York 2017.
 • Bryła J., Związki frazeologiczne funkcjonujące w prasowych komunikatach dotyczących mody, „Respectus Philologicus” 2010, nr 17 (22), s. 159–169.
 • Dobek R., „Journal Des Dames Et Des Modes” – czyli świat paryskiej damy po rewolucji (1797–1839), [w:] Kobieta i media. Studia z dziejów emancypacji kobiet, red. P. Perkowski, T. Stegner, Gdańsk 2009, s. 16–34.
 • „Dobra Gospodyni” R. V, 1905, nr 12.
 • „Dziennik Mód Paryskich” R. 8, 1846, nr 21.
 • „Elle” 2015, nr 8 (251).
 • „Harper’s Bazaar” 2016, nr 5.
 • Historia mody, red. M. Fogg, przeł. E. Romkowska, Warszawa 2016.
 • Karwatowska M., Jarosz B., Emulacja płci w tekstach o modzie, [w:] Oblicza płci. Język – Kultura – Edukacja, red. M. Karwatowska, J. Szpyra-Kozłowska, Lublin 2012, s. 59–72.
 • Karwatowska M., Język mody dawniej i dziś, [w:] Kulturowy obraz mód społecznych, red. J. Bujak-Lechowicz, Szczecin 2015, s. 115–127.
 • Karwatowska M., Nazwy strojów zwierciadłem obyczajów i kultury przełomu XVI–XVII wieku, [w:] Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie jej pracy naukowej, red. Cz. Kosyl, Lublin 2001, s. 51–60.
 • Karwatowska M., Wpływy obce w lubelskim słownictwie mody przełomu XVI/XVII wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae” 1998, vol. XVI, s. 115–125.
 • „Kobieta i Życie” 1956, nr 19 (355).
 • „Magazyn Mód. Dziennik przyjemnych wiadomości” 1835, nr 1.
 • „Moda i Życie Praktyczne” 1947, nr 17.
 • „Przegląd Mody” 1927, nr 11.
 • Rejakowa B., Kulturowe aspekty języka mody, Lublin 2008.
 • „Salon Paryski” R. 1, 1879, nr 3.
 • Sawicki S., Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne?, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976, s. 204–211.
 • Szaradowski P., Francja elegancja. Z historii haute couture, Wrocław 2016.
 • Wilczewska K., O słownictwie współczesnej mody, „Język Polski” 1970, z. 2, s. 97–109.
 • Wojtak M., Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Lublin 2008.
 • Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.
 • Wojtak M., Genologia tekstów użytkowych, [w:] Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008, s. 339–352.
 • Wojtak M., Metamorfozy gatunków prasowych, [w:] Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, t. 1, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2009, s. 362–372.
 • Wojtak M., Osobliwe byty gatunkowe i tekstowe w ich uwikłaniach komunikacyjnych, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 4, Gatunek a komunikacja społeczna, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenek, Katowice 2011, s. 44–56.
 • Wojtak M., Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin 2015.
 • Wojtak M., Wyznaczniki gatunku wypowiedzi na przykładzie tekstów modlitewnych, „Stylistyka” 1999, t. 8, s. 105–117.
 • Wojtak M., Wzmianki do zadań specjalnych, „Media – Kultura – Społeczeństwo” 2007, nr 1 (2), s. 7–17.
 • Wojtak M., Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe, [w:] Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008, s. 353–361.
 • Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Gatunki informacyjne, [w:] Prasowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński [et al.], Warszawa 2014, s. 33–59.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ah_2017_8_39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.