PL EN


Journal
2017 | 8 |
Article title

Blog – gatunek w formie kolekcji czy kolekcja gatunków?

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na zawarte w tytule pytanie – czy blog można uznać za gatunek w formie kolekcji czy za kolekcję gatunków. Podstawę badawczą dla rozważań teoretycznych stanowi blog Jacka Kłosińskiego (klosinski.net). W pierwszej części artykułu zreferowano historię pojęcia kolekcji w refleksji naukowej. Zostały tu uwzględnione najważniejsze nazwiska badawcze i prace: Lwa Wygotskiego, Jeana Piageta, Anny Wierzbickiej, Jerzego Bartmińskiego, Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej oraz Marii Wojtak. Pojęcie kolekcji do lingwistyki przeniesiono z badań psychologicznych nad rozwojem procesu poznawczego człowieka. Dokładnie zdefiniował je Bartmiński, natomiast na grunt szczegółowych analiz przeniosła Niebrzegowska-Bartmińska, operacjonalizując je do badań nad tekstami ustnymi. Z kolei na płaszczyznę rozważań genologicznych pojęcie kolekcji wprowadziła Wojtak, przedstawiając koncepcję dwóch nowych form genologicznych – gatunku w formie kolekcji oraz kolekcji gatunków. Mogą być one bardzo pomocne w analizie gatunkowej blogu, który jest złożoną i niejednorodną formą wypowiedzi.Autorka przedstawia analizę struktury blogu Kłosińskiego, z uwzględnieniem kwestii delimitacyjnych oraz problemu rozłożenia funkcji poszczególnych komponentów i funkcji całościowej, ustala również relacje między elementami składowymi blogu, aby sprawdzić, w jakim stopniu jest on strukturą wewnętrznie uporządkowaną i spójną. Stwierdza, że blog, choć nie spełnia jednak warunków, jakie gatunkowi w formie kolekcji stawia Wojtak, to jest wieloskładnikowym, heterogenicznym gatunkiem, którego postać może być modyfikowana dzięki możliwościom technologicznym.
EN
The aim of the article is to answer the question stated in the title – is it possible to treat blog as a genre in a form of collection or a collection of genres. The research base for theoretical deliberations is Jacek Kłosiński's blog (klosinski.net). In the first part of article, the history of the concept of collection has been presented. It is based on the most important names such as: Lew Wygotski, Jean Piaget, Anna Wierzbicka, Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska and Maria Wojtak. The concept of collection has been transferred to linguistics from psychological research on the development of human cognitive process. It has been precisely defined by Jerzy Bartmiński and used in thorough analysis of verbal text by Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. The concept of collection was then transferred to genre research by Maria Wojtak, who presented the conception of two new genre forms: genre in a form of collection and a collection of genres. These forms may be very helpful in the analysis of blog, which is a complex and heterogenic form.The author presents an analysis of Kłosiński’s blog structure, including delimitations and function problems, also establishes relations between parts of blog to check how organised and coherent its structure is. The author comes to the conclusion that, despite not meeting the requirements of genre in form of collection given by Maria Wojtak, blog is a multicomponent, heterogenic genre, the shape of which may be modified thanks to technological possibilities.
Journal
Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-08-20
Contributors
author
References
 • Bartmiński J., Założenia teoretyczne słownika, [w:] Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, oprac. J. Adamowski [et al.], Wrocław 1980, s. 7–36.
 • Ciach P., Pilawski P., Podcast, [w:] Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowsze słownictwo polskie, [online] rejestracja hasła: 10 października 2014, ostatnia aktualizacja hasła: 9 stycznia 2015. Dostępny w internecie: http://nowewyrazy. uw.edu.pl/haslo/podcast.html?pdf=1 [dostęp: 7 października 2017].
 • Gumkowska A., Maryl M., Blog to... blog. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl, [online]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3652/Gumkowska-Maryl-i-Toczyski-2009-Blog-to-blog.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 13 października 2017].
 • Internetowe gatunki dziennikarskie, red. nauk. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Warszawa 2010.
 • Kłosiński J., Kłosiński. Blog, [online]. Dostępny w internecie: http://klosinski.net/ [dostęp: 7 października 2017].
 • Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, red. nauk. W. Godzic, współpr. A. Drzał-Sierocka, Warszawa 2010.
 • Niebrzegowska-Bartmińska S., Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej, Lublin 2007.
 • Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red. G. Godlewski [et al.], Warszawa 2014.
 • Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.
 • Piaget J., Równoważenie struktur poznawczych. Centralny problem rozwoju, przeł. Z. Zakrzewska, Warszawa 1981.
 • Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński [et al.], Warszawa–Bielsko-Biała 2007.
 • Wierzbicka A., Język – umysł – kultura, wyb. prac pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa 1999.
 • Więckiewicz M., Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Toruń 2012.
 • Wojtak M., Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2006, t. XV, s. 143–152.
 • Wojtak M., O posoborowych modlitewnikach. Uwagi filologa, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2014, t. 35, nr 3, DOI: https://doi.org/10.21852/sem.2014.3.02, s. 21–38.
 • Wojtak M., Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, Tarnów 2011.
 • Wygotski L., Wybrane prace psychologiczne, Warszawa 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ah_2017_8_61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.