PL EN


Journal
2018 | 9 |
Article title

"Wiersz numer 1 beta" M. R. Wiśniewskiego i "Read more+" P. P. Płucienniczaka

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article fits in the research on Polish digital poetry. It presents two realisations of digital poetry – wiersz numer 1 beta by M.R. Wiśniewski and Read more+ by P.P. Płucienniczak, focusing on aspect of work’s structural shape and possibilities of the user, given within interactive actions programmed by the author. The issues of the article are concentrated on interactive possibilities of work created in new media environment, especially on status of author and addresser, which is connected with interactivity phenomenon. Deliberations about the interactivity are based on works of Ryszard W. Kluszczyński, whereas changes made in poetry thanks to characteristics of new media were referred from works of such researchers as Urszula Pawlicka and Mariusz Pisarski. Deliberations on digital message refer mainly to works of Ewa Szczęsna. Two examples analyzed in the article represents different approaches of explorative potential of Polish digital poetry. Wiśniewski’s wiersz numer 1 beta, made in convention of game, includes the addresser as user-player in the process of work’s creation. Płucienniczak’s Read more+ is the example of intentional resignation of possibilities given by interactive actions.
PL
Artykuł wpisuje się w badania nad polską poezją cyfrową. Przedstawia analizę dwóch realizacji poezji cyfrowej – wiersza numer 1 beta Michała Radomiła Wiśniewskiego i Read more+ Piotra Puldziana Płucienniczaka, skupiając się na aspekcie strukturalnego ukształtowania utworu oraz możliwościach odbiorcy-użytkownika, jakie w ramach zaprojektowanych działań interaktywnych otrzymuje on od autora. Problematyka artykułu koncentruje się wokół zagadnień interaktywnych możliwości utworów powstających w środowisku nowych mediów, przede wszystkim zaś wokół statusu autora i odbiorcy, z czym wiąże się zjawisko interaktywności. Ustalenia dotyczące tego pojęcia oparte zostały na pracach Ryszarda W. Kluszczyńskiego, natomiast zmiany, jakie dokonały się w poezji za sprawą właściwości nowych mediów, przywołano na podstawie publikacji takich badaczy jak Urszula Pawlicka i Mariusz Pisarski. Rozważania dotyczące przekazu cyfrowego zreferowano głównie za Ewą Szczęsną. Analizowane w artykule dwa utwory cyfrowe to przykłady różnych kierunków potencjału eksploracyjnego polskiej poezji cyfrowej. Wiersz numer 1 beta Wiśniewskiego, zrobiony w konwencji gry, włącza odbiorcę jako użytkownika-gracza w proces powstawania utworu. Read more+ Płucienniczaka to z kolei przykład świadomej rezygnacji z możliwości, jaką dają interaktywne działania.
Journal
Year
Volume
9
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-09-12
Contributors
author
References
 • Bodzioch-Bryła Bogusława, Pietruszewska-Kobiela Grażyna, Regiewicz Adam (2014), Literatura – nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku, Częstochowa.
 • Hopfinger Maryla (2010), Literatura i media po 1989 roku, Warszawa 2010.
 • Janusiewicz Małgorzata (2013), Literatura doby Internetu. Interaktywność i multimedialność tekstu, Kraków.
 • Kaźmierczak Marek (2015), Użytkownik w sieci internetowej, [w:] Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. Ewa Szczęsna, Kraków, s. 294–313.
 • Kluszczyński Ryszard W. (2001), Światy multimediów, [w:] W świecie mediów, red. Ewelina Nurczyńska‑Fidelska, Kraków, s. 85–100.
 • Kluszczyński Ryszard W. (2010), Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa.
 • Marecki Piotr (red.) (2002), Liternet. Literatura i internet, Kraków.
 • Pająk Andrzej, Na tropie dziwnych książek (2011), [w:] Od liberatury do e-literatury, red. M. Górska-Olesińska, E. Wilk, Opole, s. 275–282.
 • Pawlicka Urszula (2012), (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Kraków.
 • Pawlicka Urszula (2013), Ślady tekstu w kulturze cybernetycznej. Wstęp do cybersemiotyki, „Przegląd Humanistyczny”, t. 57, nr 4, s. 63–72.
 • Pawlicka Urszula (2014), Literatura elektroniczna. Stan badań w Polsce, „Teksty Drugie”, nr 3, s. 141–161.
 • Pawlicka Urszula (2015), Polska poezja i nowe media po roku 2009, [w:] Poezja polska po roku 2000. Diagnozy – problemy – interpretacje, red. T. Dalasiński, A.Szwagrzyk, Paweł Tański, Toruń, s. 194–211.
 • Pisarski Mariusz (2012), Od znaczenia do działania i z powrotem. Nowe funkcje słowa w cyberpoezji i hipertekście, „Przegląd Humanistyczny”, nr 2 (437), s. 53–61.
 • Pisarski Mariusz (2013), Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Kraków.
 • Pisarski Mariusz (2014), Autor i dzieło w kulturze cyfrowej (na przykładzie twórczości Nicka Montforta), „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 2 (20), s. 148–162.
 • Pisarski Mariusz (2018), wiersz numer 1 beta [I nagroda w majowym ITJW], [online:] http://www.ha.art.pl/prezentacje/poezja/3802-wiersz-numer-1-beta-i-nagroda-wmajowymitjw [dostęp: 22.10.2018].
 • Płucienniczak Piotr Puldzian (2018), Read more+, [online:]: http://www.ha.art.pl/prezentacje/
 • poezja/4026-read-more-i-nagroda-w-sierpniowo-wrzesniowym-itjw [dostęp: 16.09.2018].
 • Spodaryk Mikołaj (2016), Literatura postelektroniczna? Od ekranu do kartki papieru, czyli podróż powrotna z bagażem nowych doświadczeń, „Annales Universitatis Paedagogicae
 • Cracoviensis. Studia de Cultura”, t. 8, nr 2, s. 117–129.
 • Szczęsna Ewa (2013), Tekst wieloznakowy w przestrzeni mediów cyfrowych. U podstaw poetyki semiotycznej, „Przegląd Humanistyczny”, R. 57, nr 4, s. 19–27.
 • Szczęsna Ewa (2015), Znak digitalny. U podstaw nowej semiotyki tekstu, [w:] Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. Ewa Szczęsna, Kraków, s. 15–34.
 • Wiśniewski Michał Radomił (2018), wiersz numer 1 beta, [online:]: https://www.kongregate.com/games/osakana/wiersz1beta [dostęp: 16.10.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ah_2018_9_131-142
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.