PL EN


Journal
2018 | 9 |
Article title

Krasicki w szkole a Krasicki szkolny – o (nie) omawianiu sylwetek twórców w liceum

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu omówienie funkcjonujących w przestrzeni szkolnej sposobów wprowadzania uczniów w tematykę związaną z sylwetkami najwybitniejszych pisarzy polskich. Osią tekstu stały się elementy twórczości Ignacego Krasickiego. Na podstawie rozpoznań literaturoznawców wyodrębniona została problematyka szkolnych odczytań i szkolnych refleksji humanistycznych. Całość stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pogodzić współczesne doświadczenia uczniów z materiałem obowiązującym w szkole? Wiedza z pogranicza antropologii literatury, filozofii i medioznawstwa – ujęta w perspektywie dydaktycznej – przybliża do uniwersalnych zagadnień, stanowiących przydatny kontekst w edukacji. Szeroki zakres rozważań, dotyczących zarówno refleksji metafizycznej, jak i obiegu informacji w mediach, ma za zadanie podkreślić ważną funkcję dialogu współczesności z tradycją na lekcjach języka polskiego.
EN
The article aims to discuss the ways of introducing students to the subject matter related to the profiles of the most outstanding Polish writers functioning in the school space. The article embraces some elements of Ignacy Krasicki's work. On the basis of the literary scholar's diagnoses, the issue of school readings and school humanistic reflections was distinguished. The whole is an attempt to answer the question – how to reconcile the contemporary experience of students with the material in force at school? Issues oscillating around of anthropology of literature, philosophy and media studies – included in the didactic perspective – bring closer to the visualization of universal issues that constitute a useful context in education. A wide range of considerations – concerning both metaphysical reflection and the flow of information in the media – is intended to underline the important function of contemporary dialogue with tradition in Polish language classes.
Journal
Year
Volume
9
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-09-12
Contributors
References
 • Batorski Dominik (2015), Filtrowanie społecznościowe w internecie – nowy sposób docierania do treści i jego konsekwencje, „Studia Medioznawcze”, nr 3, s. 43–56.
 • Biedrzycki Krzysztof, Jaskółowa Ewa, Nowak Ewa (2015), Świat do przeczytania. Kultura, język, dialogi. Język Polski. Liceum i technikum. Klasa 1, cz. II, Warszawa.
 • Chachulski Tomasz (2014), Tradycje biblijne, tradycje staropolskie: „Noc”, [w:] Czytanie Krasickiego, t. 2, red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór, B. Mazurkowa, Warszawa, s. 129–140.
 • Chmiel Małgorzata, Równy Anna (2014), Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1, cz. II, Warszawa.
 • Chrząstowska Bożena (1987), Lektura i poetyka. Zarys problematyki kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej, Warszawa.
 • Chrząstowska Bożena (red.) (1995), Program liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego i technikum. Język Polski (dwie wersje), Warszawa.
 • Cieński Marcin (2013a), Humanizm i oświecenie. Próba rozpoznań i uporządkowań, [w:] Tenże, Literatura polskiego oświecenia wobec tradycji i Europy. Studia, Kraków, s. 23–34.
 • Cieński Marcin (2013b), Nowoczesne (szkolne) ujęcie literatury oświecenia. Między perspektywą europejską a polską. O konsekwencjach wyboru dominanty, [w:] Nowoczesność w polonistycznej eduk@cji. Pytania, problemy, perspektywy, red. A. Pilch, M. Trysińska, Kraków, s. 119–126.
 • Kołodziej Piotr (2018), Liceum, muzeum, mauzoleum… O wskrzeszaniu arcydzieł na lekcjach polskiego, „Polonistyka. Innowacje”, nr 7, s. 105–118, [online:] https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/12843 [dostęp: 5.10.2018], DOI: https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.9.
 • Kostkiewiczowa Teresa (2002), Polski wiek świateł. Obszary swoistości, Wrocław.
 • Łojek Mieczysław (1985), Biografie pisarzy w nauczaniu literatury, Warszawa.
 • Olchanowski Tomasz (2017), Świadomość ponowoczesna a archetyp zmiennokształtnego, „Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych”, vol. 29/2,s. 187–211, [online:] https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6897/1/
 • Idea_29_2_2017_T_Olchanowski_Swiadomosc_ponowoczesna_i_archetyp_zmiennoksztaltnego.pdf [dostęp: 5.10.2018].
 • Parkitny Maciej (2018), Nowoczesność oświecenia. Studia o literaturze i kulturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku, Poznań.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum 2018 (Dz. U. 2018 r., poz. 467), [online:] www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/467 [dostęp: 1.04.2019].
 • Pokrzywniak Józef Tomasz (2015), Ignacy Krasicki, Poznań.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 r., nr 4, poz. 17), [online:] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090040017 [dostęp: 1.04.2019].
 • Śliwiński Piotr (2012), Afirmacja czy rewizja. O stosunku do poetów pierwszorzędnych, [w:] Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków, s. 33–42.
 • Uryga Zenon (1992), Satyra prawdę powie, [w:] Glosariusz od starożytności do pozytywizmu. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej, red. T. Patrzałek, Wrocław, s. 105–110.
 • Uryga Zenon (1996), Biografia czy biografistyka?, [w:] Tenże, Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa, s. 194–202.
 • Wellek René (1988), Upadek historii literatury, „Pamiętnik Literacki”, z. 79/3, s. 207–221.
 • Zaleski Marek (2010), „Kondycja dyskursywna”, czyli literatura jako matrix natury ludzkiej, [w:] Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, red. P. Czapliński, A. Legeżyńska, M. Telicki, Poznań, s. 31–36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ah_2018_9_143-151
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.