PL EN


Journal
2018 | 9 |
Article title

Czasy Ottona I z perspektywy Hroswity z Gandersheim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kiedy mówi się o Hroswicie, kanoniczce z Gandersheim, jako o pisarce, na ogół myśli się o jej sześciu utworach dramatycznych, które stanowią niewątpliwie szczyt jej umiejętności twórczych. Zdecydowanie mniej znane są jej poematy historyczne, zwłaszcza Gesta Ottonis, których dotyczy niniejszy artykuł. Bohaterem dzieła jest Otton I Wielki (912–973), który tron królewski objął w 936 roku (od 962 roku – cesarski). Hroswita żyła i tworzyła przede wszystkim w czasach jego panowania. W historii władca ten zapisał się jako polityk i strateg, a jego rządy zdominowały stosunki z Kościołem. Należy także zwrócić uwagę, że Otton I wykorzystał instytucje religijne, co znacznie umocniło jego władzę. To współdziałanie Kościoła i królestwa/cesarstwa zauważalne jest także w Gesta Ottonis Hroswity. Kanoniczka stworzyła jedną z pierwszych biografii władcy, co świadczy o fascynacji, jaką wywierali Otton I i jego przodkowie na współczesnych. W tysiąc pięćset siedemnastu heksametrach leońskich Hroswita zawarła obraz idealnego władcy, postępującego na wzór biblijnego Dawida, który otrzymał siłę od Boga do walki z wrogiem. W porządku chronologicznym przedstawiła dzieje Ottona I, a także wspomniała jego ojca. Pragnęła stworzyć coś nowego, co jednocześnie odwoływałoby się do antycznych wzorców gatunkowych. W tekście Hroswity wyraźnie zaznaczyła się tendencja do poddawania wiedzy o przeszłości nieustającym przekształceniom w taki sposób, by umieć postępować w teraźniejszości, a także w przyszłości.
EN
When it is told about Hrosvit, a canoness from Gandersheim, as a writer, generally it is meant about her six dramas, which are certainly representing her best creative skills. The historical poems, especially Gesta Ottonis, which this article concerns, are much less known. The protagonist of this literally work is Otto I the Great (912-973), who was elected a king on 936 (on 962 was elected an emperor). Hrosvit lived and created primarily during his reign. The times of Otto the Great were dominated by relations with the Church and in the history he enrolled as a politician and strategist. It should be also noted, that Otto the Great used religious institutions, which strengthened his power significantly. This cooperation of Church and kingdom/empire is also noticeable in Gesta Ottonis of Hrosvit. Canoness created one of the first biography of the emperor, which testifies – to the fascination of Otto the Great and his ancestors held by contemporaries. In 1517 Leo’s hexameters Hrosvit included the picture of an ideal ruler, following the example of biblical king David, who obtained the strength from the God to fight an enemy. She presented life of Otto the Great and his father in chronological order. She wanted to create something new, which at the same time would refer to the ancient genre patterns. The work of Hrosvit clearly marked the tendency to subject knowledge of the past to constant transformations in such a way as to be able to act in the present and in the future.
Journal
Year
Volume
9
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-09-12
Contributors
References
 • Althoff Gerd, Ottonowie. Władza królewska bez państwa, przeł. M. Tycner-Wolicka, Warszawa 2009.
 • Araszkiewicz Aleksandra, Chrześcijański Terencjusz na scenie. Dramaty Hroswity z Gandersheim, Warszawa 2013.
 • Bednarek Bogusław, Epos europejski, Wrocław 2001.
 • Bertini Ferruccio, Introduzione e note, [w:] Rosvita, Dialoghi drammatici, przeł. i oprac. F. Bertini, Milano 2000, s. V-XXIII.
 • Bisanti Armando, Un ventennio di studi su Rosvita di Gandersheim, Spoleto 2005.
 • Del Zotto Carla, Rosvita. La poetessa degli imperatori sassoni, Milano 2009.
 • Homeyer Helen, Hrotsvithae opera, Muenchen-Padeborn-Wien 1970.
 • Hrotsvit Opera omnia, oprac. W. Berschin, München-Leipzig 2001.
 • Krantz Dennis, The „Gesta Ottonis” in its context, [w:] Hrotsvit of Gandersheim. Rara avis in Saxonia? A Collection of Essays, red. K. Wilson, Ann Arbor 1987, s. 201-209.
 • Kronika Thietmara, przeł. i oprac. M.Z. Jedlicki, posł. K. Ożóg, Kraków 2012.
 • Łepkowski Tadeusz, Kilka uwag o historycznej biografistyce, „Kwartalnik Historyczny” R 1964, nr 3, s. 711-716.
 • Michałowski Roman, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009.
 • Nagel Bert, Hrotsvit von Gandersheim, Stuttgart 1965.
 • Strzelczyk Jerzy, Otton III, Wrocław 2000.
 • Wilson Katharina, The Saxon Canoness. Hrotsvit of Gandersheim, [w:] Medieval Women Writers, red. K. Wilson, Athens 1984, s. 30-46.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ah_2018_9_23-34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.