PL EN


Journal
2018 | 3 |
Article title

Tekst w sieci – próba charakterystyki

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba przedstawienia charakterystyki tekstu sieciowego, dokonana na podstawie przeglądu różnych definicji pojęcia ‘tekstu’ i skonfrontowania ich z pojęciem ‘hipertekstu’. Autorka zestawia tradycyjne i nowatorskie ujęcia tekstu, powołując się na między innymi takich badaczy jak: Teresa Dobrzyńska, Jerzy Bartmiński i Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Anna Duszak, Wojciech Kalaga i Jurij Łotman. Istotnym punktem odniesienia dla przedstawianych rozważań są propozycje W. Kalagi, zawarte w pracy Mgławice dyskursu, które kładą nacisk na otwartość tekstu, jego nieustanne "bycie w ruchu" (semiotycznym). W świetle propozycji odbiegających od tradycyjnego ujęcia tekstu, jawi się on jako zjawisko dynamiczne, o charakterze procesualnym na różnych poziomach (semantycznym, komunikacyjnym). Tak postrzegany tekst bliski jest hipertekstowi jako formie otwartej, nieskończonej, której ostateczna postać jest cały czas kształtowana przez użytkownika. Ważną rolę w hipertekście odgrywają linki, ponieważ to one umożliwiają odbiorcy konstruowanie tekstu w sieci. Porównanie różnych poglądów na istotę tekstu i zestawienie ich z charakterystyką hipertekstu pozwala na wskazanie ważnych cech tekstu sieciowego.
EN
The aim of this article is to present a characteristic of a web text, based on looking through varius definitions of text and confront them with hypertext. The author compare traditional and nontraditional approaches to text, based on works of such researchers as: Teresa Dobrzyńska, Jerzy Bartmiński and Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Anna Duszak, Wojciech Kalaga and Jurij Łotman. A significant referance point to presented deliberations are W. Kalaga's proposals, included in his work Mgławice dyskursu, which emphasize openness of text, its constant "being in motion" (semiotic motion). In the light of nontraditional proposals of approach to the idead of text, it is perceived as dynamic phenomenon and as a process on varius levels (semantic, communicative). This way of perceiving text brings it close to hypertext as and open, unfinished form, which is constntly shaped by a user. An important role when it comes to hypertext is played by links, because they enable an adressee to create a web text. Comparison of different approaches to the idea of text and juxtapose them with characteristic of hypertext makes possible to point out important features of web text.
Keywords
Journal
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-01-01
Contributors
author
References
 • Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Lublin 2009.
 • Celiński P., Wyzwania hipertekstu – granice nieograniczonego, [w:] Estetyka wirtualności, pod red. M. Ostrowskiego, Kraków 2005, s. 386-397.
 • Dobrzyńska T., Tekst, [w:] Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993, s. 283-304.
 • Dobrzyńska T., Tekst: próba syntezy, „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 2, s. 142-183.
 • Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.
 • Internetowe gatunki dziennikarskie, pod. red. W. Furmana, K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Warszawa 2010.
 • Słownik terminów literackich, pod red. M. Głowińskiego, T. Kostkiewiczowej, A. Okopień-Sławińskiej, J. Sławińskiego, Wrocław 1998.
 • Jastrzębski J., Chaos, baza danych i internetowe gatunki dziennikarskie, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, pod. red. W. Furmana, K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Warszawa 2010, s. 27-33.
 • Kalaga W., Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja, Kraków 2001.
 • Łotman J., Tekst i poliglotyzm kultury, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty. Antropologia Kultury. Etnografia. Sztuka” LXX 2016, nr 3-4, s. 139-146.
 • Snopek Jerzy, Uwagi o hipertekście, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, pod. red. W. Furmana, K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Warszawa 2010, s. 20-26.
 • Szczęsna E., Wprowadzenie do poetyki tekstu sieciowego, [w:] Tekst (w) sieci. Tekst, język gatunki, t.1, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 2009, s. 67-75.
 • Wolek B., Kategoria odbiorcy „w Sieci”. Internetowe linki jako potencjał kreacji nieskończonych przestrzeni wirtualnych, [w:] Estetyka wirtualności, pod red. M. Ostrowskiego, Kraków 2005, s. 475-483.
 • Żukowska D., Funkcje słowa w cyberkulturze, [w:] Słowo w kulturze współczesnej, pod red. K. Flader, W. Kaweckiego, Warszawa 2009, s. 289-302.
 • Żydek-Bednarczuk U., Tekst w Internecie i jego wyznaczniki, [w:] Dialog a nowe media, pod red. J. Grzeni, M. Kity, Katowice 2004, s. 11-21.
 • Żyłko B., Jurij Łotman: od poetyki strukturalnej do semiotycznej teorii kultury, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty. Antropologia Kultury. Etnografia. Sztuka” LXX 2016, nr 3-4, s. 143-146.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_arte_2018_3_113_123
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.