Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 68 | 2 |

Article title

Ocena wartości przyrodniczych polskiej sieci obszarów Natura 2000

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The Natura 2000 network includes two types of areas: Special Protection Areas (SPAs) for birds (SPAs) and Special Areas of Conservation (SACs) for species other than birds, and for habitats. The main objective of the functioning of the Natura 2000 is to preserve certain types of natural habitats and species of plants and animals that are considered as a valuable and endangered species across Europe. In Poland, the Natura 2000 network, which is still developing, covers nearly one fifth of the land area. It consists of 845 areas very important to the European Union (areas of “habitat” – future special areas of conservation of habitats) and 145 special protection areas for birds. For each Natura 2000 area a panel of independent experts develop Standard Data Form (SDF), which contains the most important information about the location and size of the area, occurring types of natural habitats and species, their abundance or representative in the country and the natural values and threats. An integral part of the form is a digital map of the area (as a vector and raster). SDF and the borders of areas are often updated. The authors conducted a detailed assessment of the value Polish Protected areas Natura 2000 from the base, dated April 2012 (data for 961 areas). Two criteria were takeninto consideration : 1) the population of the species in a given area, and 2) the representativeness of habitats. The first evaluate typicality of habitat for describing patterns of natural or semi-natural conditions in which habitat and their characteristic flora and fauna is developing, the second – the size of the population in a given area compared to the national population (the larger the share, the greater the need to designate the area protected). From 325 species 19 left as a priority species within14 areas and from 80 habitats there were 16 priority habitats within 282 areas – the results meet the objectives of the adopted procedure.
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Contributors

References

 • Andrzejewska M., Baranowski M., 2005: Baza danych Natura 2000 i jej znaczenie dla planowania przestrzennego w Europie. Roczniki Geomatyki, III, 3, 89–93.
 • Floriewicz E., Kawicki A., 2009: Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zeszyty metodyczne GDOŚ, 1, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 3–171.
 • Jędrzejewski W., 2009: Sieć korytarzy ekologicznych łączących obszary chronione w Polsce. [W:] W. Jędrzejewski, D. Ławreszuk (red.), Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, 71–82.
 • Kistowski M., 2007: Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na obszarach cennych przyrodniczo. Czasopismo Techniczne, Architektura z-7-A, zeszyt 14 (rok 104), Politechnika Krakowska, 249–255.
 • Kistowski M., Pchałek M., 2009: Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Kozieł M., 2011: Lotnisko w Świdniku – inwestycja ponad podziałami. [W:] N. Ratajczyk, D. Kopeć (red.), Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź, 169–183.
 • Dobrzyński P., Strojek A., 2007: Geoinformacja w tworzeniu i zarządzaniu siecią Natura 2000. Roczniki Geomatyki, V, 6, 23–32.
 • Radziejowski J., 2004: Natura 2000 – nowa forma obszarów chronionych. Człowiek i Środowisko, 28 (3–4), 129–142.
 • Radziejowski J., 2007: Uwagi na temat wniosków wypływających z konfliktu wokół Rospudy. Człowiek i Środowisko, 31 (1–2), 111–122.
 • Wertz J., 2008: Problemy z wdrażaniem obszarów Natura 2000. Aura 3, 9–11.
 • Wołoszyn W., Kałamucka W., Kozieł M., Stanicka M., Ziółek M., Czubla P., 2012: Natura 2000 as a platform balancing socio-economic and environmental objectives – theory and practice. Annales UMCS, Sectio B, vol. LXVII, 1, 263–280.
 • Strony internetowe
 • http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf - Interpretation
 • Manual of European Union Habitats - EUR27, European Commission DG Environment, str. 3-142; dostęp: 11.07.2013.
 • http://natura2000.gdos.gov.pl – Instrukcja wypełniania Standardowych Formularzy Danych – 2012 r.; dostęp: 11.07.2013
 • http://natura2000.gdos.gov.pl – Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Ministerstwo Środowiska 2004; dostęp: 11.07.2013.
 • http://natura2000.gdos.gov.pl – strona internetowa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 • http://natura2000.gdos.gov.pl – Wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzania zmian do bazy danych obszarów Natura 2000 – PDF; dostęp: 11.07.2013.
 • Akty prawne
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Official Journal of the European Communities, L 20/7, 26/01/2010.
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Official Journal of the European Communities, L 206/7, 22/07/1992.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2010 nr 77 poz. 510).
 • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 880).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2013_68_2_59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.