PL EN


2018 | 73 |
Article title

Planowanie i wdrażanie komunikacji marketingowej miasta na przykładzie Lublina

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
At present, effective city management requires the use of modern forms of communication. The progress that has been made over the Internet has provided huge opportunities for interactive communication and information transfer. The aim of the study is to review and characterize the activities carried out by the city of Lublin in creating its marketing communication over the last ten years. The basic methods used were expert interviews and quantitative and qualitative analysis of strategic documents and literature. The fi ndings concern on tools used in the process of shaping the image of the city and promoting urban tourism: the mobile application, profi les on FB and the Lublin Tourist Card. Activities undertaken in Lublin indicate that the huge role of social media and Web 2.0 tools in the promotion of the city has already been noticed. The tourist image of the city is being created by means of modern communication tools. This image is a key factor in decisions taken by tourists regarding their travel destination.
PL
Efektywne zarządzanie miastem wymaga wykorzystania nowoczesnych form komunikacji. Postęp, jaki dokonał się w Internecie, dostarczył ogromnych możliwości w zakresie interaktywnego komunikowania się i przekazywania informacji. Celem pracy jest przegląd i charakterystyka działań realizowanych w zakresie kreowania komunikacji marketingowej, podejmowanej w ostatnich dziecięciu latach przez miasto Lublin. W analizie wykorzystano metodę wywiadu eksperckiego oraz przeglądu literatury i dokumentów strategicznych. Opisane wyniki badań dotyczą najnowszych narzędzi stosowanych w procesie kształtowania wizerunku miasta i promowania turystyki miejskiej: aplikacji mobilnej, profi li na FB i Lubelskiej Karty Turysty. Działania podejmowane w Lublinie wskazują, iż dostrzeżono już ogromną rolę mediów elektronicznych oraz społecznościowych w jego promowaniu. Przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji kreowany jest turystyczny wizerunek miasta, stanowiący kluczowy czynnik wpływający na decyzje podejmowane przez turystę, dotyczące wyboru miejsca docelowego swojego wyjazdu.
Contributors
References
 • Armstrong G., Kotler P., 2012: Principles of marketing, Pearson/Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.
 • Badania turystyczne Miasta Lublin 2016, 2017, Kantar Public, UM Lublin.
 • Biełuszko K., 2015: Media elektroniczne jako narzędzie promocji turystycznej miasta, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 349, 259–268. DOI: 10.15611/pn.2015.379.25
 • Cheng M., Edwards D., 2015: Social Media in Tourism: A Visual Analytic Approach. Current Issues in Tourism, 18(11), 1080–1087. https://doi.org/10.1080/13683500.2015.1036009
 • Glińska E., Florek M., Kowalewska A., 2009: Wizerunek miasta – od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa, 140–147.
 • Haysa S., Pageb S.J., Buhalis D., 2013: Social Media as a Destination Marketing Tool: Its Use by National Tourism Organisations. Current Issues in Tourism, 16(3), 211–239. https://doi.org/10.1080/13683500.2012.662215
 • Kaplan A.M., Haenlein M., 2010: Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59–68. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003
 • Kołtun A. (ed.), 2017: Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta. Raport końcowy z badania, Warsztaty Kultury w Lublinie.
 • Krępowska U., 2012: Promocja produktu turystycznego na przykładzie miasta Gdańska, Zarządzanie i Finanse, 2(2), 73–89.
 • Kruczek Z, Walas B., 2012: Miasto jako podmiot promocji. Ocena działań promocyjnych Krakowa jako destynacji turystycznej, (in:) T. Żabińska (ed.), Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 125–140.
 • Kuczamer-Kłopotowska S., 2009: Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej, Ekonomiczne Problemy Usług, 42, 548–558.
 • Liburd J.J., 2012: Tourism Research 2.0. Annals of Tourism Research, 39(2), pp. 883–907.
 • Macalik J., 2013: Logotyp jako podstawowy element identyfikacji wizualnej miasta – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1(33), 147–161. https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.10.006
 • Minazzi R., 2015: Social Media Marketing in Tourism and Hospitality. Springer International Publishing Switzerland. DOI: 10.1007/978-3-319-05182-6
 • Olearnik J., 2016: Współczesny marketing w turystyce i jego specyfika. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(33), 9–20. DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-01
 • Pawlicz A., 2008: Promocja uzupełniająca jako element turystycznego promotion-mix miasta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 10, 45–54.
 • Pawlicz A., 2015: Wykorzystanie mediów społecznościowych jako narzędzia marketingu turystycznego przez gminy leżące na terenach parków narodowych w Polsce, Ekonomia i Środowisko, 4(55), 176–187.
 • Pioś K., Skoczylas K., Brzezińska-Wójcik T., 2014: Aktualny stan i możliwości rozwoju turystyki festiwalowej w województwie lubelskim, Polish Journal of Sport and Tourism, 21, 2, 119–134.
 • Rapacz A., Jaremen D.E., 2015: ICT a innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach turystycznych, Logistyka, 2, 1346–1354.
 • Sigala M., Christou E., Gretzel U., 2012: Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases. Ashgate Publishing Company, Burlington
 • Smul P., 2013: Wykorzystanie Internetu w sprzedaży i promocji usług turystycznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 88–104.
 • Strategia rozwoju turystyki miasta Lublin do roku 2025, 2013, (online) https://lublin.eu/turystyka/strategia-rozwoju-turystyki/ date of access: 17.03.2018.
 • Zajadacz A., 2017: Media społecznościowe w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(37), 127–146. DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-10
 • https://lublin.eu/turystyka/niezbednik-turysty/aplikacja-mobilna/ date of access: 23.03.2018.
 • https://www.lublincard.eu/pl/ date of access: 23.03.2018.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2018_73_0_145-154
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.