PL EN


2019 | 74 |
Article title

Polityka opłat planistycznych w województwie świętokrzyskim w latach 2010–2015

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy kształtowania opłat planistycznych przez gminy województwa świętokrzyskiego. Przeprowadzone badania wskazują, że polityka gmin w tym zakresie nie jest wyraźnie związana z funkcjonowaniem rynku nieruchomości w regionie. Opłaty planistyczne kształtowane są pod wpływem szeregu innych czynników, przede wszystkim społecznych. Prowadzi to do niepełnego wykorzystania opłaty planistycznej jako narzędzia rozwoju lokalnego.
EN
The article concerns on how the planning fees are shaped by the communes of the Świętokrzyskie Voivodeship. The conducted research shows that the policy of communes in this respect is not clearly related to the operation of the real property market in the region. The planning fees are shaped by a number of other factors, especially the social ones. As a result, the planning fee is not used to full advantage as a local development tool.
References
 • Cymerman R., Telega T., 2006: Rola rzeczoznawcy majątkowego przy opłatach planistycznych i adiacenckich. Rzeczoznawca Majątkowy, (51), 39–49.
 • Cymerman R., Cymerman J., 2011: Opłaty od nieruchomości w procesie rozwoju i kształtowania wartości nieruchomości. Przegląd Geodezyjny, 83(1), 3–10.
 • GUS, 2011: Obrót nieruchomościami w roku 2010. Warszawa.
 • GUS, 2012: Obrót nieruchomościami w roku 2011. Warszawa.
 • GUS, 2013: Obrót nieruchomościami w roku 2012. Warszawa.
 • GUS, 2014: Obrót nieruchomościami w roku 2013. Warszawa.
 • GUS, 2015: Obrót nieruchomościami w roku 2014. Warszawa.
 • GUS, 2016: Obrót nieruchomościami w roku 2015. Warszawa.
 • Kucharska-Stasiak E., 1999: Nieruchomość a rynek. PWN, Warszawa.
 • Laskowska E., 2008: Zmiana przeznaczenia gruntu a jego wartość. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Światowego Rolnictwa, 5(20), 42–49.
 • Nowak M.J., 2009: Renta planistyczna – uwarunkowania prawne i ekonomiczne. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, (12), 19–21.
 • Raźniak P., Grochal M., 2014: Wpływ zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obrót nieruchomościami i ruch budowlany w gminie Dobczyce. Prace Naukowe Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, (1), 98–109.
 • Śleszyński P., Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B., 2015: Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. 1984, nr 35, poz. 185).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 415).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717).
 • Źróbek R., Źróbek S., Źróbek-Różańska A., Źróbek-Sokolnik A., Dynowski P., 2014: Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości. Wyd. UWM, Olsztyn.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2019_74_0_163-173
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.