PL EN


2019 | 74 |
Article title

Wpływ planowania przestrzennego na działalność deweloperską

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to examine the impact of spatial planning on development activity based on the example of selected cities of Poland. Descriptive analysis of the subject literature, available statistical data and information about development projects (collected by the author herself) shows a significant diversity in the area of cities covered by the plans and the number of investments implemented by developers. As a rule, developers are more willing to conduct projects in the place where local plans are in force, but there are also different cases, which may indicate a faulty communal policy in the field of planning, discouraging developers from undertaking investments in its area.
PL
Celem artykułu było zbadanie wpływu planowania przestrzennego na działalność deweloperską na przykładzie wybranych miast Polski. Analiza opisowa literatury przedmiotu, dostępnych danych statystycznych oraz informacji o przedsięwzięciach deweloperskich (samodzielnie zebranych przez autorkę) wykazała znaczne zróżnicowanie w powierzchni miast pokrytej planami oraz w liczbie realizowanych przez deweloperów inwestycji. Co do zasady deweloperzy chętniej prowadzą przedsięwzięcia w miejscu obowiązywania planów miejscowych, lecz zdarzają się też odmienne przypadki, co może wskazywać na błędną politykę gmin w zakresie planowania, zniechęcającą do prowadzenia na jej terenie inwestycji.
Contributors
References
 • Antczak A. 2013. Developers’ activity in selected cities of Poland – a comparative analysis. Real Estate Management and Valuation 21(1).
 • Antczak-Stępniak A. 2015. Local factors influencing the growth of development activity in selected cites of Poland. Real Estate Management and Valuation 23(3). https://doi.org/10.1515/remav-2015-0027
 • Brzeziński C. 2013. Wybrane problemy planowania przestrzennego w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconimica 289.
 • Kowalewski A. 2012. Quoted after: Stangel M. 2013. Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Krajewska M., Źróbek S., Šubic-Kovač M. 2014. The role of spatial planning in the investment process in Poland and Slovenia. Real Estate Management and Valuation 22(2). https://doi.org/10.2478/remav-2014-0017
 • Najwyższa Izba Kontroli, 2017. NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym. Online: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-systemie-gospodarowania-przestrzenia-gmin.html (access: 6.08.2018).
 • Peiser R.B., Hamilton D. 2012. Professional Real Estate Development. Washington: Urban Land Institute.
 • Saey P. 2002. Spatial planning as large-scale practical project: The problem of effective governance. Belgeo: Revue Belge de Géographie 3. Governance and geography.
 • Sobieraj J. 2017. Impact of spatial planning on the pre-investment phase of the development process in the residential construction fi eld. Archives of Civil Engineering 63(2). https://doi.org/10.1515/ace-2017-0020
 • Śmietana K., Zagórska E. 2009. Deweloper jako profesjonalny uczestnik rynku nieruchomości. In: H. Henzel (ed.), Strategie inwestowania na rynku nieruchomości (pp. 160–166). Katowice: Wydawnictwo AE.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1960 r. nr 30 poz. 168) (The Act of 14 June 1960– Code of Civil Procedure [Journal of Laws 1960, no. 30 item 168]).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717, z późn. zm.) (The Act of 27 March 2003 on spatial planning and land development [Journal of Laws 2003, no. 80 item 717, as amended]).
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496) (The Act of 5 July 2018 on facilitating the preparation and implementation of housing investments and accompanying investments [Journal of Laws 2018, no. 80 item 1496]).
 • Wielgo M. 2018. Specustawa mieszkaniowa: przez 10 lat ułatwienia dla inwestorów mieszkaniowych. Online: https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/pozwolenie-na-budowe-wedlugspecustawy-mieszkaniowej-zastapi-prawo-budowlane-aa-pXy4-dfDw-P6Sz.html (access:
 • 2.08.2018).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2019_74_0_193-204
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.