PL EN


2019 | 74 |
Article title

Rozwój działalności turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było prześledzenie zmian w turystyce, jakie zaszły w ostatnich latach na obszarach wiejskich w Polsce. Ze względu na znaczny odsetek gruntów rolnych (ok. 60%) i lasów (ok. 30%) w strukturze użytkowania ziemi szczególną uwagę zwrócono na agroturystykę i sylwanoturystykę. Dodatkowo poruszono problem kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej. W pracy wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego dla lat 2010 i 2016 oraz dane zamieszczone na portalach prowadzonych przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz Lasy Państwowe. Niniejszy artykuł opiera się na analizie danych zastanych (tzw. desk research). Przeprowadzone badanie pokazało, że najwięcej kwater agroturystycznych zlokalizowanych było w małych gospodarstwach rolnych, jednakże usługi agroturystyczne częściej oferowały gospodarstwa większe i silniejsze pod względem ekonomicznym. Ze względu na małą skalę świadczenia usług agroturystycznych nie powinno się zakładać istotnego jej wpływu na rozwój terenów wiejskich. Ciągle rosnąca liczba osób korzystających z różnych form edukacji leśnej oraz stale wzrastająca liczba leśnych obiektów turystycznych świadczy o zwiększonym zainteresowaniu przez społeczeństwo tą formą turystyki wiejskiej oraz o pozytywnych korzyściach, jakie niesie za sobą przebywanie na terenach zalesionych.
EN
The aim of the article was to trace the changes that have occurred in recent years in Poland in tourism in rural areas. Due to the significant percentage of agricultural land (approx. 60%) and forests (approx. 30%) in the structure of land use, particular attention was paid to agrotourism and forest tourism. Additionally, the problem of categorisation of rural accommodation facilities was discussed. The paper uses data from the Central Statistical Office for the years 2010 and 2016 and data from portals run by the Polish Federation of Rural Tourism “Hospitable Farms” and the State Forests. This article was based on the analysis of existing data (desk research). The study shows that most agritourism accommodation was located in small farms, but agritourism services more often offered larger and economically stronger farms. Due to the small scale of agritourism services provision, its significant impact on rural areas development should not be assumed. Constantly growing number of people using various forms of forest education and constantly growing number of forest tourist facilities proves the increased interest of the society in this form of rural tourism and the positive benefits of staying in forested areas.
Contributors
References
 • Balińska A., Sikorska-Wolak I., 2009: Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Bański J., 2006: Geografia polskiej wsi. PWE, Warszawa.
 • Bański J., 2012: Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Raport końcowy. Agrotec Polska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Bański J., 2014: Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych. Przegląd Geograficzny, 86(4), 441–470. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.1
 • Bański J., Stola W., 2002: Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich 3, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
 • Bednarek-Szczepańska M., 2011: Mit o agroturystyce jako szansie rozwojowej dla polskiej wsi. Czasopismo Geograficzne, 82(3), 249–270.
 • Drzewiecki M., 2002: Podstawy agroturystyki. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Durydiwka M., 2012: Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Wyd. UW, Warszawa.
 • Falkowski J., 2014: Wielofunkcyjność i próba wyróżnienia funkcjonalno-gospodarczych typów krajobrazu wiejskiego Polski. Studia Obszarów Wiejskich, 35, 9¬–27.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2011: Sylwaturystyka w świadomości potencjalnych kreatorów ruchu turystycznego. Studia i Materiały CEPL, 3(28), 227–231.
 • Iwicki S., 2006: Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich. Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Jalinik M., 2009: Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Jalinik M., 2016: Możliwości rozwoju sylwanoturystyki na obszarze Puszczy Białowieskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(33), 313–32. https://doi.org/10.18276/ept.2016.1.33-25
 • Kapera I., 2010: Turystyka w planach zagospodarowania przestrzennego gmin i województw w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 52(590), 485–496.
 • Kowalczyk A., 2000: Geografia turyzmu. PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk A., Derek M., 2010: Zagospodarowanie turystyczne. PWN, Warszawa.
 • Kurdyś-Kujawska A., 2010: Turystyka wiejska jako szansa rozwoju gmin i powiatów na przykładzie powiatu gryfickiego. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 61(284), 53–60.
 • Kurek W., Mika M., 2007: Turystyka jako przedmiot badań naukowych. W: W. Kurek (red.), Turystyka. PWN, Warszawa, 17–30.
 • GUS. Kwatera agroturystyczna. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/899,pojecie.html
 • Lasy Państwowe 2005. Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych, 2004: http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/dla-nauczycieli/edukacja/raporty/raport-2004/view
 • Lasy Państwowe 2011. Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych, 2010: http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/dla-nauczycieli/edukacja/raporty/raport-2010/view
 • Lasy Państwowe 2017. Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych, 2016: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/raporty-z-dzialalnosci-edukacyjnej-lasow-panstwowych/raport_edukacyjny_2016.pdf/view
 • Matczak A., 2015: Ewolucja turystyki na obszarach wiejskich. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 162, 63–82.
 • Matuszewska D., 2008: Zagospodarowanie turystyczne – aspekt teoretyczny, [w:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki (T. 2: Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny). Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 65–75.
 • Muszyński Z., Kozioł L., 2012: Innowacyjność w zrównoważonym rozwoju sylwaturystyki. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 21(2), 101–112.
 • Niedzielski E., 2015: Funkcje obszarów wiejskich i ich rozwój. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 343(2), 84–93. https://doi.org/10.5604/00441600.1152187
 • Ossowska L., Janiszewska D., 2016: Typologia funkcjonalna obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim. Studia KPZK, 167, 86–104.
 • Pawlikowska-Piechotka A., 2009: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Wyd. Novae Res, Gdynia.
 • Pawlikowska-Piechotka A., 2013: Planowanie przestrzeni turystycznej. Wyd. Novae Res, Gdynia.
 • Płocka J., 2009: Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego. Część pierwsza. Wyd. Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń.
 • Raport Zestresowana Polska, 2011: http://sposobnastres.pl/stres-abc/zestresowana-polska
 • Sawicki B., 2007: Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich. Wyd. InterGraf, AR w Lublinie, Lublin.
 • Sawicki B., 2016: Przestrzenne i funkcjonalne podejście do klasyfikacji turystyki na obszarach wiejskich, [w:] A. Jęczmyk, J. Uglis, M. Maćkowiak (red.), Turystyka wiejska. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe. Wyd. Wieś Jutra, Poznań, 71–85.
 • Shin W.S., 2007: The influence of forest view through a window on job satisfaction and job stress. Scandinavian Journal of Forest Research, 22(3), 248–253. https://doi.org/10.1080/02827580701262733
 • Stola W., 1987: Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna. IG i PZ PAN Ossolineum, Wrocław.
 • Śleszyński P., Komornicki T., 2016: Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego. Przegląd Geograficzny, 88(4), 469–488. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.4.3
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2018, poz. 2129).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2018, poz. 997 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. 2019, poz. 238).
 • Wilkin J., 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Włodarczyk B., 2009: Przestrzeń turystyczna – istota, koncepcje, determinanty rozwoju. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wojciechowska J., 2013: Fakty i mity o polskiej agroturystyce w aspekcie procesu komunikacji, [w:] K. Krzyżanowska (red.), Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa, 40–49.
 • Zawadka J., 2010: Ewolucja działalności agroturystycznej w Polsce i typologia wiejskich gospodarstw turystycznych. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 9(4), 627–638.
 • Ziółkowski R., 2006: Informacja w turystyce, [w:] B. Meyer (red.), Obsługa ruchu turystycznego. we PWN, Warszawa, 95–121.
 • Źródła internetowe
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
 • http://www.agroturystyka.pl
 • http://www.czaswlas.pl
 • http://www.pftw.pl
 • http://www.stat.gov.pl
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2019_74_0_257-279
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.