PL EN


2019 | 74 |
Article title

Wykorzystanie metod wielokryterialnych do oceny poziomu przydatności hoteli dla potrzeb turystyki konferencyjnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Organizacja różnego rodzaju wydarzeń wymaga odpowiedniej infrastruktury. W przypadku turystyki konferencyjnej, która dotyczy wydarzeń mających na celu wzrost wiedzy uczestników, właściwą infrastrukturę stanowi baza hotelowa. Ze względu na wielość ofert hotelarskich w kontekście ich poziomu przydatności dla potrzeb turystyki konferencyjnej wybór konkretnego obiektu jako tego najbardziej właściwego na organizację spotkań zbiorowych jest niezwykle trudny. Wynika to z różnorodności obiektów, które charakteryzują zróżnicowane cechy. Jednym z obiektywnych sposobów wyboru hotelu odpowiadającego w największym stopniu potrzebom organizacji konferencji może być wykorzystanie metod wielokryterialnych. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania podejścia wielokryterialnego do oceny poziomu przydatności hoteli dla potrzeb turystyki konferencyjnej. Próbę realizacji celu opracowania przeprowadzono na konkretnym przykładzie, a dokładnie na hotelach zlokalizowanych w Szczecinie. Procedura badawcza składała się z trzech etapów: identyfikacji czynników determinujących dostosowanie hoteli dla potrzeb turystyki konferencyjnej; weryfikacji spójności przyjętych czynników (kryteriów oceny); budowy rankingu wybranych hoteli według przyjętych kryteriów. W opracowaniu wykorzystano, poza wielokryterialnymi metodami statystycznymi, metodę badawczą desk research w postaci analizy literatury przedmiotu z zakresu ekonomiki turystyki, hotelarstwa i metod ilościowych oraz doniesień branżowych z zakresu przemysłu spotkań. Ponadto zostały wykorzystane metody operacji logicznych (przede wszystkim dedukcji i indukcji) oraz metoda obserwacji (zwłaszcza w odwołaniu do aspektów praktycznych).
EN
The organisation of various events requires appropriate infrastructure. In the case of conference tourism, which concerns events, aimed at increasing the participants’ knowledge, the proper hotel infrastructure is essential. In the conditions of a dynamically changing environment, hotel management requires making rational decisions based on an optimal choice among available alternatives that meet a set of specific goals. Due to the multiplicity of hotel offers in the context of their level of suitability for conference tourism, the choice of the most appropriate object for the events’ organisation is extremely difficult. One of the proposals enabling creation, justification and transformation conference tourism preferences into a specific choice, taking into account the complexity of the analysed activity or object is the application of the multiple-criteria decision-making (MCDM) methods. The article presents the possibility of using a multiple-criteria approach to assess the level of suitability of hotels for the needs of conference tourism. The study was carried out on a group of hotels located in Szczecin (Poland). The research procedure consisted of three stages: identification of factors determining hotel suitability for the conference tourism; verification of the coherence of the adopted factors (criteria evaluation); construction of the ranking of selected hotels according to the adopted criteria. The study uses: the multiple-criteria methods (AHP, TOPSIS) and the desk research method in the form of literature analysis of the tourism economics. In addition, logical operations methods (mainly deductions and inductions) and the method of observation were used (especially when referring to practical aspects).
Contributors
References
 • Allen J., 2000: Event Planning. The Ultimate Guide to Successful Meetings, Corporate Events, Fundraising Galas, Conferences, Conventions, Incentive and Other Special Events. John Wiley & Sons, New Jersey.
 • Behzadian M., Kazemzadeh R., Albadvi A., Aghdasi M., 2010: PROMETHEE: A comprehensive literature review on methodologies and applications. European Journal of Operational Research, 200(1), 198–215. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.01.021
 • Boutkhoum O., Hanine M., Agouti T., Tikniouine A., 2017: A decision-making approach based on fuzzy AHP-TOPSIS methodology for selecting the appropriate cloud solution to manage big data projects. International Journal of System Assurance Engineering and Management. https://doi.org/10.1007/s13198-017-0592-x
 • Cieślikowski K., 2014: Rynek turystyki konferencyjnej (T. 1: Podstawy teoretyczne. Funkcjonowanie i rozwój na świecie). Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice.
 • Davidson R., Cope B., 2003: Business Travel: Conferences, Incentive Travel, Exhibitions, Corporate Hospitality and Corporate Travel. Pearson Education, New York.
 • Escobar M., Aguaron J., Moreno-Jimenes J., 2004: A note on AHP group consistency for the row geomatric mean priorization procedure. European Journal of Operational Research, 153(2), 318–322. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00154-1
 • Fabac R.Z., 2011: Applying the Modified SWOT-AHP Method to the Tourism of Gornje Medjimurje. University of Zagreb, Zagreb.
 • Jahanshahloo G., Hosseinzadeh Lotfi F., Izadikhah M., 1999: Extension of the TOPSIS method for decision-making problems with fuzzy data. Applied Mathematics and Computation, 181(2), 1544–1551. https://doi.org/10.1016/j.amc.2006.02.057
 • Kalinowska-Żeleźnik A., Sidorkiewicz M., 2010: Meeting planning jako narzędzie wspomagające realizację produktów turystyki konferencyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, (13), 9–20.
 • Łobożewicz T., Bieńczyk G., 2001: Podstawy turystyki. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Małachowski K., 2005: Rola i znaczenie turystyki kongresowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, (4), 75.
 • Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2018”, (2019): Polska Organizacja Turystyczna.
 • Roy B., 1990: Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. 2017, poz. 2166).
 • Ruano M., 2018: Decision Making within the Tourism Industry with AHP: Determining key influential factors affecting foreign visitors’ decision to revisit Belize. National Taipei University of Technology, Taiwan, https://www.isahp.org/uploads/isahp18_proceeding_1417279.pdf
 • Saaty R., 2002: Decision Making in Complex Environments: The Analytic Network Process (ANP) for Dependence and Feedback. A Manual for the ANP Software SuperDecisions. Creative Decisions Foundation. https://superdecisions.com/sd_resources/v28_man02.pdf
 • Sidorkiewicz M., 2011: Turystyka biznesowa. Difin, Warszawa.
 • Triantaphyllou E., 2000: Multi-Criteria Decision Making Methods, [w:] Multi-criteria Decision Making Methods: A Comparative Study. Springer, Boston.
 • Trzaskalik T., 2014: Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania. PWE, Warszawa.
 • Wen-Hsiang L., 2013: An application of ahp approach to investigate tourism promotional effectiveness. Tourism and Hospitality Management, 19(1), 1–22. https://doi.org/10.1017/jht.2012.3
 • Witkowski C., 2002: Hotelarstwo (Cz. 1: Podstawy hotelarstwa). Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Źródła internetowe
 • https://turystyka.gov.pl/cwoh/index/page/1
 • https://www.booking.com
 • https://www.mojekonferencje.pl
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2019_74_0_297-314
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.