PL EN


2020 | 75 |
Article title

Znaczenie procesów przekształceń i rewitalizacji miasta dla wzrostu atrakcyjności rynku nieruchomości. Studium przypadku HafenCity

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu była ocena przekształceń i rewitalizacji HafenCity oraz ich znaczenia dla podniesienia atrakcyjności rynku nieruchomości Hamburga. Podjęta problematyka została zanalizowana na spektakularnym przykładzie historycznej dzielnicy HafenCity, której rewitalizację zapoczątkowano w 2000 r. W pracy uwagę skoncentrowano na osiąganych efektach urbanistycznych, architektonicznych i ekonomicznych. Sposób zagospodarowania dzielnicy stał się elementem innowacyjnego wizerunku miasta, podniesienia jego atrakcyjności inwestycyjnej. W drugiej części opracowania sformułowano rekomendacje dotyczące wykorzystania doświadczeń niemieckich na gruncie polskim. Rewitalizacja urbanistyczna może stać się istotnym elementem procesu rozwoju i podnoszenia atrakcyjności również miast polskich, a obecność zdegradowanych struktur miejskich powinna stanowić silny bodziec do powstania procesów mających na celu przekształcanie tych obszarów.
EN
The aim of the article was to assess the transformations and revitalization of HafenCity and their importance for increasing the attractiveness of the Hamburg real estate market. The issues discussed were analyzed on a spectacular example of the historic HafenCity district, whose revitalization began in 2000. The work focuses on achieved urban, architectural and economic effects. The way the district has been developed has become an element of the city’s innovative image, increasing its investment attractiveness. In the second part of the study, recommendations were made regarding the use of German experience in Poland. Urban regeneration can become an important element of the development process and raising the attractiveness of Polish cities as well, and the presence of degraded urban structures should be a strong stimulus for the transformation processes of these areas.
Contributors
References
 • LITERATURA
 • Angradi T.R., Williams K.C., Hoffman J.C., Bolgrien D.W. 2019. Goals, beneficiaries, and indicators of waterfront revitalization in Great Lakes Areas of Concern and coastal communities. Journal of Great Lakes Research 45(5), 851–863. https://doi.org/10.1016/j.jglr.2019.07.001
 • Barełkowski R. 2014. Problemy implementacji projektowania partycypacyjnego w Polsce. Przestrzeń i Forma 22/3, 25–46.
 • Bonenberg W. 2012. Architektura jako marka miasta – na przykładzie aglomeracji poznańskiej. Czasopismo Techniczne. Architektura 1-A/1, 97–107.
 • Eleftheriou V., Knieling J. 2017. The urban project of HafenCity. Today’s Urban and Traffic profile of the area. Executive summary of methodology and traffic research conducted in the region. Transportation Research Procedia 24, 73–80. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.070
 • Grossmann & Berger, 2015. Market Survey Commercial. Online: www.grossmann-berger.com/img/geschaeftsberichte/Market_Survey_Investment_Hamburg_3Q2015.pdf (dostęp: 22.05.2018).
 • HafenCity Hamburg, 2015. Essentials Quarters Projects. Online: www.hafencity.com/upload/files/files/Internet_Projekte_engl_final.pdf (dostęp: 5.05.2018).
 • Juchimiuk J. 2012. Wpływ zrównoważonego rozwoju na poprawę jakości życia w HafenCity, Hamburg. Ecolabel. Przegląd Budowlany 12, 20–27.
 • Lorens P. 2009. Podstawowe pojęcia. W: P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast (s. 7–9). Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa. Online: www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/wytycznepolskie/who/Documents/wytyczne/wytyczne%20-%20mieszkalnictwo%20-%20aktualizacja.pdf (dostęp: 02.03.2020).
 • Nowacka-Rejzner U., Rejzner K.A. 2012. Przestrzeń publiczna w obszarach rewitalizowanych – na przykładzie HafenCity. Czasopismo Techniczne. Architektura 3-A, 121–128.
 • Peter L.L., Yang Y. 2019. Urban planning historical review of master plans and the way towards a sustainable city: Dar es Salaam. Tanzania: Frontiers of Architectural Research. https://doi.org/10.1016/j.foar.2019.01.008
 • Ramlee M., Omar D., Yunus R.M., Samadi Z. 2015. Revitalization of urban public spaces: An overview. Procedia-Social and Behavioral Sciences 201, 360–367. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.08.187
 • Thomsen H. 2015. Stronger investment in Hamburg – thanks to HafenCity. HafenCity Hamburg GmbH.
 • Ziobrowski Z. 2010. Rewitalizacja miast polskich – podsumowanie projektu. I Kongres Rewitalizacji Miast Polskich, Kraków. Online: http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2016/10/13.-Podsumowanie-projektu.compressed.pdf (dostęp 15.11. 2018).
 • STRONY INTERNETOWE
 • www.aia.org (dostęp: 2.08.2019).
 • www.architecturenewsplus.com (dostęp: 2.08.2019).
 • www.bp.com (dostęp: 29.09.2019).
 • www.e-architect.co.uk (dostęp: 9.06.2019).
 • www.ericus-contor.de (dostęp: 23.09.2019).
 • www.ftt.roto-frank.com (dostęp: 2.08.2019).
 • www.hafencity.com (dostęp: 24.09.2019).
 • www.hamburg-economy.de (dostęp: 24.09.2019).
 • www.hanjin.com (dostęp: 2.08.2019).
 • www.henninglarsen.com (dostęp: 2.08.2019).
 • www.spiegelgruppe.de (dostęp: 2.08.2019).
 • www.sztuka-architektury.pl (dostęp: 21.07.2019).
 • www.unilever-haus.de (dostęp: 7.08.2019).
 • www.zukunftsrat.de (dostęp: 2.09.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2020_75_0_1-17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.