PL EN


2017 | 2 |
Article title

Gruziński epizod w polskiej polityce zagranicznej w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego (2005-2010)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście dokonano analizy efektywności działań podejmowanych przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w kontekście jego zaangażowania w konflikt rosyjsko-gruziński z 2008 roku. Uwzględniono sytuację geopolityczną Polski, prerogatywy Prezydenta RP w dziedzinie stosunków zewnętrznych, koncepcję i uzasadnienie polityki wschodniej oraz ocenę interwencji dyplomatycznej w Gruzji. W konkluzji stwierdzono zasadność strategicznego partnerstwa polskogruzińskiego, przy jednoczesnym występowaniu determinant uniemożliwiających jego realizację. 
EN
The text analyzes the effectiveness of actions taken by the President of Poland Lech Kaczyński in the context of his involvement in the Russian-Georgian conflict of 2008. The geopolitical situation of Poland, the prerogatives of the President of the Republic of Poland in the field of external relations, the concept and justification of Eastern policy, and the assessment of diplomatic intervention in Georgia were taken into account. The conclusion was that the strategic partnership between Poland and Georgia was justified, while at the same time there was a determinant which made it impossible to implement it.
Contributors
References
 • Źródła
 • IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla Wszystkich, Prawo i Sprawiedliwość. Program 2005 r., http://old.pis.org.pl/dokumenty, dostęp 15 IX 2017.
 • Dbamy o Polaków, Prawo i Sprawiedliwość, Program 2007, http://old.pis.org.pl/dokumenty, dostęp 15 IX 2017.
 • Dudek A., Głównym terenem rywalizacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego i rządu Donalda Tuska stała się polityka zagraniczna, https://wpolityce.pl/, dostęp 9 X 2017.
 • Dziennik Ustaw, nr 141, poz. 943; nr 122, poz. 1344.
 • Filipiak A., Współpracownik Busha: Lech Kaczyński nie zatrzymał rosyjskich czołgów w Gruzji, http://wyborcza.pl/, dostęp 5 X 2017.
 • GK, PAP, „Rzeczpospolita”, Z Rosją trzeba ostro. Rozmowa z Prezydentem Lechem Kaczyńskim, http://www.newsweek.pl/, dostęp 17 X 2017.
 • Henzel P., Wracają kontrowersje wokół szczytu NATO w Bukareszcie. „Nowa linia podziału” w Europie, http://wiadomosci.onet.pl/, dostęp 22IX 2017.
 • Idziemy na wojnę z Rosją? Z Aleksandrem Smolarem rozmawiał Adam Leszczyński, http://wiadomosci.gazeta.pl/, dostęp 30 IX 2017.
 • Janicki M., Władyka W., Wewnętrzna polityka zagraniczna, http://www.polityka.pl/, dostęp 24 IX 2017.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, www.sejm.gov.pl/, dostęp 25 IX 2017..
 • Kuczyński G., Czy NATO otworzy się na Wschód?, https://www.tvn24.pl/, dostęp 25 IX 2017.
 • Kuczyński G., Tomaszewski M., Szczyt NATO w Bukareszcie, https://www.tvn24.pl/, dostęp 22 IX 2017.
 • Kuźniar R., W Gruzji przegrali wszyscy, Polska też, http://www.newsweek.pl/, dostęp 20 IX 2017.
 • Michnik A., Polska zdała gruziński egzamin, http://wyborcza.pl/, dostęp 28 IX 2018.
 • Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości, Materiały KW Prawo i Sprawiedliwość, Wydawnictwo Prawo i Sprawiedliwość, Kraków 2009.
 • Orzeczenie TK z 20 maja 2009 r., Kpt 2/08, http://trybunal.gov.pl, dostęp 10 X 2017.
 • PAP, Rosyjskie straty i zyski rok po wojnie z Gruzją, https://www.wprost.pl/, dostęp 29 IX 2017.
 • Przemówienie inauguracyjne Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia zaprzysiężenia na Prezydenta RP z dnia 23.12.2005 r., [w:]Warto być Polakiem. Idea i myśl Lecha Kaczyńskiego, oprac. zbior., Wydawnictwo KPRP, Warszawa 2010.
 • Przemówienie na uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika ku czci ofiar tragedii w Pawłokomie na Rzeszowszczyźnie, 13 maja 2006 roku, [w:]Warto być Polakiem. Idea i myśl Lecha Kaczyńskiego, oprac. zbior., Wydawnictwo KPRP, Warszawa 2010.
 • Przemówienie na wiecu protestacyjnym w Tbilisi przeciwko interwencji Rosji w Abchazji, 12 sierpnia 2008 roku, [w:] Warto być Polakiem. Idea i myśl Lecha Kaczyńskiego, oprac. zbior., Wydawnictwo KPRP, Warszawa 2010.
 • Rak K., „Jesteśmy podmiotem” Lecha Kaczyńskiego polityka regionalna, http://wiadomosci.onet.pl/, dostęp 2 X 2017.
 • Romaniec R., Bilans szczytu NATO w Bukareszcie, http://www.dw.com/pl/, dostęp 22 X 2017.
 • Wojciechowski M., Spór o Lecha Kaczyńskiego. Prezydentura dobrych chęci, http://wyborcza.pl/, dostęp 27 IX 2017.
 • Wspólna deklaracja Prezydentów po szczycie energetycznym w Krakowie, 11 maja 2007 roku, Warto być Polakiem. Idea i myśl Lecha Kaczyńskiego, oprac. zbior., Wydawnictwo KPRP, Warszawa 2010.
 • Wystąpienie pod pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie w Warszawie, 17 września 2009 roku, Warto być Polakiem. Idea i myśl Lecha Kaczyńskiego, oprac. zbior., Wydawnictwo KPRP, Warszawa 2010.
 • Piśmiennictwo naukowe
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001.
 • Brążkiewicz D., Wojna rosyjsko-gruzińska, http://www.geopolityka.org/
 • Chazbijewicz S., Dlaczego Gruzja? Relacje polsko-gruzińskie wczoraj i dziś, Debata, nr 6 (9) 2008.
 • O stosunkach polsko-gruzińskich, „Debata”, nr 9(12) 2008.
 • Dudek A., O prezydenturze Lecha Kaczyńskiego, http://muzhp.pl/
 • Garlicki L., Konstytucja a „sprawy zewnętrzne”, „Przegląd Sejmowy”, 2007, nr 4.
 • Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Grzybowski M., System rządów w Rzeczypospolitej Polskiej: charakterystyka i diagnoza wątpliwości. Uwagi wprowadzające, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 2012, 1.
 • Hall A., Putin może zacierać ręce, „Więź”, 2(664), 2016.
 • Jaskiernia J., Współdziałanie Prezydenta i Rady Ministrów w sferze polityki zagranicznej, „Państwo i Prawo”, 2010, 6.
 • Masternak-Kubiak M., Preisner A., Realizacja podziału kompetencji organów państwa w stosunkach zewnętrznych, [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, red. K. Wojtowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 • Matcharashvili I., Przyczyny, przebieg oraz skutki rosyjsko-gruzińskiego konfliktu z sierpnia 2008 roku. (Wojna 08.08.08 która nie wstrząsnęła światem), rozprawa doktorska, Zakład Historii Wojskowości, Instytut Historii UAM, Poznań 2011.
 • Mażewski L., Prowadzenie polityki zagranicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2009 R. LXXI, z. 3.
 • Ochmann P., Pisz M., Aksjologiczne fundamenty konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo konstytucyjne. Kompendium, red. R. Piotrowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Paruch W., W obronie interesów narodowych i tożsamości politycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Eurorealizm w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, [w:] „Rodzinna Europa”. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI weku, red. P. Fiktus, H. Malewski, M. Marszał, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2015.
 • Sarnecki P., Komentarz do art. 126, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, red. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999.
 • Snyder J., The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations, RAND Publication, Santa Monica 1977.
 • Warzecha Ł., Lech Kaczyński – ostatni wywiad, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 • Włodarczyk M., Stosunki polsko-gruzińskie w latach 1918–1921, „Świat Idei i Polityki”, 2016, t. 15 (26).
 • Włodkowska-Bagan A., Konfliktowość w stosunkach polsko-rosyjskich jako stygmat geopolityczny, [w:] Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
 • Kultura strategiczna Polski, [w:] Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: wybrane problemy, red. R. Zięba, T. Pawluszko, Wydawnictwo UJK, Kielce 2016.
 • Zając J., Role międzynarodowe państwa średniego-aspekty teoretyczne, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 2013/2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_bc_2017_2_1_185
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.