PL EN


2017 | 2 |
Article title

Historia życia osobistego Marii (Lupu) Radziwiłł ukazana w obrazach epoki

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this study, the author presents some of the fragments of the private life of Princess Maria (Lupu) Radziwiłł on the basis of illustrative material. Of particular interest in this respect are various images of Maria (Lupu) Radziwiłł on frescos, engravings, and paintings of the 17th–18th centuries, which are preserved in the museums and churches of Poland, Lithuania, Belarus, Romania, and Russia. For the first time in historical literature, the author attempted to chronologically follow the history of portraits and images of Maria. The use of the illustrative aspect in historical research methodology allows the author to combine the letter and the image, raising the value of material documents – narrative sources and artworks – to create a deep and multifaceted portrait of the era in general and the image of daily private life, spirituality and the morals of the era.
PL
W artykule zostały przybliżone niektóre fragmenty z życia osobistego księżniczki Marii (Lupu) Radziwiłł. W tym celu wykorzystano materiał ilustracyjny. Na szczególne zainteresowanie zasługują różne wizerunki Marii przedstawione w formie fresków, rycin i obrazów pochodzących z XVII–XVIII wieku, które zachowały się w muzeach i kościołach Polski, Litwy, Białorusi, Rumunii i Rosji. Po raz pierwszy w literaturze historycznej podjęto próbę chronologicznego odtworzenia historii portretów i obrazów przedstawiających Marię. Zastosowanie aspektu ilustracyjnego w metodologii badań historycznych pozwala autorowi połączyć słowo i obraz, podnosząc wartość dokumentów rzeczowych – źródeł narracyjnych i dzieł sztuki – w celu stworzenia głębokiego i wielopłaszczyznowego obrazu epoki a także odwzorowania życia codziennego, kwestii duchowości i moralności tamtego okresu.
Contributors
References
 • Batowski Z., Abraham van Westervelt, malarz holenderski i jego prace w Polsce, „Przegląd Historii Sztuki”, 1990/31, t. 2, z. 3–4, pp. 115–129.
 • Călători străini despre Ţările Române, vol. V, ed. Maria Hol-ban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru şi Paul Cernovodeanu, Editura Științifică, Bucureşti 1973.
 • Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, ed. Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru şi Paul Cernovodeanu, Editura Științifică și Enciclopedică,
 • Bucureşti 1976.
 • Guzevičiūtė R., Tarp Rytų ir Vakarų: XVI–XIX a. LDK bajorų kostiumo forma-vimosi aplinkybės ir pavidalai, Versus aureus, Vilnius 2006. –– Happel E.W., Căsătoria principelui Radziwiłł cu o domniţă din Moldova, [in:] Călători străini despre Ţările Române, vol. V, ed. Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru şi Paul Cernovodeanu, Editura Științifică, Bucureşti 1973.
 • Kołaczkowski J., Słownik rytowników polskich, Lwów 1874.
 • Kraus G., Cronica Transilvaniei 1608–1665, Translation and introductive study by Gh. Duzinchevici, E. Reus-Mîrza, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti 1965.
 • Lietuvos dailininkų žodynas, t. 1: XVI–XVIII a. (editor Aistė Paliušytė), Kultūros filosofijos ir meno institutas, Vilnius 2005.
 • Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas (LVIA), F. 1280. Radivilos 1416–1939.
 • Nicolescu C., Istoria costumului de curte în țările române, secolele XIV–XVII, București 1970.
 • Paliušytė A., Jonušo Radvilos mecenatystė, „Lietuvos kultūros tyrinėjimai”, 1995, N 1, 1995, pp. 163–179.
 • Petrus J.T., Karpowicz T.A., Portrety osobistości dawnej Rzeczypospolitej w zbiorach mińskich, Kraków 1991.
 • Stoicescu N., Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Secolele XIV–XVII, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti 1971.
 • Sulerzyska T., Galeria obrazów i „gabinety sztuki” Radziwiłłów w XVII w., „Biuletyn Historii Sztuki”, 1961, 2, Warszawa.
 • Wasilewski Е., Radziwiłłowa z Lupulów Maria, Polski Słownik Biograficzny, tom XXX, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987.
 • Widacka H., Działalność Hirsza Leybowicza i innych rytowników na dworze Nieświeskim Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” w świetle badań archiwalnych, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1977, 1.
 • Widacka H., Mołdawska małżonka Janusza Radziwiłła, http://www.wilanowpalac.pl/moldawska_malzonka_janusza_radziwilla.html, access 12 XII 2017.
 • Баженова O., Город Мир и альбом фамильных портретов князей Радзи-виллов 1758 года издания, Мірскі замак і замкі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, Праблемы рэстаўрацыі і музеефікацыі, Минск 2006.
 • Баженова O., Радзивилловский Не-свиж, Минск 2007.
 • Бажэнава B., Ляйбовiч Гiрш, Вялікае Княства Літоўскае, [in:] Энцыклапедыя., Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, Том 3, Минск 2005.
 • Бартенев С.П., Московский кремль в старину и теперь (в двух томах), Издание Министерства Императорского Двора, Синодальная типография, Москва 1912–1916, Т. 2, p. 237 (fig. 257).
 • Высоцкая Н., Инвентарь XVII в. коллекции Радзивилловских портре-тов, опу-бликованный Т. Сулежицкой в 1962, Нясвiжскiя зборы Радзiвiлау iх фармiраванне, гiстарычны лёс, цяперашняе месцязнаходжанне i шляхi выка-рыстання, Мiнск 2002.
 • Заболотная Л., Сведения совре-менников о свадьбе Руксандры и Тимуша Хмельницкого, [in:] Нові дослідження па-м’яток козацької доби в Україні, Материалы XX Международной конферен-ции в центре Памяткознавства в Киеве 23–24 марта, том 2, Институт Нацио-нальной Истории Украины, Киев 2011.
 • Карпович Т.А., Портреты из Несвижа и Гродно в собрании Государствен-ного художественного музея БССР, [in:] Музей 1, Художественные собрания СССР, Минск 1980 pp. 136–155.
 • Карпович Т.А., Второе рождение портретов из Несвижа и Гродно, Минск 1981.
 • Шматаў В.Ф., Беларусcкая кнuжная гравюра XVI–XVIII стагоддзяў, Минск 1984.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_bc_2017_2_1_209
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.