PL EN


2017 | 2 |
Article title

Pozycja ustrojowa głowy państwa w Bośni i Hercegowinie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy jest pozycja ustrojowa głowy państwa w Bośni i Hercegowinie. Państwo posiada specyficzne rozwiązania ustrojowe, które zostały ustanowione w wyniku porozumienia w Dayton. Głowę państwa stanowi trzyosobowe prezydium składające się z Serba, Chorwata i Bośniaka. W artykule zaprezentowano procedurę wyborczą, kompetencje i odpowiedzialność tej wyjątkowej Prezydencji.
EN
The subject of the analysis is the political position of the head of state in Bosnia and Herzegovina. The State has specific systemic solutions that have been established as a result of the Dayton agreement. The three presidency members are from the three constituent nations – one Bosniak, one Serb, one Croat. The article presents the electoral procedure, the powers and responsibilities of this unique Presidency.
Contributors
References
 • Źródła
 • Constitution of Bosnia and Herzegovina, strona internetowa Urzędu Wysokiego Przedstawiciela, http://www.ohr.int, dostęp 14.07.2015.
 • Dayton Peace Agreement, http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/file/BA_951121_DaytonAgreement.pdf
 • Rules of Procedure of Presidency of Bosnia and Herzegovina, http://www.predsjednistvobih.ba
 • Piśmiennictwo naukowe
 • Babić M., Bałkanizacja czy europeizacja? Bośnia i Hercegowina w perspektywie europejskiej, (w:) Konflikty narodowe i europejskie aspiracje państw bałkańskich, red. M. Filipowicz, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rok 9 (2011) Zeszyt 2.
 • Babić M., Bośnia i Hercegowina specyfika systemu politycznego, Popławski, Dariusz (red.), Małe państwa Europy, specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej, Warszawa 2009.
 • Banac I., What happened in the Balkans (or rather ex Yugoslavia)?, “East European Politics and Societies”, 2009, nr 4.
 • Dziemidok-Olszewska B., Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003.
 • Fiszer M., Proces kształtowania się statusu Dystryktu Brczko po zakończeniu konfliktu w Bośni i Hercegowinie, „Poliarchia” 2016, nr 1(6).
 • Frankiewicz A., Ewolucja prawa wyborczego do prezydencji Bośni i Hercegowiny i jej uwarunkowania społeczno-polityczne, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 3322, Przegląd Prawa i Administracji LXXXV, Wrocław 2011.
 • Frankiewicz A., Prawo wyborcze do prezydencji w Bośni i Hercegowinie,[w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2007.
 • Gibas-Krzak D., Bośnia i Hercegowina: determinanty dziejów. Pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją Muzułmanów, Częstochowa 2016.
 • Kowalczewski T., Oficjalne wyniki wyborów w Bośni i Hercegowinie, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Oficjalne-wyniki-wyborow-w-Bosni-i-Hercegowinie-3225842.html (data dostępu 15.03.2017)
 • Krysieniel K., W cieniu Dayton. Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjalną, Warszawa 2012.
 • Krysieniel K., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Bośni i Hercegowinie, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010, Toruń 2012.
 • Krysieniel K., System wyborczy w Bośni i Hercegowinie – spojrzenie krytyczne, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 1.
 • Krysieniel K., Ucieczka od Dayton? Bośnia i Hercegowina w procesie przemian ustrojowych, (w:) Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja, red. E. Nowak, R. Riedel, Lublin 2010
 • Krysieniel K., Wielokulturowość Bośni i Hercegowiny i jej wpływ na ustrój państwa, , (w:) Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Poznań 2009.
 • Mojak R., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 1998.
 • Muś J., Bośnia po wyborach, „Stosunki Międzynarodowe”, 2010, nr 69.
 • Olchowski J., Pawłowski K., Region Europy Południowo-Wschodniej, (w:) Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, Lublin 200.
 • Podzielona Bośnia i Hercegowina http://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/podzielona-bosnia-i-hercegowina/ (data dostępu 12.11.2016)
 • Pomykalska B., Suwerenne państwo pod nadzorem. Rzeczywistość polityczna Bośni i Hercegowiny 17 lat po Dayton, „Państwo i Społeczeństwo” 2011 (XI), nr 4.
 • Ribarič M., Status of the President of the Republic of Slovenia in the system of government, (w:) Ten years of the Constitutionalism in Central and eastern Europe, red. K. Działocha, R. Mojak, K. Wójtowicz, Lublin 2001, s. 78.
 • Sahadžić M., “Veto mehanizmi” u parlamentima na državnoj i entitetskoj razini u BiH, „Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini“, ed. S. Gavrić, D. Banović, Sarajevski otvoreni centar, Friedrich Ebert Stiftung, Sarajevo 2012.
 • Sochacki Sz., Bośnia i Hercegowina 1995-2012. Studium politologiczne, Toruń 2015.
 • Stanisławski W., Bośnia i Hercegowina, (w:) Bałkany Zachodnie a integracja europejska. Perspektywy i implikacje, red. R. Sadowski, J. Muś, Warszawa 2008.
 • Stojarová V., Problem bośniacki a szerzej rozumiane bezpieczeństwo. Strony i reprezentacja interesów w Bośni i Hercegowinie, [w:] Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej, red. M. Gniazdowski Warszawa 2008.
 • Timofiejuk P., Ustrój polityczny Republiki Bośni i Hercegowiny w myśl porozumień z Dayton,[w:] Bałkany. Etnokulturowe podłoże konfliktów, red. W. Konarski, A. Koseski, Pułtusk 2006.
 • Vanderwerf M., National Identity in Bosnia-Herzegovina. Part 1: Framework for Exploration, http://www.globalmissiology.org/portugues/docs_pdf/featured/vanderwerf_national_identity_bosnia-herzegovina_part1_2_2009.pdf (data dostępu 10.10.2015)
 • Vlaisavlević U., Bośnia i Hercegowina: ciągłość etnopolityki w wieku integracji europejskiej, (w:) Kraje postkomunistyczne a integracja europejska. Rok 1989-20 lat później, red. M. Ebertowski, Warszawa 2009.
 • Vogel T.K., Bosnia and Herzegovina: The Challenge of Legitimacy, „Working Paper” 2006, nr 2.
 • Yiftachel O., Etnocracy. Land and Indentity Polititcs In Israel/Palestine. Philadelfia 2006.
 • Walkiewicz W., Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009.
 • Wojnicki J., Prawo wyborcze na urząd prezydenta republiki w Republice Serbii, (w:) Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_bc_2017_2_1_23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.