PL EN


2017 | 2 |
Article title

Słowacy w Serbii – badania dokonane w miejscowości Vojlovica za pomocą wieloczasowej analizy warstw krajobrazu kulturowego

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Using an example of cultural landscape research in the village of Vojlovica through a multitemporal analysis of cultural landscape layer transects, several generalizations of ethnographic, cultural and historical character could be formulated. Cultural landscapes leave behind traces (cultural landscape layers) that mirror the relationship of culture and society on a given territory. The research was focused predominantly on the 19th and 20th centuries. During this period colonization and establishment of Vojlovica village took place. Subsequently, the development of agriculture took place, which gave the country agricultural character. After World War II, industrialisation takes place, which also changes the culture of local people. In recent years, we can notice a more significant impact of globalization, with an emphasis on thinking of an individual/ society in the context of a new cultural development of society.
PL
Analiza transektów warstw krajobrazu kulturowego miejscowości Vojlovica, stanowiąca przykład badania krajobrazu kulturowego, umożliwiła sformułowanie szeregu uogólnień o charakterze etnograficznym, kulturowym i historycznym. Krajobrazy kulturowe pozostawiają ślady odzwierciedlające pewien związek między kulturą a społeczeństwem zamieszkującym dany obszar. Badanie koncentruje się głównie na XIX i XX wieku, kiedy to miało miejsce osadnictwo i powstanie miejscowości. Następnie nastąpił rozwój rolnictwa, co nadało miejscu charakter rolniczy. Po drugiej wojnie światowej następuje industrializacja, która ma również wpływ na kulturę miejscowej ludności. W ostatnich latach daje się zauważyć znaczący wpływ globalizacji, z naciskiem na myślenie o jednostce/społeczeństwie w kontekście nowego rozwoju kulturowego społeczności.
Contributors
References
 • Babiak M., Anabáza, Vydavateľstvo Ivan Krasko, Nadlak 2011.
 • Bičík I., Jeleček L., Štepánek V., Land-use changes and their social driving forces in Czechia in the 19th and 20th centuries, [in:] Land Use Policy, ed. G. M. Robinson, Oxford, Amsterdam 2001.
 • Boltižiar M., Olah B., Krajina a jej štruktúra (Mapovanie, zmeny, hodnotenie), FPV UKF, Nitra 2009.
 • Botík J., Etnická história Slovenska, Vydavateľské družstvo, Bratislava 2007.
 • Čukan J., Dolnozemské reflexie na neroľnícke zamestnania, UKF Nitra, Nitra 2001.
 • Čukan J., Kontexty kultúrnych tradícií prímestskej obce v Banáte, „Kontexty kultúry a turizmu“, 2014, nr 2.
 • Feranec J., Prístupy k analýze viac časových údajov diaľkového prieskumu zeme, „Geografický časopis“, 1996, nr 48.
 • Chrastina P., Výskum krajiny (z aspektu historickej geografie a krajinnej archeológie), „Geografické štúdie“, 2010, nr 14.
 • Chrastina P., Profily kultúrnokrajinných vrstiev – metóda výskumu nielen industriálnej krajiny: na príklade mesta Nováky, „Historická geografie“, 2011, nr 37.
 • Kurpaš M., Transformácie tradičnej architektúry, [in:] Silbaš – kultúrne tradície Slovákov v Báčke, ed. J. Čukan, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Nový Sad 2013.
 • Michalík B., Spolková činnosť, [in:] Pivnica – kultúrne tradície Slovákov v Báčke, ed. J. Čukan, Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec 2010.
 • Michalík B., Akulturačné procesy v prostredí dolnozemských Slovákov, Vydavateľstvo Ivan Krasko, Nadlak 2015.
 • Muchová Z., The potential of the landscape with dispersed settlement (case study Čadca town), [in:] Public recreation and landscape protection - with man hand in hand, ed. J. Fialková, D. Pernicová , Mendelova univerzita, Brno 2013.
 • Oťaheľ J., Krajinná pokrývka Slovenska, VEDA, Bratislava 2001.
 • Oťaheľ J., Feranec, J., Výskum zmien krajinnej pokrývky pre poznanie vývoja krajiny, „Geographia Slovaca“, 1995, nr 10.
 • Oťaheľ J., Feranec T., Cebecauer T., Pravda J., Husár K., Krajinná štruktúra v okrese Skalica: Hodnotenie zmien, diverzity a stability, „Geographia Slovaca“, 2004, nr 19.
 • Petrovič F., Vývoj krajiny v oblasti štálového osídlenia Pohronského Inovca a Tribeča, SAV, Bratislava 2005.
 • Pucherová Z., Vývoj využitia krajiny na rozhraní Zobora a Žitavskej pahorkatiny, UKF Nitra, Nitra 2004.
 • Sklabinská M., Mosnáková K., Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, Štamparija Stojkov, Nový Sad 2012.
 • Žabenský M., Geografia a kultúrno-historický vývoj krajiny, [in:] Vojlovica – kultúrne tradície Slovákov v Banáte, ed. J. Čukan, UKF Nitra, Nitra 2015.
 • Žabenský M., Zima R., Predanocyova B., Hučková J., The Ideological Direction of the Society/Individual in a Specific Historical Period, „European Journal of Science and Theology“, 2016, nr 12.
 • Informants:
 • BERACKA M., born 1936
 • BERACKA J., born 1943
 • HRÍB J., born 1955
 • KUCHÁRIKOVA A., maiden name Brezinová, born 1938
 • KULIK B., born 1986
 • LENHARTOVA E., born 1933
 • MAREK J., born 1950
 • MAREK J., born 1974
 • PAVELA J., born 1950
 • SPIŠIAK J., born 1945
 • SPIŠIAK P., born 1948
 • SPIŠIAK M., born 1979
 • SPIŠIAKOVÁ E., maiden name Beracková, born 1978
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_bc_2017_2_1_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.