PL EN


2018 | 3 |
Article title

Instrumenty administracyjne polskiej polityki ekologicznej – wybrane aspekty

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Th objective of the analysis are administrative instruments used in the process of environmental policy implementation. Emphasis is placed on the role and meaning of emission and integrated permits, water licenses and the operating Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Another issue found crucial in relation to public administration is the institution associated with environmental impact assessment, including but not limited to strategic assessment.
PL
Przedmiotem podjętej w opracowaniu analizy były instrumenty administracyjne wykorzystywane w procesie realizacji polityki ekologicznej. Szczególną uwagę zwrócono na rolę i znaczenie pozwoleń emisyjnych, pozwoleń zintegrowanych, wodnoprawnych oraz na funkcjonujący system zarządzania środowiskiem( EMAS). Istotną kwestią, poddaną analizie z punktu widzenia administracji publicznej, była instytucja związana z przeprowadzaniem ocen oddziaływania na środowisko, w tym w szczególności ocen o charakterze strategicznym.
Contributors
author
References
 • Bukowski Z., Opinia o projekcie ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i o projekcie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w systemie prawa ochrony środowiska, Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu, Druki Sejmowe nr 767, 768.
 • Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie. Podręcznik, Centrum Informacji o Środowisku, Warszawa 2010.
 • Graczyk A., Instytucje rynkowe polityki ekologicznej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 • Górski M., Ochrona środowiska jako zadanie administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
 • Haładyj A., Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko jako instytucja prawa ochrony środowiska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
 • Jendrośka J., Nowa regulacja prawna dostępu do informacji i udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko, „Prawo i Środowisko” 2008, Vol. 3(55).
 • Korzeniowski P., Instytucje prawa ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Pchałek M., Procedura strategicznych ocen planów i programów a oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, [in:] Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, red. B. Rakoczy, M. Pchałek, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Pchałek M., Behnke M., Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • Radecki W., Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza. Rozwój. Perspektywy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • Stelmasiak J. (red.), Prawo ochrony środowiska, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_bc_2018_3_0_31-46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.