PL EN


2019 | 4 |
Article title

Prawa kobiet w świetle programów zwycięskich partii politycznych w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2019 r.

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Women’s rights in the 21st century are an ever-present issue in public debate and are often reflected in the electoral programmes of individual political parties. Both the right and the left side of the political scene promise equal rights of women and men in public life, counteraction of discrimination in respect of employment, support for families and provision of adequate health care. Upon examining the programmes of the parties that won representation in the 2019 parliamentary elections in Poland, it should be stated that the majority did address so-called women’s issues. Included in the portfolio of most party platforms were ways and means of dealing with such problems as: childcare, female health, equal pay for the same work irrespective of one’s sex, equal share of women and men in positions of public authority and effective counters to domestic violence.
PL
Problematyka praw kobiet w XXI wieku jest stale obecna w debacie publicznej i znajduje odzwierciedlenie w programach wyborczych poszczególnych partii politycznych. Zarówno po prawej, jak i po lewej stronie sceny politycznej znajdziemy postulaty dotyczące równouprawnienia kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, wsparcia dla rodzin czy należytej opieki zdrowotnej. Analizując programy zwycięskich partii politycznych w wyborach parlamentarnych w 2019 r. w Polsce, należy stwierdzić, że większość z nich podjęła tzw. problematykę kobiecą. Kwestie te dotyczyły takich zagadnień jak: opieka nad dziećmi, zdrowie kobiet, ale też równa płaca za pracę tej samej wartości bez względu na płeć, równy udział kobiet i mężczyzn we władzach publicznych czy skuteczna walka z przemocą domową.
Contributors
References
 • Act on Family Planning, Human Embryo Protection and Conditions of Permissibility of Abortion of 7 January 1993, Dz. U. [Journal of Laws] of 1993, no. 17, item 78.
 • Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Mid-term progress report on the roadmap for equality between women and men (2006-2010), COM (2008) 760 final, 26 November 2008.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Towards Common Principles of Flexicurity, COM (2007) 359 final, 27 June 2007.
 • Constitution of the Republic of Poland, Dz. U. [Journal of Laws] of 1997, no. 78, item 483.
 • Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, https://rm.coe.int/168008482 [accessed: 25.10.2019].
 • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women of 18 December 1979, Dz. U. [Journal of Laws] of 1982, no. 10. item 71.
 • Data for the EU - 28 states, Violence against women, EU Agency for Fundamental Rights, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_pl.pdf [accessed: 18.10.2019].
 • Electoral programme of Confederation Liberty and Independence, https://konfederacja.net/program [accessed: 22.10.2018].
 • Electoral programme of Law and Justice, http://pis.org.pl/dokumenty [accessed: 21.10.2019].
 • Electoral programme of the Civic Coalition, https://koalicjaobywatelska.pl/program [accessed: 22.10.2019].
 • Electoral programme of the Democratic Left Alliance, https://lewica2019.pl/program [accessed: 22.10.2019].
 • Electoral programme of the Polish People’s Party, https://www.psl.pl/psl-koalicja-polska-przedstawia-nowy-program [accessed: 22.10.2019].
 • Family 500 Plus, Ministry of Family, Labour and Social Policy of the Republic of Poland, https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus [accessed: 21.10.2019].
 • Konwencja Lewicy: “Pakt dla kobiet” - 10 rozwiązań na prawdziwą równość [The Convention of the Left : “Pact for Women” - 10 solutions for “true equality”], https://www.wprost.pl/wybory-parlamentarne-2019/10251008/konwencja-lewicy-pakt-dla-kobiet-czyli-10-rozwiazan-na-prawdziwa-rownosc.html [accessed: 21.10.2019].
 • Lesińska-Staszczuk M., Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w świetle wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [in:] Dyskryminacja: przyczyny, przejawy, sposoby zapobiegania, M. Lesińska-Staszczuk, J. Wasil (ed.), UMCS, Lublin 2016.
 • Lisowska E., Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, SGH, Warsaw 2008.
 • Matlary J. H., Nowy feminizm. Kobieta i świat wartości [A Time to Blossom: Notes on a New Feminism], trans. M. Ratajczak, W drodze, Poznań 2000.
 • Pekińska Platforma Działania [Beijing Platform for Action], United Nations Information Centre in Warsaw, http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/platforma_dzialania.php [accessed: 12.10.2019].
 • Polska wolna od przemocy wobec kobiet: Wybrane problemy dotyczące wdrożenia konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej [Poland Free from Violence against Women: Selected Problems Relating to the Enforcement of the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence], Amnesty International, https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/Polska-wolna-od-przemocy-wobec-kobiet_analiza_Amnesty-International-2.pdf [accessed: 21.10.2019].
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce: Uwarunkowania prawne i instytucjonalne, G. Wrona (ed.), Ministry of Labour and Social Policy of the Republic of Poland, Warsaw 2010.
 • The gender pay gap in Poland, European Commission, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm [accessed: 23.10.2019].
 • Uzyskaj becikowe [Get the Baby Bonus], Polish Ministry of Digital Affairs, https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/becikowe-jak-dostac [accessed: 20.10.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_bc_2019_4_39-52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.