PL EN


2019 | 4 |
Article title

Polskie spółki sektora energetycznego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to analyze energy companies in Poland and indicate their place in the current energy policy system. Taking up the subject results from several premises. First of all, the energy sector is of key importance for the functioning of states, and also its condition has an impact on energy security. Secondly, energy infrastructure is critical infrastructure. Thirdly, the state strategy in the energy plane is implemented through energy companies, and thus these are key and necessary entities that implement the state energy policy.
PL
Celem artykułu jest analiza przedsiębiorstw energetycznych w Polsce i wskazanie ich miejsca w systemie polityki energetycznej. Podjęcie tematu, wynika z kilku przesłanek. Po pierwsze, sektor energii ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państw, a także jego kondycja ma wpływ na bezpieczeństwo energetyczne. Po drugie, infrastruktura energetyczna ma charakter infrastruktury krytycznej. Po trzecie, za pośrednictwem przedsiębiorstw energetycznych realizowana jest strategia państwa w płaszczyźnie energetycznej, a co za tym idzie są kluczowymi i niezbędnymi podmiotami, które realizują politykę energetyczną państwa.
Contributors
References
 • Sources
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 • Energy Law Act, Dz.U. 1997, Nr 54, poz. 348.
 • Strategia GK PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r., PGNiG, Warszawa 2017, http://pgnig.pl/documents/10184/1758740/Strategia+GK+PGNiG+na+lata+2017%E2%80%932022+z+perspektyw%C4%85+do+2026+r.pdf/080f745e-26a2-4348-b66c-59fcf204c36c.
 • The website of PGNiG Capital Group http://pgnig.pl/pgnig/o-nas/grupa-kapitalowa-pgnig http://pgnig.pl/.
 • The website of PGNiG http://pgnig.pl/
 • The Website of Gaz –system, http://www.gaz-system.pl/
 • The Website of PERN, https://pern.pl/
 • The website of PGE, https://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/Grupa/Kim-jestesmy/
 • The website of PGE, https://pgeeo.pl/O-Spolce,
 • Literature
 • Szmitkowski A., Gil-Świderska A., Zakrzewska S., Electrical energy infrastructure in Poland and its sensitivity to failures as part of the energy security system, „Polityka Energetyczna” 2019, vol.22, issue 2.
 • Komorowska A., Kamiński J., A review of the 2018 Polish capacity market auctions , “Polityka Energetyczna” 2019, vol. 22, issue 2.
 • Trubalska J., Miejsce węgla brunatnego w bilansie energetycznym Polski, [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym, red. Trubalska J., Paździor M., Wojciechowski Ł., WSEI, Lublin 2019.
 • Trubalska J., Rywalizacja państw o surowce energetyczne, [w:] Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Wymiar międzynarodowy, red. Marta Gębska, Akademia Sztuki Wojennej, Lublin 2017.
 • Trubalska J., Bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej Polskiej, PTG, Kraków 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_bc_2019_4_81-89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.