PL EN


2016 | 1 |
Article title

Projekt NetQues: przebieg, wyniki i następstwa

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article outlines some of the challenges in delivering coherent Speech and Language Therapy (SLT) education “fit for purpose” across Europe and briefly describes outcomes and results of the NetQues project. 65 partners from across Europe were recruited into a multilateral academic and professional network for Tuning European SLT Education Programmes (NetQues). Multinational teams identified current practices, common themes, curricula and delivery of prequalification SLT programmes. Each of the lines of the European Tuning Methodology was built into the design of the project to gather and analyse the data. Ethnographic and survey research methods were adopted. EU wide surveys were conducted. A comprehensive set of SLT competences as “Benchmark Statements” was agreed upon by the European network, translated and published in 24 EU languages by SLT partners. A glossary of terminology, snapshots of country profiles and examples of good practice were identified to support the education of SLTs across Europe, including education providers, approval/accreditation policy makers and key stakeholders engaged in ensuring quality standards within the profession and its pre-qualification education.
PL
Artykuł przedstawia niektóre z wyzwań związanych z zapewnieniem spójnych wymagań dotyczących edukacji logopedycznej „dostosowanej do celu” w całej Europie i krótko opisuje skutki oraz rezultaty projektu NetQues. 65 partnerów z całej Europy zostało powołanych do stworzenia wielostronnej, akademickiej i zawodowej sieci, mającej na celu podniesienie jakości europejskich programów edukacji logopedycznej (NetQues). Wielonarodowe zespoły dokonały analizy obecnych praktyk, wspólnych tematów, programów nauczania i realizacji programów, których celem jest zdobycie wstępnych kwalifikacji do zawodu logopedy. Każdy z kierunków europejskiej metodologii podnoszenia jakości został opracowany w oparciu o gromadzenie i analizę danych. Przyjęto metodologię badań etnograficznych (uwzględniającą różnice narodowe) i metodę badań ankietowych. Szerokie badania ankietowe przeprowadzono w całej Unii Europejskiej. Kompleksowy zestaw kompetencji logopedycznych „Postanowienia i wytyczne” został uzgodniony przez sieć ogólnoeuropejską, a następnie przetłumaczony i opublikowany w 24 językach Unii Europejskiej przez partnerów biorących udział w programie. Słowniczek terminologii, krótkie przykłady z profili kształcenia w poszczególnych krajach i przykłady dobrego wykonywania praktyki uznano za wspieranie kształcenia logopedów w Europie, włączając w to instytucje kształcące logopedów, pracodawców i kluczowych interesariuszy zaangażowanych w zapewnianie standardów jakościowych w ramach wykonywania zawodu logopedy i nauczania kwalifikacji wstępnych.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
  • European Higher Education Area, The Bologna Declaration of 19 June 1999. Joint declaration of the European Ministers of Education, http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf, accessed: 07 X 2015.
  • European Qualifications Framework for Lifelong Learning, 2005, www.accreditedqualifications.org.uk/european-qualifications-framework-eqf.html, accessed: 07 X 2015.
  • González J., Wagenaar R., Tuning Educational Structures in Europe, Bilbao: University of Deusto, 2003, www.unideusto.org/tuningeu, accessed: 07 X 2015.
  • IALP Guidelines for Initial Education in Speech Language Pathology, “Folia Phoniatrica et Logopaedica” 2010, Vol. 62(5), pp. 210–216.
  • McKillip J., Need Analysis: Tools for the Human Services and Education, Newbury Park, CA: Sage Publications, 1987.
  • NetQues Project Report: Speech and Language Therapy Education in Europe: United in Diversity, 2013, www.netques.eu/?page_id=1051, accessed: 12 I 2014.
  • The Delphi Method: Techniques and Applications, ed. by H. A. Linstone, M. Turoff, AddisonWesley Publishing Company, London 1975, http://is.njit.edu/pubs/delphibook, accessed: 31 I 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2016_1_33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.