PL EN


2017 | 2 |
Article title

Miłość po „zmierzchu paradygmatu” – kilka słów o afektach i romantyzmie w Hanemannie Stefana Chwina

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie związków między teorią afektu a romantycznymi koncepcjami uczuciowości na przykładzie Hanemanna S. Chwina. Autorka opracowania analizuje powieść zarówno za pomocą teorii zaczerpniętych z epoki romantyzmu (kategoria miłości romantycznej, melancholii, Kierkegaardowskiego powtórzenia), jak i nowych teorii (zwrotu afektywnego). Hanemann jest przykładem powieści, która pozwala dostrzec aktualność tradycji romantycznej we współczesnej prozie.
EN
The aim of the article is to show the relevance between the affection theory and romanticism emotion in Stefan Chwin’s Hanemann. The author of the article interprets the novel with the romanticism theory – romantic love, melancholy, Kierkegaard Repetition and through new affection theory. Chwin’s Hanemann is the example of novel which shows us a turn to emotion, especially emotion derived from romantics.
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-24
Contributors
References
 • Bagłajewski A., Mapy dwudziestolecia 1989. Linie ciągłości, Lublin 2012.
 • Bielik-Robson A., Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Kraków 2010.
 • Bielik-Robson A., Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000.
 • Bielik-Robson A., Miłość mocna jak śmierć. Przyczynek do innej filozofii skończoności, [w:] Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2014.
 • Bojarska K., Poczuć myślenie: afektywne procedury historii i krytyki (dziś), „Teksty Drugie” 2013, nr 6.
 • Bonowicz W., Z czułością przedrzeźniając świat, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 38.
 • Chwin S., Hanemann, Gdańsk 1995.
 • Chwin S., Kleist. Samobójstwo i antropologia „nieciągłości”, [w:] idem, Samobójstwo i grzech istnienia, Gdańsk 2013.
 • Chwin S., „Matnia” Witkacego, [w:] idem, Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni, Gdańsk 2011.
 • Chwin S., O Hanemannie, tauromachii i trzech samobójstwach, wywiad przeprowadził A. Bagłajewski, „Kresy” 1996, nr 25.
 • Chwin S., Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni, Gdańsk 2010.
 • Chwin S., Uroki wykorzenienia. O narracji reistycznej, grach z losem i kilku innych pokusach, wywiad przeprowadził W. Werochowski, „Tytuł” 1996, nr 3.
 • Czapliński P., O kruchości istnienia, [w:] idem, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Kraków 2001.
 • Darska B., Zmysłowa nieobecność. Mit kobiety utraconej straceńczej w powieściach Stefana Chwina Hanemann i Esther, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej” 2007–2008, nr 3–4.
 • Deleuze G., Guattari F., Percept, afekt i pojęcie, [w:] Co to jest filozofia?, red. L. Brogowski, Gdańsk 2000.
 • Dunin K., Czytając Polskę. Literatura polska po 1989 roku wobec dylematów nowoczesności, Warszawa 2004.
 • Gołębiewska M., Powtórzenie w myśli Sørena Kierkegaarda – opowieść a przypowieść, „Przestrzenie Teorii” 2008, nr 8.
 • Jarzębski J., Hanemann i samobójcy, „Znak” 1995, nr 12.
 • Kierkegaard S., Powtórzenie. Próba psychologii eksperymentalnej, [w:] idem, Powtórzenie. Przedmowy, przeł. i oprac. B. Świderski, Warszawa 2000.
 • Kornhauser J., Majka Kawczak i Hanemann, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 40.
 • Kowalczykowa A., Samobójcy romantyczni, „Ruch Literacki” 1983, nr 6.
 • Macé M., Ways of Reading, Modes of Being, http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/new_literary_history/v044/44.2.mace.html [dostęp: 30.04.2017].
 • Markowski P.M., Wstęp, [w:] F. Schlegel, Fragmenty, oprac. M.P. Markowski, Kraków 2009.
 • Rabizo-Birek M., Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej, Rzeszów 2012.
 • Rougemont D. de, Miłość a świat kultury zachodniej, Warszawa 1999.
 • Sendyka R., Miejsca, które straszą (afekty i nie-miejsca pamięci), [w:] Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2014.
 • Sendyka R., Nowe przestrzenie humanistyki: pamięć, afekty i inne terytoria, [w:] Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2014.
 • Wilczyński M., Opowieść o dwóch miastach, „Czas Kultury” 1995, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2017_2_261
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.