PL EN


2018 | 3 |
Article title

Tworzenie demokratycznego obywatelstwa nauczyciela w systemie wyższej edukacji pedagogicznej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article refers to the development of the special educational course “Forming Democratic Citizenship of a Teacher in the System of Higher Pedagogical Education”. Prospective research results of the issue in question, as a way of implementing democratic principles in the pedagogical process of professional teacher training in the conditions of renovation of Ukrainian society and public activity development, have been defined. Studying of the educational discipline is aimed at: mastering by teachers-to-be the historical and pedagogical foundations of the formation and promotion of citizenship education in world educational systems in the context of civilizational development of mankind; learning of theoretical positions of citizenship education: the essence, pedagogical importance, purpose, tasks, principles, regularities; becoming proficient at methodical bases and tools (forms, methods, means) for realizing the tasks of citizenship education in the pedagogical process. What is more, future pedagogues are taught to use modern methods of diagnosis and evaluation of the quality of educational process to establish the level of citizenship education; to analyse and summarize the data of pedagogical diagnostics of civic education and use its results for improvement of the educational process; to implement the integration of content related to citizenship education in pedagogical activity; to implement the leading forms, methods and means of civic education in the pedagogical process; to build cooperative relations on the basis of social tolerance, democracy, recognition and respect for different views and beliefs.
PL
Artykuł dotyczy rozwoju specjalnego kursu edukacyjnego pt. „Kształtowanie demokratycznego obywatelstwa nauczyciela w systemie szkolnictwa wyższego”. W opracowaniu zdefiniowano perspektywiczne wyniki badań omawianej kwestii odnośnie do sposobu na wdrożenie zasad demokratycznych w pedagogicznym procesie kształcenia zawodowego nauczycieli w warunkach renowacji ukraińskiego społeczeństwa i rozwoju aktywności publicznej. Studiowanie dyscypliny edukacyjnej ma na celu: opanowanie przez nauczycieli podstaw historycznych i pedagogicznych formacji i promocji edukacji obywatelskiej w światowych systemach edukacyjnych w kontekście cywilizacyjnego rozwoju ludzkości; poznanie teoretycznych pozycji edukacji obywatelskiej (istota, znaczenie pedagogiczne, cel, zadania, zasady, prawidłowości); zdobywanie biegłości w metodycznych podstawach i narzędziach (formy, metody, środki) do realizacji zadań edukacji obywatelskiej w procesie pedagogicznym. Co więcej, przyszli pedagodzy uczą się: stosować nowoczesne metody diagnozy i oceny jakości procesu edukacyjnego w celu ustalenia poziomu edukacji obywatelskiej; analizować i podsumowywać dane z pedagogicznej diagnostyki edukacji obywatelskiej i wykorzystywać jej wyniki dla poprawy procesu edukacyjnego; wdrażać integrację treści związanych z edukacją obywatelską w działalności pedagogicznej; wdrażać wiodące formy, metody i środki edukacji obywatelskiej w procesie pedagogicznym; budować oparte na współpracy stosunki, bazując na tolerancji społecznej, demokracji, uznaniu i poszanowaniu różnych poglądów i przekonań.
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-01-13
Contributors
References
 • Barber B.R., Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age, Berkeley 1984.
 • Heater D., Citizenship: The Civic Ideal in World History Politics and Education, London 1990.
 • Ichilov O., Dimensions and Role Patterns of Citizenship in Democracy, [in:] Political Socialization, Citizenship Education and Democracy, ed. O. Ichilov, New York 1990.
 • Kymlicka W., Liberalism, Community and Culture, Oxford 1989.
 • McKenzie H., Citizenship Education in Canada, Toronto 1993.
 • Pateman C., Participation and Democratic Theory, Cambridge 1970, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511720444.
 • Phillips A., Democracy and Difference, Cambridge–Oxford 1993.
 • Pogrebnyak V., Education of Democratic Citizenship in Canada, “Pedahohichni nauky” 2014, № 61–62.
 • Pogrebnyak V., Formuvannya demokratychnoyi hromadyans’kosti u systemi pidhotovky sotsialʹnoho pedahoha: prohr. vybirk. navch. dysts. dlya mahistr. spets. 8.01010601 “Sotsial’na pedahohika”, Poltava, PNPU im. V.H. Korolenka, 2016 [in Ukrainian].
 • Pogrebnyak V., Metodoloho‐teoretychni zasady vykhovannya demokratychnoyi hromadyans’kosti v Kanadi, “Pedahohichni nauky” 2013, № 3(59) [in Ukrainian].
 • Pogrebnyak V., Mizhnarodna kontseptsiya polikul’turnoho vykhovannya, “Pedahohika vyshchoyi ta seredn’oyi shkoly” 2013, № 37 [in Ukrainian].
 • Pogrebnyak V., Poshuky pedahohamy Kanady sutnosti demokratychnoyi hromadyans’kosti: vid poinformovanosti do aktyvnoyi uchasti, “Pedahohichni nauky” 2015, № 64 [in Ukrainian].
 • Riesenberg P., Citizenship in the Western Tradition, Chapel Hill 1992.
 • Ross A.D., Citizenship Today, [in:] Learning and Society, ed. J.R. Kidd, Toronto 1963.
 • Ryerson E., The Importance of Education to a Manufacturing and Free People, “Journal of Education for Upper Canada” 1848, October, Vol. 1(10).
 • Sears A., Standing Senate Committee on Social Affairs, Science and Technology, [in:] Proceedings, 1992 May 19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2018_3_113-124
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.