PL EN


2018 | 3 |
Article title

Słowa czytane, pisane, audiowizualne. Stan edukacji filmowej w szkole ponadgimnazjalnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez autorkę w lipcu 2017 roku w celu określenia, w jakim stopniu i jakimi słowami uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej, przygotowujący się do egzaminu maturalnego, odwołują się w swoich wypracowaniach do filmów. Autorka odwołuje się do edukacji filmowej w ujęciu kognitywnym. Zauważa, że młodzi ludzie, mimo ubogiej edukacji medialnej w szkole, odczytują obrazy filmowe, wchodząc z nimi w osobisty dialog i tym samym próbując zrozumieć film w świadomym procesie interpretacji.
EN
This work presents the results of the research conducted by the author in July 2017 in order to determine to what extent and with what kind of words students of the secondary school (preparing for the matura exam) refer to film in their essays. The author relates cognitively to film education. She noticed that despite poor media education at school, young people are able to interpret films by going with them into a personal dialogue, thereby trying to understand film in the conscious interpretation process.
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-01-13
Contributors
References
 • Bałtowski D., Jak oglądać filmy z młodzieżą? Film fabularny w psychoedukacji, terapii, profilaktyce, Warszawa 2010.
 • Bartnik C.S., Hermeneutyka personalistyczna, Lublin 1994.
 • Bobiński W., Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego, Kraków 2011.
 • Bobiński W., Wykształcić widza. Sztuka oglądania w edukacji polonistycznej, Kraków 2016.
 • Bodzioch-Bryła B., Pietruszewska-Kobiela G., Regiewicz A., Literatura – nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku, Toruń 2015.
 • Bordwell D., Pochwała kognitywizmu, [w:] Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów, red. J. Ostaszewski, Kraków 1999.
 • Bortnowski S., Zdziwienia polonistyczne, czyli o sztuce na lekcjach języka polskiego, Warszawa 2003.
 • Bronk A., Rozumienie, dzieje, język: filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera, Lublin 1988.
 • Depta H., Film i wychowanie, Warszawa 1975.
 • Fatyga A., Literatura i ekran, czyli spotkania z filmem na lekcjach języka polskiego, Kraków 2010.
 • Funke G., Hermeneutyka i język, Poznań 1994.
 • Hendrykowska M., Serial, telenowela, reality show, czyli jak rozmontować ten mechanizm?, „Polonistyka” 2004, nr 5.
 • Kobylińska E., Hermeneutyczna wizja kultury, Warszawa–Poznań 1985.
 • Konieczna E., Filmowe obrazy szkoły. Pomiędzy ideologią, edukacją a wychowaniem, Kraków–Katowice 2011.
 • Konieczniak M., Cyfryzacja szkoły a jakość edukacji, „Edukacja i Dialog” 2012, nr 11/12.
 • Libura A., Amalgamaty kognitywne. Powstanie i rozwój koncepcji integracji pojęciowej, [w:] Amalgamaty kognitywne w sztuce, red. A. Libura, Kraków 2007.
 • Morbitzer J., Medialność a sprawność edukacyjna ucznia, „Edukacja i Dialog” 2012, nr 11/12.
 • Morbitzer J., Medialny świat a intelektualny potencjał współczesnych uczniów, „Nowa Szkoła” 2016, nr 4.
 • Morbitzer J., Nowa kultura uczenia się – ku lepszej edukacji w cyfrowym świecie, „Nowa Szkoła” 2015, nr 2.
 • Myrdzik B., Hermeneutyka – szansa czy zagrożenie dla szkolnej polonistyki, [w:] O narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i językowej, red. M. Sinica, Zielona Góra 1996.
 • Myrdzik B., Rola hermeneutyki w edukacji polonistycznej, Lublin 1999.
 • (Nowe) media. Implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne, red. M. Karwatowska, B. Jarosz, Lublin 2015.
 • Nurczyńska-Fidelska E., Edukacja filmowa na tle kultury literackiej, Łódź 1989.
 • Ogonowska A., Problematyka edukacji medialnej w kontekście wybranych zagadnień pedagogiki krytycznej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2005, nr 1.
 • Ogonowska A., Telewizja w edukacji medialnej, Kraków 2009.
 • Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna. Teoria i rzeczywistość, Kraków 2013.
 • Ohler P., Kognitywna teoria percepcji filmu. Koncepcja przetwarzania informacji, [w:] Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów, red. J. Ostaszewski, Kraków 1999.
 • Rajewicz D., Edukacja przez film, „Polonistyka” 2009, nr 3.
 • Regiewicz A., Dialog filmu z literaturą. Scenariusze lekcji dla liceum i technikum, Gdańsk 2006.
 • Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 1985.
 • Ricoeur P., Interpretacja a refleksja: konflikt hermeneutyczny, „Studia Filozoficzne” 1986, nr 9.
 • Rosner K., Hermeneutyczny model obcowania z tekstem literackim, [w:] Problemy teorii literatury, Seria 4: Prace z lat 1985–1994, wyb. H. Markiewicz, Wrocław 1998.
 • Sawicki M., Hermeneutyka pedagogiczna, Warszawa 1996.
 • Skowronek B., Jak filmoznawca może pomóc szkolnemu poloniście w interpretowaniu tekstów kultury, „Polonistyka” 2008, nr 2.
 • Skowronek B., Kilka uwag o edukacji filmowej (w kontekście kultury partycypacji), „Studia de Cultura” 2014, t. 6.
 • Skowronek B., Kognitywny model identyfikacji w odbiorze dzieła filmowego, „Dot. Comm” 2013, nr 1–2.
 • Sowiński G., Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, Kraków 1993.
 • Ślósarz A., Interpretanty lektur: produkty medialnego przemysłu. Multimedialne moduły tematyczne jako dydaktyczny instrument, Kraków 2018.
 • Ślósarz A., Lektury licealne a kino komercyjne, Kraków 2002.
 • Ślósarz A., Media w służbie polonisty, Kraków 2008.
 • Wachowiak Z., Kilka uwag na temat hermeneutyki w szkole, „Polonistyka” 2000, nr 7.
 • Warmuz-Warmuzińska W., Film jako wychowawca, „Psychologia w Szkole” 2015, nr 2.
 • Wasylewicz M., Czopek J., Miejsce i rola internetu i mediów społecznościowych w przestrzeni edukacyjnej, „Nowa Szkoła” 2016, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2018_3_87-111
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.