PL EN


2019 | 4 |
Article title

Ewaluacja jakościowa w konsensualnym kształceniu humanistycznym

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi eksplikację koncepcji ewaluacji jako kluczowego elementu konsensualnego kształcenia humanistycznego. Została ona zdefiniowana jako systematyczne rozpoznawanie procesu zmian zachodzących na poziomie jednostki i grupy oraz kluczowy element procesu decyzyjnego. Funkcje tak rozumianej ewaluacji to: usprawnianie aktualnie trwających działań, promowanie kompetencji społecznych i wzmacnianie pozytywnych relacji w grupie, budowanie poczucia bezpieczeństwa, utrwalanie efektów współpracy, wskazywanie na użyteczność przyswajanej wiedzy. W sposób skrótowy zostały omówione kolejne etapy procesu konsensualnego podejmowania decyzji oraz adekwatne dla nich pytania ewaluacyjne. Zaprezentowano tzw. matrycę ewaluacji, uwzględniającą – oprócz wspomnianych już elementów – kryteria ewaluacji (adekwatność, bezpieczeństwo, poziom partycypacji, trwałość wiedzy, umiejętności i postaw, pracę afektywną), kluczowe dla każdego etapu pytania, wskaźniki satysfakcji oraz przykładowe narzędzia służące do realizacji celu. Tekst zamyka szczegółowy opis wspomnianych narzędzi ewaluacyjnych.
EN
The article is an explication of the concept of evaluation as a key element of consensual humanistic education. The evaluation is defined as a systematic recognition of the process of changes – at the individual and group level – and a key element of the decision-making process. The functions of the evaluation are: improvement of ongoing activities, promotion of social competences and strengthening of positive relations in the group, building a sense of security, consolidating the effects of cooperation, indicating the usefulness of the acquired knowledge. Next, the author briefly discusses the successive stages of the consensual decision-making process and the evaluation questions that are relevant to them. She presents the so-called “evaluation matrix”, taking into account – in addition to the already mentioned elements – evaluation criteria (adequacy, safety, level of participation, durability of knowledge, skills and attitudes, affective work), key for each stage of the question, satisfaction indicators and examples of tools to achieve the goal. The text closes a detailed description of these evaluation tools.
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkova, B.D. Gołębniak, Wrocław 2010.
 • Bourdieu P., Passeron J.-C., Reprodukcja. Elementy teorii nauczania, Warszawa 1990.
 • Carr W., Filozofia, metodologia i badania w działaniu, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkova, B.D. Gołębniak, Wrocław 2010.
 • Duda M., Neoliberalizm polskich gender studies. Czy to backlash odbiera nam słuchaczki/słuchaczy?, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2016, nr 1.
 • Gender. Kulturowa tożsamość płci. Podręcznik dla trenerów, red. A. Dzierzgowska, P. Skrzypczak, B. Bryła, Warszawa 2005.
 • House E.R., Demokratyzacja ewaluacji, [w:] Ewaluacja w edukacji, red. L. Korporowicz, Warszawa 1998.
 • House E.R., Główne podejścia, [w:] Ewaluacja w edukacji, red. L. Korporowicz, Warszawa 1998.
 • Nevo D., Konceptualizacja ewaluacji edukacyjnej, [w:] Ewaluacja w edukacji, red. L. Korporowicz, Warszawa 1997.
 • Robson P., Projektowanie ewaluacji, [w:] Ewaluacja w edukacji, red. L. Korporowicz, Warszawa 1997.
 • Seeds for Change, Consensus Decision Making, www.seedsforchange.org.uk/consensus.pdf [dostęp: 30.11.2018].
 • Sekutowicz K., Ewaluacja warsztatu, [w:] Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski, red. D. Cieślikowska, M. Branka, Kraków 2010.
 • Simons H., Specyfika i rozwój studiów ewaluacyjnych, [w:] Ewaluacja w edukacji, red. L. Korporowicz, Warszawa 1997.
 • Stoch M., Dydaktyka polonistyczna społecznie zaangażowana – o metodzie projektu grupowego opartego na konsensusie (w druku).
 • Stoch M., Na drodze do upełnomocnienia. Konsensus w humanistyce – wprowadzenie do metody, [w:] Edukacja polonistyczna. Metamorfozy kontekstów i metod, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Lublin 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2019_4_133-146
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.