PL EN


2019 | 4 |
Article title

Ocenianie w szkole wyższej w świetle tekstów prawno-administracyjnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu była odpowiedź na pytanie o miejsce oceny dydaktycznej w systemie edukacji akademickiej (z uwzględnieniem różnych typów dyskursu akademickiego: dydaktycznego i prawno-administracyjnego) oraz o przyczyny trudności związanych z włączeniem nowych praktyk oceniania do dydaktyki akademickiej. Szczegółowa analiza leksykalno-semantyczna i tekstowa dotyczyła trzech terminów specjalistycznych: oceny (wiedzy, umiejętności, kompetencji), weryfikacji (efektów uczenia się), walidacji (kwalifikacji).
EN
The aim of the article was to answer the question about the place of didactic evaluation in the academic education system (taking into account different types of academic discourse: didactic and legal-administrative) and about the reasons for difficulties connected with introducing new evaluation practices into academic teaching. A detailed lexical-semantic and textual analysis concerned three specialist terms: “evaluation” (of knowledge, skills, competencies), “assessment” (of learning outcomes), “validation” (of qualifications).
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Internetowy słownik synonimów, www.synonimy.pl [dostęp: 30.11.2018].
 • Polska Rama Kwalifikacji, https://prk.men.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji-prk [dostęp: 30.11.2018].
 • Polska Rama Kwalifikacji, www.kwalifikacje.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji [dostęp: 30.11.2018].
 • Raporty z wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, www.pka.edu.pl/portfolio-item/baza-ocen [dostęp: 30.11.2018].
 • Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim, www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/regulamin-studiow [dostęp: 30.11.2018].
 • Sławiński S., Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Warszawa 2016, www.kwalifikacje.gov.pl/download/slownik_zsk.pdf [dostęp: 30.11.2018].
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958–1969, https://sjp.pwn.pl/doroszewski [dostęp: 30.11.2018].
 • Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl [dostęp: 30.11.2018]
 • Uchwała nr 126/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016, poz. 64).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668).
 • Wielki słownik języka polskiego, www.wsjp.pl [dostęp: 30.11.2018].
 • www.jasnopis.pl [dostęp: 30.11.2018].
 • www.pka.edu.pl [dostęp: 30.11.2018].
 • www.pka.edu.pl/raporty/2015/08/19/SZCZECIN_po_odpowied.pdf [dostęp: 30.11.2018].
 • www.pka.edu.pl/wzory-i-procedury [dostęp: 30.11.2018].
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
 • Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2019_4_147-161
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.