PL EN


2019 | 4 |
Article title

Czemu służy ocenianie na uczelni – o celach i cechach oceniania z perspektywy studentów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono rozważania związane z funkcjami oceniania w uczelni wyższej. Początkowe pytania o możliwości sprostania zadaniom ewaluacji w kontekście wyznaczanym przez utrwalone praktyki oceniania, zmiany związane z wdrażaniem PRK, a także przez teorię pedagogiczną (ocenianie kształtujące vs sumujące) rozstrzygnięto za pomocą badania sondażowego przeprowadzonego wśród studentów. Ich wypowiedzi, na temat m.in. czytelności systemu oceniania i ustalania jego kryteriów, trafności/przypadkowości, uśredniania ocen w OKM oraz procesualnych cech ewaluacji, prowadzą do wniosku, że studiujący potrafią docenić mierzalność oceniania sumującego (np. egzaminów testowych), ale też zgłaszają postulaty, by wyposażyć weryfikację w cechy oceniania kształtującego, wspierającego ich uczenie się.
EN
The study presents considerations related to functions of evaluation at a university. Initial questions about the possibility of facing the tasks of evaluation in the context determined by: established assessment practices, changes related to the implementation of PRK, pedagogical theory (formative vs summation assessment) were resolved by means of a survey conducted among students. Students’ statements on, i.a., the readability of the assessing system and determining its criteria, relevance/randomness, averaging ratings in the Final Module Evaluation (OKM), processual features of evaluation, lead to the conclusion that students can appreciate the measurability of summative assessment (e.g. of test exam), but also they submit postulates to provide the verification with the features of formative assessment that supports their learning.
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa 2009.
 • Bloom B., Taxonomy of Educational Objectives. The Classification of Educational Goals, New York 1969.
 • Bollaert L., Quality Assurance (Qa) in Europe (2005–2015). From Internal and Institutional to External and International, “Journal of the European Higher Education Area” 2014, No. 3.
 • Brookhart S.M., Editorial, “Educational Measurement: Issues and Practices” 2009, Vol. 28(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.2009.01131.x.
 • Cieśla J., Wabiki na ajbika, „Polityka” 2018, nr 38.
 • Czetwertyńska G., Ocenianie jako nauczanie i uczenie się, „Języki Obce w Szkole” 2015, nr 3.
 • Hattie J., Visible Learning. A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, Routledge 2008.
 • Kennedy D., Writing and Using Learning Outcomes. A Practical Guide, Ireland 2007.
 • Konarzewski K., Dylematy oceniania osiągnięć szkolnych, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1999, nr 2.
 • Lewowicki T., Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej, Rzeszów 1994.
 • Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012, poz. 572).
 • Obwieszczenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego, nr 5B, poz. 134).
 • Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009.
 • Sztumski W., Bezprawie i niesprawiedliwość, „Sprawy Nauki” 2018, nr 4.
 • Szyling G., Obiektywizm i sprawiedliwość – (nie)wygodne kategorie szkolnego oceniania, [w:] Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, red. M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska, Kraków 2013.
 • Szyling G., Pytania o ocenianie w szkole wyższej. Zarys zagadnienia, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2015, nr 16.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668).
 • Zalecenie PE i RE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz.Urz. UE C 111, 6.05.2008, s. 1–7).
 • Załącznik do uchwały nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 roku „Perspektywa uczenia się przez całe życie”, https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/01/plll_2013_09_10zal_do_uchwaly_rm.pdf [dostęp: 1.09.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2019_4_163-178
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.