PL EN


2019 | 4 |
Article title

Ocenianie umiejętności pisania dłuższych wypowiedzi

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy oceniania dłuższych wypowiedzi pisemnych uczniów szkoły podstawowej (do niedawna też gimnazjum). Podkreślono wagę umiejętności pisania i odwołano się do wybranych rozporządzeń ministra edukacji. Ponadto zwrócono uwagę na różnicę między stopniem a oceną i wskazano na potrzebę brania odpowiedzialności za własną naukę przez młodzież. Autorka zaproponowała też metodę mającą włączyć uczniów w proces oceniania ich wypracowań oraz zaprezentowała własne materiały, które mogą stanowić inspirację dla nauczycieli. Poszczególne części opracowania zostały zatytułowane cytatami z pracy Wisławy Szymborskiej.
EN
The article refers to an assessment of longer written statements of pupils in primary school (until recently also junior high school). The author emphasizes the importance of writing skills and directs readers to particular chosen resolutions of the Ministry of Education. Additionally, attention is paid to the differences between the mark and assessment. The author indicates the need of taking responsibility for self-learning by teenagers, and proposes a method of involving young people in the assessment process of their own written works. The author presents her own materials, which may inspire other teachers. Every part of her work starts with quotes from Wisława Szymborska.
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.
 • Bartmiński J., Tokarski R., Językowy obraz świata a spójność tekstu, [w:] Teoria tekstu. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, Wrocław 1986.
 • Black P., Harrison Ch., Lee C., Marshall B., Wiliam D., Jak oceniać, aby uczyć?, Warszawa 2006.
 • Jedliński R., Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową, Kraków 2000.
 • Madejowa M., Sprawdzanie i ocenianie wypracowania szkolnego, [w:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.
 • Madejowa M., Zasady sprawdzania wypracowania szkolnego. Wprowadzenie do tematu, [w:] Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004.
 • Niemierko B., Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym, Sopot 2018.
 • Nowak E., Jak rozwijać i doskonalić uczniowską sprawność tworzenia tekstu – projekt metody pracy, [w:] W trosce o dobrą edukację, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2009.
 • Nowak E., Uczeń – kompetentny twórca tekstu, [w:] Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2010.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 843).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356).
 • Szymborska W., Poczta literacka, czyli jak zostać (lub nie zostać) pisarzem, Kraków 2012.
 • Tokarski R., Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Wrocław 1993.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991, poz. 425).
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 357).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2016, poz. 59).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2019_4_213-232
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.