PL EN


2020 | 5 |
Article title

Poetry and Painting about the Old Age of Women – Poems by Anna Świrszczyńska in Dialogue with Selected Paintings

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ogląd tożsamości starej kobiety na przykładzie utworów Anny Świrszczyńskiej, które porównano z wybranymi pracami malarskimi. Podkreślono, że specyfika kreacji artystycznej poetki, jej sposób prezentacji kobiecego punktu widzenia na wszelkie zjawiska i uczucia, nie prowadziła do negacji rzeczywistości męskiej, lecz stanowiła jej uzupełnienie. Zamierzona interdyscyplinarność dyskursu ma uzasadnienie w przekonaniu, że różnorodność językowego przekazu zwielokrotnia siłę oddziaływania sztuki oraz empatycznie orientuje odbiorców na niepowtarzalność i jednostkowość doświadczenia egzystencjalnej relacji podmiotu ze światem w dziełach sztuki.
EN
The aim of the article is to look at the identity of an old woman on the example of works by Anna Świrszczyńska, which were compared with selected paintings. It was emphasized that the specificity of the poet’s artistic creation, her way of presenting a woman’s point of view to all phenomena and feelings, did not lead to the negation of male reality, but constituted its complement. The intended interdisciplinary nature of discourse is justified by the belief that the diversity of linguistic message multiplies the strength of art’s influence, empathically orientates recipients to the uniqueness as well as the individuality of the subject’s existential relationship with the world in works of art.
Year
Issue
5
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-12-31
Contributors
References
 • Beauvoir, S. de (2007). Druga płeć. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Czyżak, A. (2018). Poetki wobec przemijania. W: J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska, E. Sołtys-Lewandowska (red.), Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet (s. 149–164). Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Dubas, E. (2004). Starość w perspektywie rozwoju, duchowości i edukacji. Geragogiczny przyczynek do refleksji nad starością i starzeniem się człowieka. W: A.E. Wesołowska (red.), Człowiek i edukacja (s. 131–157). Płock: Wydawnictwo Naukowe NOVUM.
 • Eco, U. (2007). Historia brzydoty. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Gajak-Toczek, M. (2012). “Without us dreams couldn’t exist”. Reflection on several poems from the volume “Wystarczy” [Enough] by Wisława Szymborska. Pobrane z: http://socin.mruni.eu/wp-content/uploads/2012/12/E_2012-12-26.pdf [dostęp: 7.10.2019].
 • Gajak-Toczek, M. (2013). A Few Reflections on Life-passing on the Basis of Works by Tadeusz Różewicz and Czesław Miłosz. Žmogus ir žodis / Man and the Word, vol. 15(2), 76–82.
 • Gajak-Toczek, M. (2018). Obraz starości w wybranych tekstach literackich na poziomie szkoły średniej. W: E. Chodźko, P. Szymczyk (red.), Literatura i kultura w życiu człowieka – wybrane motywy (s. 161–172). Lublin: Wydawnictwo Tygiel.
 • Gajak-Toczek, M., Gala-Milczarek, B. (2015). Człowiek stary w mediach – stereotyp a obraz postulowany. W: M. Karwatowska, B. Jarosz (red.), (Nowe) media. Implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne (s. 51–61). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Gajak-Toczek, M., Gala-Milczarek, B. (2017). Edukacja ku starości w kręgu kinematografii polskiej (na wybranych przykładach). W: I. Morawska, M. Latoch-Zielińska (red.), Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych (s. 209–226). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Hillar, M. (1967). Czekanie na Dawida. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.
 • Ingbrant, R. (2018). Kobiecy antyświat w poezji Świrszczyńskiej. W: J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska, E. Sołtys-Lewandowska (red.), Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet (s. 261–270). Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Kłakówna, Z.A. (2016). Akademicki podręcznik myślenia o zawodzie szkolnego polonisty. Język polski. Wykłady z metodyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kraskowska, E. (2015). Poetka i joga. W: J. Grądziel-Wójcik, J. Kaniewski, K. Kwiatkowska, T. Umerle (red.), Laboratorium poezji kobiecej XX wieku (s. 29–41). Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
 • Kwiatkowski, J. (1971). Notatnik. Poezja, nr 7, 100–102.
 • Kwiatkowski, J. (1995). Baba potęgą jest i basta. W: tegoż, Magia poezji (O poetach polskich XX wieku) (s. 373–376). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Legeżyńska, A. (1999). Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne.
 • Legeżyńska, A. (2009). Od kochanki do psalmistki. Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Miłosz, C. (1996). Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Miłosz, C. (2011). Tłumacząc Annę Świrszczyńską na wyspie Morza Karaibskiego. W: tegoż, Wiersze wszystkie (s. 1070–1071). Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Minois, G. (1995). Historia starości: od antyku do renesansu. Warszawa–Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Volumen, Wydawnictwo Marabut.
 • Mizerkiewicz, T. (2007). Nic śmiesznego. Szkice o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Modrak, M. (2015). Obraz kobiecej starości w literaturze i sztuce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum.
 • Nasiłowska, A. (2004). Tożsamość kobieca w poezji polskiej XX wieku: między androgynicznością a esencjalizmem. W: W. Bolecki, R. Nycz (red.), Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury (s. 282–299). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • Olszański, G. (2012). Taka sama w środku. O tomie Jestem baba Anny Świrszczyńskiej. W: tegoż, Apelacje. Szkice o literaturze i przygodach jej twórców (s. 36–62). Mikołów: Instytut Mikołowski.
 • Pieńkosz, K. (1985). Anna Świrszczyńska. Literatura, nr 1, 20–21.
 • Stapkiewicz, A. (2014). Ciało, kobiecość i śmiech w poezji Anny Świrszczyńskiej. Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Stawowy, R. (2004). „Gdzie jestem ja sama”. O poezji Anny Świrszczyńskiej. Kraków: Universitas.
 • Stefaniak-Hrycko, A. (2006). Stare kobiety: problemy z rolą i tożsamością. Teksty Drugie, nr 3, 202–210.
 • Świrszczyńska, A. (1997). Poezja. Warszawa: PIW.
 • Świrszczyńska, A. (2019). Jeszcze kocham. Zapiski intymne. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Tabor, U. (2009). Metafory starości – interpretacja tematu starości w dziełach malarstwa. Chowanna, t. 2(33), 33–47.
 • Uryga, Z. (1996). Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego. Warszawa–Kraków: PWN.
 • Węgrzyniakowa, A. (1995). „Siwa baba i biega”. Ostatnie wiersze Anny Świrszczyńskiej. W: A. Nawarecki, A. Dziadek (red.), Starość. Wybór materiałów z VII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ (s. 124–136). Katowice: Górnośląska Macierz Kultury.
 • Wiśniewski, W. (1986). Szukam człowieka. Rozmowy z pisarzami. Poznań: Krajowa Agencja Wydawnicza.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2020_5_251-264
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.