PL EN


2020 | 5 |
Article title

Some Look at the Formation of the System of Personal Values in Kindergarten through the Prism of the Axiological Approach – Theoretical Aspect of the Problem

Content
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
Проблема формирования ценностей и ценностных отношений ребенка в дошкольном возрасте является важной психолого-педагогической целью. Ценности рассматриваются как руководящие ориентиры, необходимые человеку в качестве отдельной «системы координат» для конкретного оценивания событий, собственных поступков, различных аспектов действительности. Они являются основными составляющими структуры личности, а также культурно-сформированными регуляторами поведения и деятельности. Дошкольный возраст – важный этап в становлении и развитии личности. Это период активного познания себя и мира, освоения базовых ценностей, норм поведения и взаимоотношений. Ценностные отношения рассматриваются как компонент содержания образования, как компонент целостного мировоззрения личности. Сегодня именно аксиология служит методологической основой разработки теории и практики ценностных отношений личности, поскольку является учением о природе ценностей, об их месте в реальности, о структуре ценностного мира.
EN
The problem of the formation of values and value relationships of a child in preschool age is an important psychological and pedagogical goal. Values are considered as guidelines necessary for a person as a separate “coordinate system” for a concrete assessment of events, one’s own actions, and various aspects of reality. They are the main components of the personality structure, as well as culturally-shaped regulators of behavior and activity. Preschool age is an important stage in the formation and development of personality. This is a period of active knowledge of oneself and the world, the development of basic values, norms of behavior and relationships. Value relationships are considered as a component of the content of education, as a component of the holistic worldview of an individual. Today, it is axiology that serves as the methodological basis for the development of the theory and practice of personality value relations, since it is a doctrine of the nature of values, their place in reality, and the structure of the value world.
PL
Problem kształtowania wartości i relacji wartości dziecka w wieku przedszkolnym jest ważnym celem psychologicznym i pedagogicznym. Wartości traktuje się jako wytyczne, które są niezbędne dla człowieka jako odrębny „układ współrzędnych” dla konkretnej oceny wydarzeń, własnych działań i różnych aspektów rzeczywistości. Są one głównymi składnikami struktury osobowości, a także ukształtowanymi kulturowo regulatorami zachowań i aktywności. Wiek przedszkolny to ważny etap w kształtowaniu i rozwoju osobowości. To okres aktywnego poznawania siebie i świata, kształtowania podstawowych wartości, norm zachowania i relacji. Relacje wartości są uważane za składnik treści edukacji, element całościowego światopoglądu jednostki. Dziś to aksjologia służy jako metodologiczna podstawa rozwoju teorii i praktyki relacji wartości osobowości, ponieważ jest to doktryna o naturze wartości, ich miejscu w rzeczywistości i strukturze świata wartości.
Year
Issue
5
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-12-31
Contributors
References
 • Adler, A. (1995). Praktika i teorijaindividual’nojpsihologii. Moskva: Fond «Za ekonomicheskuyu gramotnost».
 • Allport, G.W. (1937). Personality. A Psychological Interpretation. New York: Holt.
 • Antonova, T.V. (2004). Social’naja kompetentnost’ rebenka-doshkol’nika: pokazateli razvitija i metody vyjavlenija. Detskij sad ot A do Ja. № 5, s. 54–69.
 • Berger, P., Lukman, T. (1995). Social’noe konstruirovanie real’nosti. Traktat po sociologii znanija. Moskva: «Medium».
 • Karasova, K.V., Pirozhenko, T.O. (2010). Svit dytiachoi hry. Kyiv: «ShkIlniy svIt».
 • Kobylchenko, V.V. (2015a). Stanovlenie lichnosti doshkol’nika v norme i pri narushenijah zrenija. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing.
 • Kobylchenko, V.V. (2015b). Psykholohichnyi suprovid ditei doshkilnoho viku z porushenniamy zoru: monohrafiia. Poltava: TOV Firma «Tehservis».
 • Mead, G. (1934). Mind, Self and Society. Chicago: University of Chicago Press.
 • Pirozhenko, T.O. (2010). Osobystist doshkilnyka: perspektyvy rozvytku. Ternopil: «Mandrivets».
 • Rogers, C. (1975). Encounter groups. New York: Basic Books.
 • Rokich, M. (1973). Priroda chelovecheskih cennostej. Moskva: Svobodnaja pressa.
 • Seryj, A.V., Janickij, M.S. (1999). Cennostno-smyslovaja sfera lichnosti. Kemerovo: Kemerovskiy gosudarstvennyiy universitet.
 • Slastenin, V.A., Chizhakova, G.I. (2003). Vvedenie v pedagogicheskuju aksiologiju. Moskva: «Akademiya».
 • Tajfel, H. (1982). Social psychology of intergroup relations. Annual Review of Psychology, vol. 33, 1–39.
 • Vygotskij, L.S. (1984). Detskaja psihologija. Moskva: «Pedagogika».
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2020_5_517-527
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.