PL EN


2013 | 25 |
Article title

Концепт ТРУД в белорусском языке по данным лексикографии

Content
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
There is no abstract available for this language
EN
The author makes an attempt to compare the role of the lexical units pratsa and rabota, as well as their derivatives, in the formation of the concept labour in the Byelorussian language. She comes to the conclusion that the main content of the concept arises in the area of overlapping the semantic fields of these lexemes. Labour is a socially useful and officially organized activity which is performed within a certain time period. It should be mentioned that non-manual work is more important. Labour is both the duty of a human being and a means of one’s living arrangements. Although labour and subjects of labour (first of all employees) receive unambiguously positive evaluation, in the semantics of the lexemes being discussed latent negative attitude to heavy and dirty work appears, which often manifests the essence of labour.
PL
Autorka porównuje rolę jednostek leksykalnych praca i rabota a także ich pochodnych w tworzeniu konceptu praca w języku białoruskim. Dochodzi do wniosku, że główna treść pojęcia powstaje w obszarze nakładania się pól semantycznych tych słów. Praca to społecznie użyteczna i oficjalnie zorganizowana działalność, która jest wykonywana w określonym czasie, przy czym praca ręczna jest ważniejsza. Praca jest zarówno obowiązkiem człowieka, jak i możliwością zdobywania środków do życia. Chociaż praca i podmioty pracy (przede wszystkim pracownicy) otrzymują jednoznacznie pozytywną ocenę, to praca w języku białoruskim kojarzy się też z brudem i znojem, i owe negatywne aspekty stanowią istotę pojęcia.
Year
Volume
25
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-01-06
Contributors
References
 • Ânkoŭski Mikalaj A., 1971, Paètyka belaruskich prykazak, Minsk: Vyšèjšaâ škola.
 • Apresân Ûrij D. (red.), 2004, Novyj ob’ăsnitel’nyj slovar’ sinonimov russkogo âzyka, 2 izd., ispr. i dop., Moskva-Vena: Âzyki slavănskoj kul’tury; Venskij slavističeskij al’manach.
 • Baluš Tat’âna V., Čuchanova Anžela V., 2012, Osobennosti konceptualizacii truda (pracy) v naivno kartine mira russkich i belorusov, otražennoj v paremiologii, [v:] Parémie národů slovanských VI, ed. Ljuba Mrověcová, Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, s. 24-29.
 • Bartmiński Jerzy, 2007, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • BNS, 2010, Belaruska-nâmecki sloŭnik, Minsk: Zmicer Kolas.
 • BRS, 2012, Belaruska-ruski sloŭnik, u 3 t., Minsk: Belaruskaâ Èncyklapedyâ.
 • Citova Ala I., 1981, Asacyâtyŭny sloǔnik belaruskaj movy, Minsk: Vydavectva BDU.
 • ÈSBM, Ètimalagičny sloǔnik belaruskaj movy, Minsk: Navuka i tèchnika / Belaruskaâ navuka, 1978 - vydanne pracâgvaecca.
 • Fasmer Maks, 1987, Ètimalogičeskij slovar’ russkogo âzyka, t. 3, Moskva: Progress.
 • Federowski Michał, 1935, Lud Białoruski na Rusi Litewskiej, t. 4, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
 • Gameza Larysa M., Kompleksny leksičny sloŭnik belaruskaj movy (sinonimy, antonimy, paronimy), Minsk: TètraSistèms.
 • Gemkrelidze Tamaz V., Ivanov Vâčeslav Vs., 1984, Indoevropejskij âzyk i indoevropejcy, v 2 t. Tbilisi: Izd-vo Tbilisskogo un-ta.
 • GSBM, Gistaryčny sloŭnik belaruskaj movy, Minsk: Navuka i tèchnika/Belaruskaâ navuka, 1982 - vydanne pracâgvaecca.
 • Jakubowicz Maliola, 2012, Badania etnoligwistyczne a etymologia, „Etnolingwistyka” 24, s. 173-183.
 • Klyška Michas’ K., 1993, Sloŭnik sinanimaŭ i bliskaznačnych sloŭ, Minsk: Vyšèjšaâ škola.
 • Kuleš Ganna I., 2002, Praca - rabota, pracavac’ - rabic’, pracoŭny - rabočy, “Rodnae slova” 7, s. 55-56.
 • Mažèjka Nadzeâ S., 2006, Častotny sloŭnik belaruskaj movy, Mensk: Zorki gor.
 • McMillin Arnold B., 1973, The vocabulary of the byelorussian language in the 19th century, London: The Anglo-Byelorussian Society.
 • Nosovič Ivan I., 1870, Slovar’ belaruskago narečiâ, Sankt-Peterburg: Topografiâ Imperatorskoj akademii Nauk.
 • Popowska-Taborska Hanna, 2012, Rola etymologii w kształtowaniu językowego obrazu świata, „Etnolingwistyka” 24, s. 155-172.
 • Rajzberg Boris A. i dr., 1999, Sovremennyj èkonomičeskij slovar’, 2-e izd., ispr. Moskva: INFRA-M. 479.
 • Sadoŭskaâ Anžalika L. i inš., 2011, Parèmii leksika-semantyčnaga polâ “pracoŭnaâ dzejnasc’ čalaveka ŭ belaruskaj i anglijskaj movach: supastaŭlâl’ny aspekt”, [u:] Pracy kafedry sučasnaj belaruskaj movy, vyp. 10, rѐd. A. Â. Michnevič, Minsk: RIVŠ, s. 80-85.
 • Samusevič Vol’ga M., 2005, Kancèptualizacyâ maŭlenčaj rèčaisnasci ŭ lagasfery belaruskich SMI (daminantnyâ kancèpty), [u:] Žurnalistyka - 2005: na skryžavanni času i prastory, vyp. 7, red. S. V. Dubovik, Minsk: BDU, s. 144-146.
 • Tolstajâ Svetlana M., 2008, Prostranstvo slova. Leksičeskaâ semantika v obščeslavânskoj perspektive, Moskva, Indrik.
 • TSBLM, 2005, Tlumačal’ny sloǔnik belaruskaj litataturnaj movy, Minsk: Belaruskaâ èncyklapedyâ.
 • TSBM, 1980, Tlumačal’ny sloǔnik belaruskaj movy, t. 4, Minsk: Belaruskaâ saveckaâ èncyklapedyâ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2013_25_201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.