PL EN


2017 | 29 |
Article title

Językowo-kulturowy obraz pszenicy (triticum) w języku polskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest rekonstrukcja językowo-kulturowego obrazu pszenicy w języku polskim. Rekonstrukcja ta oparta jest na założeniach tzw. definicji kognitywnej, która wychodzi poza postulaty semantyki strukturalnej, uwzględnia wszystkie składniki konotowane przez wyrażenie językowe, uwzględnia relacje przedmiot – nazwa przedmiotu i nie ma charakteru encyklopedycznego. Podstawę materiałową stanowią dane językowe (słownictwo i frazeologia oraz teksty kliszowane w szerokim wachlarzu gatunków (m.in. zagadki, przysłowia, przepowiednie, pieśni w różnych odmianach gatunkowych, bajki, legendy, pisana poezja chłopska) i „przyjęzykowe” (etnograficzne zapisy wierzeń i praktyk) pochodzące z kartoteki Słownika stereotypów i symboli ludowych, którego tom Rośliny jest obecnie opracowywany.
EN
The reconstruction of the Polish linguo-cultural view of wheat proposed here rests on the principles of the cognitive definition, which goes beyond the tenets of structural linguistics, takes into account all the connotations evoked by a given expression, as well as the relationship between the object’s name and the object itself. It is non-encyclopedic in nature. The data analysed here are of the linguistic type (lexis, phraseology, and stereotypical texts of various genres, such as riddles, proverbs, auguries, songs, tales, legends, written poetry), as well as of the co-linguistic type (ethnographic records of beliefs and practices), and come from the archives of the Dictionary of Folk Stereotypes and Symbols. The dictionary’s volume on plants is now under preparation.
Year
Volume
29
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-03
Contributors
References
 • Literatura
 • Apresjan Jurij, 19741980, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Zofia Kozłowska i Andrzej Markowski, Wrocław 1980; [tytuł oryginału Leksičeskaja semantika. Sinonimičeskie sredstva jazyka, Moskva 1974].
 • Bartmiński Jerzy, 1988, Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji, [w] Konotacja, red. Jerzy Bartmiński, Lublin, s. 169--183.
 • Bartmiński Jerzy, 1993, Styl potoczny, [w] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wrocław, s. 115--134.
 • Bartmiński Jerzy, 2014, Narracyjny aspekt definicji kognitywnej, [w] Narracyjność w języku i kulturze, red. Dorota Filar, Dorota Piekarczyk, Lublin, s. 99--115.
 • Bibliografia adnotowana lubelskiego zespołu etnolingwistycznego (do roku 2009), red. Beata MaksymiukPacek, Stanisława NiebrzegowskaBartmińska, Lublin 2009.
 • Junhua Peng, Dongfa Sun, Eviatar Nevo, 2011, Wild emmer wheat, Triticum dicoccoides, occupies a pivotal position in wheat domestication proces, „Australian Journal of Crop Science” 5(9), s. 1127--1143.
 • Kaczan Anna, 2008, Zboża w ludowym i potocznym językowym obrazie świata Polaków. Praca doktorska napisana w ZTiGWJP, Lublin.
 • Permjakov Grigorij, 1970, Ot pogovorki do skazki. (Zametki po obščej teorii kliše), Moskva.
 • Wierzbicka Anna, 1985, Lexicography and Conceptual Analysis, Karoma.
 • Wierzbicka Anna, 1993, Nazwy zwierząt, [w] O definicjach i definiowaniu, red. Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski, Lublin, s. 251--267.
 • Wierzbicka Anna, 1996, Semantics. Prime and Universals, Oxford; wyd. polskie Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Tłum. Adam Głaz, Krzysztof Korżyk, Ryszard Tokarski, Lublin 2006.
 • Wierzbicka Anna, 1999, Język – umysł – kultura. Wybór prac pod red. Jerzego Bartmińskiego, Warszawa.
 • Wykaz skrótów źródeł
 • Ad Złote – Złote ziarna. Antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej, zebrał, oprac. i posłowiem opatrzył Jan Adamowski, Lublin 1985.
 • Bar Pil – Baranowski Bohdan, Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa 1969.
 • Bar ŚrodP – Baranowski Bohdan, Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski Środkowej, Łódź 1971.
 • Bart PANLub – Lubelskie, t. 4 serii Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, red. Jerzy Bartmiński, cz. 1. Pieśni i obrzędy doroczne, cz. 2. Pieśni i obrzędy rodzinne, cz. 3. Pieśni i teksty sytuacyjne, cz. 4. Pieśni powszechne, cz. 5. Pieśni stanowe i zawodowe, cz. 6. Muzyka instrumentalna. Instrumentarium -- wykonawcy -- repertuar, Lublin 2011.
 • Bart PKL – Bartmiński Jerzy, Polskie kolędy ludowe. Antologia, Kraków 2002.
 • Bart Wąż – Bartmiński Jerzy, Kielak Olga, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, Dlaczego wąż nie ma nóg Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych, Lublin 2015.
 • Bieg Koleb – Biegeleisen Henryk, U kolebki. Przed ołtarzem. Nad mogiłą, Lwów 1929.
 • Chev Dic – Chevalier Jean, Gheerbrant Alain, Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, couturnes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, t. 1--4, Paris 1969.
 • Chęt Kurp – Chętnik Adam, Kurpie, Kraków 1924.
 • Chmiel Księż – Chmielińska Aniela, Księżacy (Łowiczanie), Kraków 1925.
 • De Vries Dic – de Vries Ad, Dictionary of Symbols and Imagery, wyd. 2, Amsterdam--London 1976.
 • Dej Kiel – Dejna Karol, Słownictwo ludowe z terenów województwa kieleckiego i łódzkiego, „Rozprawy Komisji Językowej. Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. 27 (Pos-R), 1981, s. 129--281.
 • Dob Niem – Dobrzyński Walenty, Gwary powiatu niemodlińskiego, cz. 2 Morfologia, teksty gwarowe, Wrocław 1967.
 • Dub Ostr – Dubisz Stanisław, Nazwy roślin w gwarach ostródzkowarmińskomazurskich, Wrocław.
 • Dud Pszcz – Dudek Antoni, Wigilia Bożego Narodzenia na ziemi pszczyńskiej, [w] Z zagadnień etnologii i religioznawstwa, praca zbiorowa pod red. Henryka Zimonia, Warszawa 1986, s. 177--194.
 • Duf SNT – Leon-Dufour Xavier, Słownik Nowego Testamentu, przekład i oprac. polskie Kazimierz Romaniuk, wyd. 2 [oparte na 2. wyd. franc.], Poznań 1986.
 • Dwor Maz – Dworakowski Stanisław, Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią, cz. 1 Zwyczaje doroczne i gospodarskie, Białystok 1964.
 • Dyg Kat – Dygacz Adolf, Pieśni ludowe miasta Katowic. Źródła i dokumentacja, Katowice 1987.
 • El His – Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych, przeł. z franc. Stanisław Tokarski, Warszawa, t. 1 Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, 1988.
 • Encykopedia GW = Encykopedia Gazety Wyborczej, [2005], Kraków.
 • Etnl – „Etnolingwistyka”, red. Jerzy Bartmiński, od 1988-
 • Fisch Lud – Fischer Adam, Lud polski. Podręcznik etnografii Polski, Lwów 1926.
 • Folf Zag – Polskie zagadki ludowe, wybrał i oprac. Sławomir Folfasiński, Warszawa 1975.
 • For Sym – Forstner Dorothea, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. i oprac. [z niem. wyd. 5] Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński, Warszawa 1990.
 • Fran Kal – Frankowski Eugeniusz, Kalendarz obrzędowy ludu polskiego, Warszawa 1928.
 • Gaj Rozw – Gaj-Piotrowski Wilhelm, Kultura społeczna ludu z okolic Rozwadowa, Wrocław 1967.
 • Gier Szczodr – Gierała Zenon, Szczodraki, kusaki, lany poniedziałek… Rok obrzędowy w zwyczajach i podaniach ludowych, Lublin 1989.
 • Glog Pieś – Gloger Zygmunt, Pieśni ludu [zebrał w latach 1861--1891], Kraków 1892.
 • Goł Lud – Gołębiowski Łukasz, Lud polski, jego zwyczaje, zabobony, Warszawa 1983, [wyd. fotooffsetowe z 1830].
 • Górn Malb – Górnowicz Hubert, Dialekt malborski, t. 1, Gdańsk 1967; t. 2, cz. 1, Gdańsk 1973; t. 2, cz. 2, Gdańsk 1974.
 • Herd Lek – Leksykon symboli, oprac. Marianne Oesterreicher-Mollwo, przeł. [z niemieckiego] Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1992, tytuł oryg. Herder Lexicon. Symbole.
 • Jaw Dąbr – Jaworczak Aleksander, Wieś Dąbrówki powiat Łańcut. Z XII tablicami i 15 rycinami, Lwów 1936.
 • K – Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie
 • K 2 San – T. 2 Sandomierskie, 1962, [wyd. fotoofset. z Lud… Serya I (2)…, 1865].
 • K 3 Kuj – T. 3 Kujawy, cz. 1, 1962, [wyd. fotoofset. z Lud… Serya III…, 1867].
 • K 6 Krak – T. 6 Krakowskie, cz. 2, 1963, [wyd. fotoofset. z Lud… Serya VI…, 1873].
 • K 10 Poz – T. 10 W. Ks. Poznańskie, cz. 2, 1963, [wyd. fotoofset. z Lud… Serya X…, 1876].
 • K 11 Poz – T. 11 W. Ks. Poznańskie, cz. 3, 1963, [wyd. fotoofset. z Lud… Serya XI…, 1877].
 • K 15 Poz – T. 15 W. Ks. Poznańskie, cz. 7, 1962, [wyd. fotoofset. z Lud… Serya XV…, 1882].
 • K 16 Lub — T. 16 Lubelskie, cz. 1, 1962, [wyd. fotoofset. z Lud… Serya XVI…, 1883].
 • K 21 Rad – T. 21 Radomskie, cz. 2, 1964, [wyd. fotoofset. z Lud… Serya XXI…, 1888].
 • K 24 Maz – T. 24 Mazowsze, cz. 1, 1963, [wyd. fotoofset. z Mazowsze. Obraz etnograficzny skreślił…, t. 1 Mazowsze polne, 1885].
 • K 27 Maz – T. 27 Mazowsze, cz. 4, 1964, [wyd. fotoofset. z Mazowsze. Obraz…, t. 4 Mazowsze stare. Mazury. Kurpie, 1888].
 • K 28 Maz – T. 28 Mazowsze, cz. 5, 1964, [wyd. fotoofset. z Mazowsze. Obraz…, t. 5 Mazowsze stare. Mazury. Podlasie, 1890].
 • K 40 MazP – T. 40 Mazury Pruskie, z rękopisów oprac. Władysław Ogrodziński, Danuta Pawlak, red. Danuta Pawlak, 1966.
 • K 44 Gór – T. 44 Góry i Podgórze, cz. 1, z rękopisów oprac. Zbigniew Jasiewicz, Danuta Pawlak, red. Elżbieta Miller, 1968.
 • K 46 Ka-S – T. 46 Kaliskie i Sieradzkie, z rękopisów oprac. Jarosław Lisakowski, Walerian Sobisiak, red. Danuta Pawlak, Agata Skrukwa, 1967.
 • K 48 Ta-Rz – T. 48 Tarnowskie-Rzeszowskie, z rękopisów oprac. Józef Burszta, Bogusław Linette, red. Józef Burszta, 1967.
 • K 73 Krak 2 – T. 73II Krakowskie, suplement do tomów 5--8, Poznań 2005.
 • Karł SJP – Karłowicz Jan, Kryński Adam, Niedźwiedzki Władysław, Słownik języka polskiego, t. 1--8, Warszawa 1952--1953, wyd. fotooffset. z 1900--1927 r.
 • Kaz Nuty 1994 – Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych Kazimierz 1994, zebrał i zred. Jan Adamowski, Lublin--Kazimierz 1995.
 • Kaz Nuty 1995 – Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych Kazimierz 1995, wybór i redakcja Jan Adamowski, Lublin--Kazimierz 1996.
 • Kemp SInd – Kempiński Andrzej M., Słownik mitologii ludów indoeuropejskich, Poznań 1993.
 • Kon WiM – Bajki Warmii i Mazur, red. Halina Koneczna, Wanda Pomianowska, Kraków 1956.
 • Kop SSym – Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Warszawa 1990.
 • Kot Las – Kotula Franciszek, Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków i Podgórzan, Lublin 1969.
 • Kot San – Kotula Franciszek, Z Sandomierskiej Puszczy. (Gawędy kulturalno-obyczajowe), Kraków 1962.
 • Kot Urok – Kotula Franciszek, Przeciw urokom. Wierzenia i obrzędy u Podgórzan, Rzeszowiaków, Lasowiaków, Warszawa 1989.
 • Krz PBL – Krzyżanowski Julian, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, wyd. 2 rozszerzone, Wrocław t. 1 1962, t. 2 1963.
 • Krzyż WiM – Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak, Warmia i Mazury. Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, cz. 3 Pieśni zalotne i miłosne, Warszawa 2002.
 • Kuk Kasz – Kaszubi bytowscy. Zarys monografii etnograficznej, Gdynia 1968.
 • Kul Kosz – Stare i nowe w kulturze wsi koszalińskiej, red. Józef Burszta, Poznań 1964.
 • Kul Rop – Nad rzeką Ropą. Zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego, red. Roman Reinfuss, Kraków 1965.
 • Kul Wiel – Kultura ludowa Wielkopolski, red. Józef Burszta, Poznań, t. 2 1964, t. 3. 1967.
 • Kutrz Kurp – Kurpie – Puszcza Zielona, red. Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Wrocław, t. 2 1964.
 • Lin SJP – Linde Samuel Bogumił, Słownik języka polskiego, t. 1--6. Warszawa 1951. wyd. 3. fotooffset. wg wyd. 2 z 1854--1860.
 • LL – „Literatura Ludowa”, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, od 1957-
 • Lud – „Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”, od 1895-
 • Lur Słow – Lurker Manfred, Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. z niem. Kazimierz Romaniuk, [z. 3. wyd. niem. 1987], Poznań 1989.
 • Łęga Malb – Łęga Władysław, Ziemia Malborska. Kultura ludowa, Toruń 1933.
 • ŁSE – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, R. 1--53, 1959- 2014.
 • MAAE – „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne wydawane staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie”, T. I-XIV, 1896--1919.
 • MAGP – Mały atlas gwar polskich, oprac., przez [t. 1--3] Pracownię Dialektologiczną Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie, [t. 4--13] Pracownię Atlasu i Słownika Gwar Polskich Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie, t. 1--2 pod kier. Kazimierza Nitscha, Wrocław-Kraków 1957--1959, t. 3--8 red. Mieczysław Karaś, Zofia Stamirowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1960--1965, t. 9--13 pod kier. Mieczysława Karasia, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966--1970.
 • Mosz Kul – Moszyński Kazimierz, Kultura ludowa Słowian, Kraków, cz. 1 1929, cz. 2, z. 1 1934, z. 2 1939.
 • Nieb Pol – Niebrzegowska Stanisława, Polski sennik ludowy, Lublin 1996.
 • Nieb Przes – Niebrzegowska Stanisława, Przestrach od przestrachu. Rośliny w ludowych przekazach ustnych, Lublin 2000.
 • Niew Prow – Niewiadomski Donat, Prowadź nas w jasność. Antologia ludowej liryki religijnej, Lublin 1994.
 • Nitsch Pół – Północnopolskie teksty gwarowe od Kaszub po Mazury (z mapką), red. Kazimierz Nitsch, Kraków 1955.
 • Nitsch Tek – Nitsch Kazimierz, Wybór polskich tekstów gwarowych, Warszawa 1960.
 • NKPP – Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, w oparciu o dzieło Samuela Adalberga opracował Zespół Redakcyjny pod kierunkiem Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa, t. 1 – 1969, t. 2- 1970, t. 3 – 1972, t. 4 – 1978.
 • Oles Lub – Olesiejuk Feliks, Obrzędy weselne w Lubelskiem. Materiały etnograficzne do badań nad obrzędowością weselną, Wrocław 1971.
 • Or L – „Orli Lot”. Organ kół krajoznawczych młodzieży Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, t. 1--24, 1920--1950.
 • Pal Zer – Paluch Adam, Zerwij ziele z dziewięciu miedz…, Wrocław 1989.
 • Pau Gal – Pauli Żegota, Pieśni ludu polskiego w Galicji, red. Helena Kapełuś, Wrocław 1973, [wyd. fototypiczne z pierwodruku z 1838 r.].
 • Pelc SGLub – Pelcowa Halina, Słownik gwar Lubelszczyzny, t. 1 Rolnictwo. Narzędzia rolnicze. Prace polowe. Zbiór i obróbka zbóż, Lublin 2012.
 • Peł Dem – Pełka Leonard, Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987.
 • Pęk Biłg – Pękalski Michał, Materiały do magii, przesądów i wróżb w Biłgorajskim, „Studia i Materiały Lubelskie. Etnografia 2”, 1967, s. 233--240.
 • Pieś Śl – Pieśni ludowe z polskiego Śląska, wydali i komentarzem zaopatrzyli Józef Ligęza i Stefan Marian Stoiński, t. 2, Kraków 1938.
 • Pig Wyb – Pigoń Stanisław, Wybór pisarzy ludowych, cz. 1 Pamiętnikarze i publicyści, Wrocław 1947, cz. 2 Poeci i gawędziarze, Wrocław 1948.
 • Plesz Międz – Pleszczyński Adolf, Bojarzy międzyrzeccy. Studium etnograficzne, Warszawa 1892.
 • Poc Poez – Pocek Jan, Poezje, wybór, wstęp i oprac. Alina Aleksandrowicz, Lublin 1980.
 • Pol Rud – Polaczek Stanisław, Wieś Rudawa. Lud, jego zwyczaje, obyczaje, obrzędy, piosnki, powiastki i zagadki, Warszawa 1892.
 • Pośp Śląsk – Pośpiech Jerzy, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole 1987.
 • PSL – „Polska Sztuka Ludowa”, od 1947--
 • PSWP Zgół – Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1--50, red. Halina Zgółkowa, Poznań 1994--2005.
 • Recz Śląsk – Reczek Stefan, Ze studiów nad śląskim słownictwem rolniczym, „Prace i Materiały Etnograficzne” nr 23, Wrocław 1964, s. 525--589.
 • Rog Wag – Rogowska-Cybulska Ewa, Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw, Gdańsk 2005.
 • Sędz Prasł – Sędzik Władysław, Prasłowiańska terminologia rolnicza. Rośliny uprawne. Użytki rolne, Wrocław 1977.
 • SGP PAN – Słownik gwar polskich, oprac. przez Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie pod kier. Mieczysława Karasia, [od t. 2] Jerzego Reichana, [od. t. 6 Joanny Okoniowej], Wrocław--Kraków, t. 1 1982–.
 • SGP PANK – Materiały z kartoteki Słownika gwar polskich, dostępnej w Repozytorium Cyfrowym Polskich Instytutów Naukowych pod adresem httprcin.org.pldlibrapublication37156.
 • SGŚ Wyd – Słownik gwar śląskich, red. naukowa Bogusław Wyderka, Opole, t. 1 2000–.
 • SJP Dor – Słownik języka polskiego, t. 1--11, red. Witold Doroszewski, Warszawa 1958--1969.
 • Slav Tol – Slavjanskie drevnosti. Ètnolingvističeskij slovar’, red. Nikita I. Tolstoj, Moskva, t. 1–6, 1995--2013.
 • SLSJ – Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, red. Jerzy Bartmiński, Wrocław 1980.
 • SPXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, oprac. przez Instytut Badań Literackich PAN, Wrocław--Warszawa--Kraków, red. Maria Renata Mayenowa, zast. red. Franciszek Pepłowski, t. 34, 2010.
 • S SFr – Skorupka Stanisław, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1--2, Warszawa 1967--1968.
 • SSiSL – Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora Stanisława Niebrzegowska (od cz. 3. – Niebrzegowska-Bartmińska), t. 1 cz. 1. Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996; cz. 2. Ziemia, woda, podziemie, Lublin 1999; cz. 3. Meteorologia, Lublin 2012; cz. 4. Świat, światło, metale, Lublin 2012.
 • SSSł – Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku w. XII, t. 7, cz. 1, red. Gerard Labuda, Zdzisław Stieber, Wrocław--Warszawa--Kraków--Gdańsk--Łódź 1982.
 • Stel Pom – Stelmachowska Bożena, Rok obrzędowy na Pomorzu, Toruń 1933.
 • Stoin Żyw – Pieśni żywieckie, zebrał Stefan M. Stoiński, Kraków 1964.
 • SWJP Dun – Słownik współczesnego języka polskiego, red. Bogusław Dunaj, Warszawa 1996.
 • Sych SGKasz – Sychta Bernard, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 1–7, Wrocław 1967--1976.
 • Szcz Ant – Szczawiej Jan, Antologia współczesnej poezji ludowej, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1972.
 • Szym Podl – Szymańska Janina, Podlasie, cz. 1 Teksty pieśni obrzędowych, cz. 2 Teksty pieśni powszechnych, Warszawa 2012.
 • Święt Nadr – Świętek Jan, Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnię). Obraz etnograficzny, Kraków 1893.
 • TN – Materiały terenowe zebrane w Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS, po skrócie TN podano miejscowość i rok nagrania.
 • Udz Biec – Udziela Seweryn, Ziemia Biecka. Lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim, Nowy Sącz 1994.
 • USJP Dub – Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1--6, red. Stanisław Dubisz, Warszawa 2003.
 • Unt Żyd – Unterman Alan, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, z angielskiego przełożyła Olga Zienkiewicz, Warszawa 1994.
 • Was Jag – Wasilewski Zygmunt, Jagodne (wieś w pow. łukowskim gm. Dąbie). Zarys etnograficzny, Warszawa 1889.
 • Wiet SPog – Wietrzyk Aleksander, Słownik gwary Pogórzan (z okolic Gorlic), Kraków 2011.
 • Wisła – „Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny”, t. 1--21, 1887--1916.
 • Wit Baj – Witkoś Stanisław, Bajdy i Moderówka, Poznań 1977.
 • WEP PWN – Wielka Encyklopedia PWN, t. 1--31, Warszawa 2001--2005.
 • Wört Hoff – Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, herausgegeben unter besonderer Mitwirkung von E. Hoffmann-Krayer und Mitarbeit zahlreicher Fachgenossen von Hanns Bächtold-Stäubli, Berlin und Leipzig, bd. 9 1938--1941.
 • Zdan SJP – Słownik języka polskiego obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z języków obcych […], wypracowany przez Aleksandra Zdanowicza, Michała Bohusza-Szyszkę, Januarego Filipowicza, Waleriana Tomaszewicza, Floriana Czeplińskiego i Wincentego Korotyńskiego, z udziałem Bronisława Trentowskiego, cz. 1--2 Wilno 1861.
 • Zow Bib – Zowczak Magdalena, Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej, Wrocław 2000.
 • ZWAK – „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej wydawany staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności”, t. I--XVIII, 1877--1895.
 • Żajw Ukr – Žajvoronok Vitalij, Znaki ukrajins'koji etnokul'turi. Slovnik-dovidnik, Kijiv 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2017_29_85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.