PL EN


2019 | 31 |
Article title

Swoi, inni i obcy w łemkowskich narracjach tożsamościowych: Małgorzata Misiak, Między Popradem a Osławą. Tożsamość kulturowo-językowa Łemków w ujęciu etnolingwistycznym, Wrocław: Wydawnictwo „Profil” 2018, 272 s.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
Year
Volume
31
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-11
References
 • Bartmiński Jerzy, 2005, Koncepcja językowego obrazu świata w programie slawistycznych badań porównawczych, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” t. 40, Warszawa, s. 259-280.
 • Bartmiński Jerzy, 2006a, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.
 • Bartmiński Jerzy, 2006b, Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, [w:] JWP, s. 8-35.
 • Bartmiński Jerzy, 2007, Stereotypy mieszkają w języku, Lublin.
 • Bartmiński Jerzy, Chlebda Wojciech, 2008, Jak badać językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów?, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 20, s. 11-27.
 • Bartmiński Jerzy, Lappo Irina, Majer-Baranowska Urszula, 2002, Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 14, s. 105-151.
 • Chlebda Wojciech, 2010, W poszukiwaniu językowo-kulturowego obrazu świata Słowian, [w:] Etnolingwistyka a leksykografia. Tom poświęcony Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu, red. Wojciech Chlebda, Opole, s. 7-20.
 • Chlebda Wojciech, 2014, O potrzebie mapowania polskiej pamięci/niepamięci zbiorowej, [w:] Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości, t. 3. Narracja i pamięć, red. Ewa Golachowska, Anna Zielińska, s. 39-47.
 • Chlebda Wojciech, 2019, Z katalogu zadań pamięcioznawczych, „Stylistyka” 28.
 • Dudra Stefan, 2010, Łemkowie, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, red. Stefan Dudra, Bernadetta Nitschke, Kraków, s. 256-287.
 • Gajda Stanisław 2008, Słowiańskie dyskursy tożsamościowe, [w:] Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, red. Stanisław Gajda, Opole, s. 7-17.
 • Hajduk-Nijakowska Janina, 2016, Doświadczanie pamięci. Folklorystyczny kontekst opowieści wspomnieniowych, Opole.
 • JWP – Język – wartości – polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2006.
 • Misiak Małgorzata, 2006, Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie, Wrocław.
 • Misiak Małgorzata, 2015, Koncept DOM w etnolekcie łemkowskim, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, red. Jerzy Bartmiński, Iwona BielińskaGardziel, Beata Żywicka, Lublin, s. 207-235.
 • Misiak Małgorzata, 2017, Dom w świetle badań ankietowych w etnolekcie łemkowskim, [w:] Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych, red. Iwona Bielińska-Gardziel, Małgorzata Brzozowska, Beata Żywicka, Przemyśl, s. 76-80.
 • Misiak Małgorzata, 2018, Między Popradem a Osławą. Tożsamość kulturowo-językowa Łemków w ujęciu etnolingwistycznym, Wrocław.
 • Misiak Małgorzata, Elżbieta Skibińska, 2007, Języki mniejszości etnicznych a przekład. Wokół polskich i francuskich przekładów poezji łemkowskiej, „Teksty Drugie” 4, s. 73-95.
 • Niewiara Aleksandra, 2009, Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej, Katowice.
 • Tambor Jolanta, 2008, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2019_31_322
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.