PL EN


2016 | 71 |
Article title

J. Sperka, Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401), wyd. 2 popr. i uzup., Wydawnictwo Avalon, Kraków 2016, ss. 411

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
EN
Year
Volume
71
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-07-19
Contributors
References
 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, t. 7, wyd. O. Pietruski, X. Liske, Lwów 1878, nr 11.
 • Antoniewicz M., De colloquio in Radomsko per regnicolas habito – czyli o wiecu rycerstwa polskiego w Radomsku u zarania wielkiego bezkrólewia, [w:] Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, red. A. Stroynowski, Warszawa 2013, s. 75–102.
 • Archiwum Państwowe w Toruniu, Katalog I, nr 785, 1180 (1421 r.).
 • Biblioteka XX. Czartoryskich, Dokumenty pergaminowe, nr 207.
 • Biblioteka XX. Czartoryskich, Teki Naruszewicza, t. 8, k. 665v.
 • Codex diplomaticus Prussicus, Hrsg. J. Voigt, Bd. 6, Königsberg 1861, nr 88.
 • Franciscani Thorunienses Annales Prussici (941–1410), Hrsg. E. Strehlke, [w:] Scriptores rerum Prussicarum, Hrsg. T. Hirsch, E. Strehlke, M. Töppen, Bd. 3, Leipzig 1866.
 • Joannis de Czarnkow Chronicon Polonorum, wyd. J. Szlachtowski, [w:] Monumenta Poloniae historica, t. 2, wyd. A. Bielowski, Lwów 1872, s. 754–755.
 • Kucharski G., Dokument pełnomocników Władysława Jagiełły w sprawie ustalenia miejsca i terminu rokowań z zakonem krzyżackim z 1388 roku, [w:] Historia bliższa i dalsza: polityka, społeczeństwo, wojskowość. Studia z historii powszechnej i Polski, red. S. Kowal, G. Kucharski, M. Walczak, Poznań 2001.
 • Laberschek J., „Roczniki Historyczne” 2012, R. 78, s. 299–304.
 • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, editio altera, t. 2, wyd. 1, Zakrzewski, Poznań 1892.
 • Nowacki W., Śląsk a Królestwo Czeskie w dobie jednoczenia państwa polskiego. Obszar wpływów – lenno – kraj koronny, [w:] Wielkopolska – Polska – Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Z. Górczak, J. Jaskulski, Poznań 2009, s. 227–255.
 • Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370–1401. Studium o elicie władzy w relacjach z monarchą, Katowice 2006.
 • Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525, bearb. E. Joachim, W. Hubatsch, Bd. 2, Göttingen 1948, nr 1326.
 • Regesten zu den Briefregistern des Deutschen Ordens: die Ordensfolianten 2a, 2aa und Zusatzmaterial, Hrsg. S. Kubon, J. Sarnowsky, Göttingen 2012, nr 80.
 • Sochacka A., Stefan biskup chełmski (1383–1416/1417), [w:] Polski słownik biograficzny, red. A. Romanowski, t. 43, Kraków 2005.
 • Sperka J., Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401), Kraków 2012.
 • Sperka J., Wojny Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem (1391–1396), wyd. 2, Cieszyn 2007.
 • Szybkowski S., Krzyżacy i ich dobrzyńscy poplecznicy w latach 1405–1413. Z badań nad polsko-pruskimi związkami transgranicznymi na początku XV w., „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2010, nr 3, s. 281–298.
 • Szyszka J., Formowanie się i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku, Kraków 2016.
 • Trawka R., Dokument Władysława Opolczyka dla najstarszego lwowskiego szpitala, [w:] Ecclesia – Regnum – Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, red. S. Gawlas [et al.], Warszawa 2014, s. 248–249.
 • Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII–XV wieku. Spisy, oprac. J. Bieniak, S. Szybkowski, red. A. Gąsiorowski (seria: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, t. 6, z. 1), Kórnik 2014.
 • Wieczorek M., „Kwartalnik Opolski” 2012, nr 1, s. 135–138.
 • Wójcikowska E., „Nowy Słupnik” 2014, nr 1, s. 147–152.
 • Wróbel D., Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły, Lublin 2016.
 • Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 4, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś, Wrocław 1969, nr 1026.
 • Zyglewski Z., Monarcha a klasztor w Polsce późnego średniowiecza, Bydgoszcz 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_f_2016_71_227
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.