PL EN


2016 | 71 |
Article title

Громадсько-політична діяльність Михайла Грушевського в Галичині в оцінках сучасників

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
Стаття присвячена рецепції громадсько-політичної діяльності М. Грушевського в Галичині в інтелектуальному просторі Центрально-Східної Європи. Виокремлено найбільш дражливі для сучасників моменти громадської праці вченого. З‘ясовано, що такими були його заходи щодо розбудові галицького шкільництва, спроби деідеологізувати діяльність НТШ (Науко́ве товари́ство ім. Шевче́нка) та надати їй академічного характеру, намагання переформатувати східно-галицький політичний простір. Підсумовано, що ініційовані М. Грушевським дискусії сприяли модернізації українського громадсько-політичного руху в Галичині на зламі ХІХ–ХХ століть.
EN
The article is dedicated to the reception of Hrushevsky’s socio-political activities in Galicia – intellectual space in Central and Eastern Europe. There have been highlighted the most sensitive points of the scientist’s community work. It has been found out that these were his measures of founding the Galician schooling as well as attempts to get rid of ideology in SSS activity and cultivate its academic nature and  shape the East Galician political space. It has been summed up that Hrushevsky initiated discussions which contributed to the modernization of Ukrainian political movement in Galicia at the turn of the 19th and 20th centuries.
Year
Volume
71
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-07-19
Contributors
References
 • Dybowski B., Z powodu artykułu prof. Hruszewskiego, „Słowo Polskie” 1906 (22–23 sierpnia).
 • F.K., Z prasy ruskiej, „Świat Słowiański” 1907, R. 3 (luty).
 • Kulczycki L., Ugoda Polsko-Ruska, Lwów 1912.
 • Rawita-Gawroński F., Kwestya ruska wobec Austryi i Rosyi, „Świat Słowiański” 1912, R. 8 (sierpień – wrzesień).
 • Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności Akademii od maja 1894 roku do maja 1895 roku, „Rocznik Zarządu Akademii Umijętności w Krakowie” 1895.
 • Барвінський О., В справі катедри рускої істориї, «Руслан» 1898, ч. 141.
 • [Барвінський О.], Справа приватних гімназій (з нагоди статї проф. Грушевского: Щож далї? в І. кн. Лїтерат. наук. Вістника за 1905), «Руслан” 1905, ч. 84.
 • Барвінський О., Україна а Галичина й Буковина, «Руслан» 1907, ч. 1, 2, 4–5.
 • Барвінський О., Шестилітє кацапсько-народовської консолідації, «Руслан» 1899, ч. 35–46.
 • Борковський A., В справі закладання приватних руских гімназій, «Дїло» 1905, ч. 9.
 • Винар Л., Михайло Грушевський і наукове Товариство імені Тараса Шевченка (1892–1930), Мюнхен 1970.
 • Винар Л., Пшеничний Є., Передмова, [в:] М. Грушевський, Наша політика, Дрогобич 2003.
 • Горинь В., Михайло Грушевський і конфлікти в Науковому Товаристві ім. Т. Шевченка, «Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: зб. наук. праць», Л., 1995, вип. 2.
 • Грицак Я., Конфлікт 1913 року в НТШ: причини і причинки, «Український історик» 1991–1992, № 3–4.
 • Грушевський М., Галичина і Україна, [в:] М.С. Грушевський, твори: У 50 т.; / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич [et al.]; Голов. ред. П. Сохань, Львів: Світ, 2002, т. 1: Серія «Суспільно–політичні твори (1894–1907)».
 • Грушевський М., Наша політика, Дрогобич 2003.
 • Грушевський М., Наша політика, Львів 1911.
 • Грушевський М.С., Автобіографія, 1906, [в:] Великий Українець: Матеріали з життя та діяльності М.С. Грушевського, Київ 1992.
 • Грушевський М.С., Автобіографія, 1926, [в:] Великий Українець: Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського, Київ 1992.
 • Грушевський M.C., Як мене спроваджено до Львова, «Діло» 1898, ч. 137.
 • Дорошенко Д., Мої спогади про давнє минуле, Вінніпег 1949.
 • З “Наукового товариства ім. Шевченка“ у Львові, написав і видав М.Павлик, Львів 1905.
 • Інститут літератури НАН України ім. Т. Шевченка, ф. 135, спр. 24, 36, 38, 39, 46, 48.
 • Левицький К., Борба за народний театр, «Дїло» 1905, ч. 30.
 • Лист проф. Грушевського до декана Твардовського зараз по інциденті з дня 11 сього місяця, [в:] М.С. Грушевський, твори: У 50 т. Л.: Світ, 2002, т. 1: Сер. «Суспільно-політичні твори (1894–1907)».
 • Листування Михайла Грушевського, т. 1, Київ–Нью-Йорк–Париж–Львів–Торонто 1997.
 • Листування Михайла Грушевського, т. 2, Київ–Нью-Йорк–Париж–Львів–Торонто 2001.
 • Листування Михайла Грушевського, т. 3, Київ–Нью-Йорк–Париж–Львів–Торонто 2006.
 • Лозинський М., Життє і діяльність Івана Франка, «Вісник СВУ», ч. 155.
 • Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, відділ рукописів, № 2483, п. 149.
 • Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, відділ рукописів, ф. 11, № Барв. 3, п. 1.
 • Музичук О.В., Звинувачується у шпигунств… (Невідомі джерела до біографії М. С. Грушевського), «Архіви України» 1991, № 5–6.
 • Н.М. [Молчановский Н.], [Рецензія] Записки наукового товариства імені Шевченка, т. ХIV, «Киевская Старина» 1897, т. 57.
 • „Не маю іншого, більшого інтересу ніж добро свого народу” [Листи М. Грушевського до О. Барвінського]. Передм., публ. та прим. Л.Зашкільняка, «Пам’ять століть» 1996, № 2.
 • Об «украинском» университете, «Галичанин» 1910, ч. 114.
 • Перед Загальними зборами Наукового Товариства ім. Шевченка, [в:] M. Грушевський, Наша політика, Дрогобич 2003.
 • Пшеничний Є., „…Щадіть цензорського олівця”: до історії появи статті С. Томашівського „Наша політика”, «Український історик» 1991–1992, № 3–4.
 • Расевич В., Еволюція поглядів Михайла Грушевського в перший рік після прибуття до Львова, [в:] Михайло Грушевський і Львівська історична школа: матеріали конф., Нью-Йорк–Львів 1995.
 • Томашівський С., Наша політика і професор Грушевський, Львів 1911.
 • [Томашівський С.], Наша політика і професор Грушевський. Ґльосси до брошури проф. М. Грушевського, [в:] М. Грушевський, Наша політика, Дрогобич 2003.
 • Труш І., Новий театральний будинок і вигляди на будуче, «Артистичний Вістник» 1905, ч. 5.
 • Труш І., Проект українського театру у Львові, «Артистичний Вістник» 1905, ч. 2–3.
 • Франко І., Замість дискусії – цьвітки полеміки, «Літературно-науковий вістник» 1905, кн. 3.
 • Франко І., Зібрання творів: У 50-ти томах, т. 49, Київ 1986.
 • Франко І., Зібрання творів у 50-ти томах, т. 50, Київ 1987.
 • Франко І., Львівський театр і народна честь, «Літературно-науковий вістник» 1905, кн. 2.
 • Центральний державний історичний архів України у Львові, ф. 309, оп. 1, спр. 34.
 • Центральний державний історичний архів України у м. Київ, ф. 1235, оп. 1, спр. 273.
 • Чернецький С., Дещо про теперішній стан галицько-руського театру, «Літературно-науковий вістник» 1905, кн. 4.
 • Чикаленко Є.Х., Щоденник 1907–1917, Львiв 1931.
 • Щоденники М.С. Грушевського (1904–1910 рр.), «Київська старовина» 1995, № 1.
 • Якъ мене спроваджено до Львова / Новинки, «Галичанинъ» 1898, ч. 140.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_f_2016_71_65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.