PL EN


2019 | 74 |
Article title

Miecz – broń która opowiada, głos do dyskusji nad Epitafium Jana z Jeřeně

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article extends contemporary discussion about the Epitaph of Jan z Jeřeně and argues that these two male saints who are traditionally referred to as Bartoloměj and Tomáš don’t have to be the only interpretation here. Simultaneously it shows us the basic need to deal with the concrete objects displayed. These can essentially influence the narrative potential of the artwork. This study points out the desirable multidisciplinary approach that is being demonstrated here by an example of a type of an object (falchion) in relation to a medieval art of Central Europe.
PL
Artykuł odnosi się do współczesnej dyskusji na temat Epitafium Jana z Jeřeně i dowodzi, że dwaj święci mężczyźni których wymienia przekaz, a których tradycyjnie identyfikuje się z Bartłomiejem i Tomaszem, nie muszą być tak identyfikowani. Jednocześnie pokazuje podstawową potrzebę radzenia sobie ze zwizualizowanymi obiektami. Ich interpretacje mogą zasadniczo wpływać na potencjał narracyjny dzieła. Artykuł wskazuje na konieczność multidyscyplinarnego podejście do tego rodzaju przekazów. Zostało to wykazane na przykładzie pewnego typu miecza (falchion) w kontekście sztuki średniowiecznej Europy Środkowej.
Year
Volume
74
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-30
Contributors
References
 • Chronicon pictum, Marci De Kalt De gestis Hungarorum ab origine gentis ad a. 1330, Országos Széchényi Könyvtá, Budapest 2003
 • C. Beneš – O. Gamber, Ochrané zbraně: České vydání, Graz 1972
 • W. Boeheim, Handbuch der Waffenkunde, Leipzig 1890.
 • I. Dubec, Válečné a turnajské erbovní odění v 1. polovině 14. století, in: Sborník semináře historie odívání, Zlín 2009, p. 81–104.
 • E.-E. V. le Duc, Dictionnaire raisonné du mobilier francais V, Paříž 1874,
 • A. Demmin, Encyklopädie der Waffenkunde, Leipzig 1893, W. Boeheim, Handbuch der Waffenkunde, Leipzig 1890.
 • J. Durdík, Husitské vojenství, Praha 1953
 • J. Fajt (ed.), Karel IV. Císař z boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků, Praha 2006.
 • P. Francastel, Figura a místo - vizuální řád v italském malířství v 15. století, Praha 1984.
 • J. Gebauer, Legendový příběh sv. Doroty v literatuře české a staročeská píseň ku sv. Dorotě, Praha 1878.
 • A. Kadlec, Zbraně a zbroj v deskové malbě doby vlády Václava IV., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filosofická fakulta, Ústí nad Labem 2013
 • P. Klučina – A. Romaňák, Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby 5.–17. stol., Praha 1983.
 • P. Klučina, Zbroj a zbraně - Evropa 6.–17. století, Praha - Litomyšl 2004
 • L. Křížek – J. K. Z. Čech, Encyklopedie zbraní a zbroje, Praha 1997.
 • A. Matěječek, Česká malba gotická. Deskové malířství 1350-1450, Praha 1938.
 • E. Panofski, Význam ve výtvarném umění, Praha 1981.
 • J. Petráň, Dějiny hmotné kultury I, Praha 1985.
 • T. Ptáčková, Původ názvů středověkých zbraní používaných v Čechách a na Moravě (zbraně chladné – sečné a bodné) (Bakalářská práce), Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Brno 2010.
 • J. Royt, Mistr Třeboňského oltáře, Praha 2013
 • J. Royt, Slovník biblické ikonografie, Praha 2007,
 • J. Royt, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002.
 • F. Šmahel, Diví Lidé (v imaginaci) pozdního středověku, Praha 2012, s. 123–124.
 • O. Schmidt, Topografie kostelní sítě na území plzeňského děkanátu do doby husitské, Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Brno 2012.
 • J. Šach, Chladné zbraně, Praha 2004, s. 34; P. Žákovský, Tesáky; E. Wágner, Sečné a bodné zbraně, České Budějovice 1993
 • V. V. Tomek, Dějepis města Prahy. Díl V., Praha 1905.
 • J. Tříska, Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity 1348–1409, Praha 1981.
 • E. Wagner – Z. Drobná – J. Durdík, Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské, Praha 1956
 • E. Wágner, Sečné a bodné zbraně, České Budějovice 1993.
 • J. Vilikovský, Legenda o svaté Kateřině, Praha 1946
 • P. Voda a kol., Předběžná zpráva o oděvní analýze nástěnných maleb v kostele ve Slavětíně nad Ohří, in: Sborník semináře historie odívání. Díl druhý, Zlín 2009, p. 5–10
 • Č. Zíbrt, Dějiny kroje v zemích českých od dob nejstarších až po války husitské, Praha 1892.
 • P. Žákovský, Tesáky a problematika jednosečných zbraní středověku a raného novověku (disertační práce), Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Brno 2014.
 • P. Žákovský, Tesáky ze sbírek Státního hradu Zvíkova, Castellologica bohemika 11,
 • Praha 2008, p. 461–472
 • P. Žákovský, Tesák z holešické tvrze na příbramsku, [in:] O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski (edd.), Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin,  Łódź 2011.
 • P. Žákovský, Tesáky s prořezávanými záštitnými trny z moravských sbírek, Archeologické rozhledy LXIII, Praha 2011, p. 501–516.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_f_2019_74_97-112
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.