PL EN


2015 | 57 |
Article title

Frazes czy faktyczna treść? Relewancja pojęcia ‘społeczeństwo informacyjne’ i jego synonimów w tytułach artykułów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie posiada streszczenia w języku polskim.
EN
The article touched a problem of relevance concept of ‘information society’ and its synonyms in the titles of articles on library and information science. Attention was given to Polish literature.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
57
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-08-05
Contributors
References
 • Bibliografia podmiotowa
 • „Poradnik Bibliotekarza”
 • 1. Drzewiecki M., Biblioteka szkolna w społeczeństwie informacyjnym, 5/2001, s. 7–8.
 • 2. Tomczyk Ł., Polski senior a społeczeństwo informacyjne, 1/2008, s. 14–15.
 • 3. Weryho M., Dostęp do informacji w społeczeństwie wiedzy, 6/2006, s. 3–7.
 • „Zagadnienia Informacji Naukowej”
 • 4. Babik W., Ekologia informacji katalizatorem równoważenia rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy, 2/2012, s. 48–65.
 • 5. Bulik J., Podział klasowy społeczeństwa informacyjnego, 1/2011, s. 3–19.
 • 6. Kurek-Kokocińska S., Społeczeństwo biblioteczne jako społeczeństwo informacyjne, 2/2001, s. 43–63.
 • 7. Luterek M., E-demokracja. Demokracja w społeczeństwie informacyjnym, 1/2007, s. 66–79.
 • 8. Aleksandrowicz R., „Trzeci wiek” w społeczeństwie informacyjnym, 2/2008, s. 94–107.
 • 9. (Winogradow) W. A., Ideologiczne aspekty koncepcji społeczeństwa informacyjnego i rewolucji mikroelektronicznej, 1/1985, s. 3–18.
 • „Bibliotekarz”
 • 10. Szczepańska B., Dyrektywa w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Implikacje dla bibliotek, 2/2004, s. 8–11.
 • 11. Ćwiertnia B., Społeczeństwo informacyjne, 6/1993, s. 26–27.
 • 12. Frankowska A., Rola bibliotekarzy w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego, 6/2009, s. 11–15.
 • 13. Howorka B., „Społeczeństwo informacyjne”, 1/2002, s. 3–10.
 • 14. Jaworowska M., Biblioteka Politechniki Lubelskiej a kształtowanie społeczeństwa informacyjnego, 4/2002, s. 21–23.
 • 15. Krzywicki S., Program „Społeczeństwo informacyjne” wielka szansa dla bibliotek i instytucji kultury, 12/2002, s. 16–17.
 • 16. Marcinkowski P., Czy bibliotekarze będą budowniczymi społeczeństwa informacyjnego w Polsce?, 11/2006, s. 3–8.
 • „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”
 • 17. Augustyniak M., Wpływ nowoczesnych technologii na rozszerzenie możliwości bibliotek w zakresie kształtowania społeczeństwa wiedzy na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, 1–2/2009, s. 45–56.
 • 18. Babik W., Ekonomika informacji jako element zarzadzania informacja w społeczeństwie informacji i wiedzy – perspektywa infologiczna, 1–2/2011, s. 3–10.
 • 19. Batorowska H., Reforma systemu edukacji dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego, 3/1999, s. 4–9.
 • 20. Jaworowska M., Działania Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej na rzecz społeczeństwa informacyjnego, 4/2001, s. 29–34.
 • 21. Kapusta J., Kształtowanie się społeczeństw informacyjnych na tle rozwoju infrastruktury informatycznej, 3/1999, s. 9–14.
 • 22. Knypl S. J., Knypl E. T., Wyrkom II, czyli ku społeczeństwu informacyjnemu, 2/1999, s. 15–23.
 • 23. Kukurowska Z., Nowe wyzwania przed biblioteka wydziałowa w społeczeństwie informacyjnym, 2–3/2003, s. 11–15.
 • 24. Kurek-Kokocińska S., Młody użytkownik a społeczeństwo informacyjne, 3/1999, s. 13–14.
 • 25. Kurkowska E. J., Edukacja informacyjna a rozwój społeczeństwa wiedzy, 2/2005, s. 49–53.
 • 26. Młodzka-Stybel A., Klimaszewska W., W kierunku społeczeństwa informacyjnego – bibliograficzna baza danych SP-BHP jako źródło informacji o zmianach w środowisku pracy, 2/2004, s. 15–20.
 • 27. Młodzka-Stybel A., Rola informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy – w kontekście przemian w kierunku społeczeństwa informacyjnego, 2/2004, s. 10–14.
 • 28. Tomaszczyk J., Społeczeństwo informacji i wiedzy, 2/2010, s. 20–30.
 • „Przegląd Biblioteczny”
 • 29. Kocójowa M., Bibliofilstwo w kulturze społeczeństwa informacyjnego XXI wieku, 3/2001, s. 263–271.
 • 30. Ogonowska A., Biblioteki w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, 2–3/1998, s. 135–148.
 • 31. Sordylowa B., Terminologia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej a potrzeby społeczeństwa informacyjnego, 1–2/2003, s. 9–16.
 • „EBIB”
 • 32. Bednarek-Michalska B., Budować społeczeństwo informacyjne bez bibliotekarzy?, 2/2001, http://ebib.oss.wroc.pl/2001/20/michalska.html.
 • 33. Curyło M., Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa cyfrowego: na podstawie „Raportu o digitalizacji dóbr kultury”, 7/2009, http://www.ebib.info/2009/107/a.php?curylo.
 • 34. Długosz J., Społeczeństwo informacyjne a wykluczeni. Zadania edukacji i polityki społecznej. Potencjalny udział bibliotek, 7/2003, http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/dlugosz.php.
 • 35. Golec-Nycz E., Rola współczesnego bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym, 7/2003, http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/golec.php.
 • 36. Leończuk J., Misja bibliotek publicznych i samorządów małych wspólnot lokalnych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 5/2001, http://ebib.oss.wroc.pl/2001/23/leonczuk.html.
 • 37. Majta M., Społeczeństwo informacyjne jako nowa formacja cywilizacyjna, 7/2003, http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/majta1.php.
 • 38. Midura M., Kursy na odległość z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 6/2004, http://ebib.oss.wroc.pl/2004/57/midura.php.
 • 39. Pietruch-Reizes D., Forum do spraw Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce, 7/2003, http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/pietruch.php.
 • 40. Pindlowa W., Jakość usług informacyjnych jako warunek tworzenia nowoczesnego społeczeństwa
 • informacyjnego w Unii Europejskiej, 2/2002, http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/pindlowa.php.
 • 41. Przybysz M., Bibliografia regionalna w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Stan w Polsce, 1/2009, http://www.ebib.info/2009/101/a.php?przybysz.
 • 42. Szczepańska B., Działania bibliotekarzy w procesie implementacji dyrektywy dotyczącej koordynacji pewnych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, 6/2003, http://ebib.oss.wroc.pl/2003/46/szczepanska.php.
 • 43. Thorhauge J., Program dla nowej biblioteki. W stronę społeczeństwa wiedzy: trzy etapy zmian w nowoczesnych bibliotekach, 9/2012, http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/136/136−thorhauge−.pdf.
 • 44. Turkiewicz R., Pozytywizm w cyberprzestrzeni. Niektóre problemy bibliotek w społeczeństwie informacyjnym, 11/2003, http://ebib.oss.wroc.pl/2003/51/turkiewicz.php.
 • 45. Urbanowicz K., Seniorzy a społeczeństwo wiedzy. Rola Biblioteki, 7/2008, http://www.ebib.info/2008/98/a.php?urbanowicz.
 • Artykuły nieuwzględnione w badaniach
 • 46. Szocki J., Biblioteka akademicka a społeczeństwo wiedzy „Bibliotekarz”, 5/2006, s. 11–14.
 • 47. Doktorowicz K., Społeczeństwo informacyjne w strategiach politycznych, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, 4/2008.
 • Bibliografia przedmiotowa
 • 1. Bendyk E., Ideologia społeczeństwa informacyjnego. Dostępny online w World Wide Web: http://www.calculemus.org/lect/mes99–00/spin/1bendyk.html.
 • 2. Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa. Dostępny w World Wide Web: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra.
 • 3. Dominas K., Kaźmierczak M., Mikołajczak A. W., Antyk w cyberprzestrzeni, Gniezno 2008.
 • 4. Free Online OCR. Dostępny online w World Wide Web: www.onlineocr.net.
 • 5. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.
 • 6. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Dostępny w World Wide Web: http://kpbc.umk.pl/dlibra.
 • 7. Nowak J. S., Bangemann nie był pierwszy – społeczeństwo informacyjne w Polsce, [w:] Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Ziemba, Poznań 2008, s. 43–53.
 • 8. Nowak J. S., Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje. Dostępny w World Wide Web: http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak−Jerzy−Spoleczenstwo−informacyjne-geneza−i−definicje.pdf; także w wersji drukowanej: ibid. [w:] Społeczeństwo informacyjne 2005, red. G. Bliźniuk, J. S. Nowak, Katowice 2005, s. 39–58.
 • 9. Online Word Counter. Dostępny online w World Wide Web: http://www.textfixer.com/tools/online-word-counter.php.
 • 10. Słownik języka polskiego PWN. Dostępny w World Wide Web: http://sjp.pwn.pl/.
 • 11. Tadeusiewicz R., Społeczność Internetu, Warszawa 2002.
 • 12. Wordle. Dostępny online w World Wide Web: http://www.wordle.net/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2015_57_99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.