PL EN


2016 | 58 |
Article title

Wiedza i kapitał intelektualny w bibliotece

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article constitutes an attempt to focus on the issues connected with knowledge management and intellelectual capital in a library, that is meant as a knowledge-based organisation, supporting the process of creating knowledge. It was characterised as the process of knowledge management in the library environment and different approaches to intelelectual capital management that depends on accepted philosophical conception. The main purpose of the article is to pay attention to the value of the intellelectual capital of library as a source value helping it to develop.
PL
Artykuł jest próbą przyjrzenia się zagadnieniom związanym z zarządzaniem wiedzą i kapitałem intelektualnym w bibliotece rozumianej jako organizacja oparta na wiedzy, wspierająca proces tworzenia wiedzy. Przegląd literatury przedmiotu ukazał proces zarządzania wiedzą z uwzględnieniem biblioteki oraz różne podejścia do zarządzania kapitałem intelektualnym w zależności od przyjętej koncepcji filozoficznej. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wartość kapitału intelektualnego biblioteki, jako cennego zasobu przyczyniającego się do jej rozwoju.
Year
Volume
58
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-20
Contributors
References
 • Antczak Z., Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej (w optyce badawczej knowledge management), Wrocław 2013.
 • Bal-Woźniak T., Współczesne problemy zarządzania, Rzeszów 2006.
 • Belina B., Modele zarządzania wiedzą, [w:] Innowacje, kształcenie, zarządzanie, red. J. Bućko, Radom 2006.
 • Bereziński M., Ku humanizacji teorii kapitału intelektualnego, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2004, r. 10, nr 1/2.
 • Chrapczyńska B., W poszukiwaniu wiedzy – użytkownicy w przestrzeni informacyjnej biblioteki akademickiej, „PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2012, nr 3/4, s. 26–32.
 • Davenport T., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Kraków 2007.
 • Fazlagić J., Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Warszawa 2014.
 • Golińska-Pieszyńska M., Kapitał intelektualny w sferze nauki – warunki rozwoju, Warszawa 2013.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Warszawa 2014.
 • Kamińska J., Żołędowska B., Zarządzanie pracownikami wiedzy w bibliotece, „Biuletyn EBIB ” 2006, nr 10 [online] http://www.ebib.pl/2006/80/a.php?kaminska_zoledowska [dostęp: 15.11.2016].
 • Kolarz M., Znaczenie wiedzy i kapitału intelektualnego we współczesnej gospodarce i organizacji, [w:] Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, red. B. Kożusznik, Katowice 2005.
 • Penc J., Kultura i etyka w organizacji: aspekty pragmatyczne i strategiczne, Szczytno 2010.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody, Warszawa 2003.
 • Słownik języka polskiego PWN, oprac. E. Sobol, Warszawa 2005.
 • Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, Warszawa 2012.
 • Toffler A. i H., Rewolucyjne bogactwo, Przeźmierowo 2007.
 • Warren P., Alsmeyer D., The digital Library: a case study in intelligent content management, „Journal of Knowledge Management” 2005, vol. 9, nr 5.
 • Wojciechowska M., Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek, Gdańsk 2016.
 • Wojciechowska M., Zarządzanie zmianami w bibliotece, Warszawa 2006.
 • Wojciechowski J., Biblioteki w nowym otoczeniu, Warszawa 2014.
 • Żmigrodzka K., Biblioteka akademicka wsparciem gospodarki opartej na wiedzy, „Biuletyn Głównej Politechniki Śląskiej” 2014, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2016_58_107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.